Thuiszitters

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Maar hoeveel thuiszittende kinderen en jongeren zijn er eigenlijk? En wat is een thuiszitter?

Definities
Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.

  • het gaat dus ook om de 5-jarigen die waarschijnlijk naar een medisch kinderdagverblijf zullen gaan, maar dat effectief nog niet doen (moeten ze wel op een school ingeschreven staan).
  • jeugdigen die een beroep hebben gedaan op artikel 5 sub a of 5 sub b en ontheven zijn van de verplichting tot inschrijven, vallen niet onder de thuiszitterdefinitie.
  • thuiszitters waarmee al wel activiteiten gericht op terugkeer naar school worden ondernomen maar die feitelijk nog niet – naar vermogen – volledig aan het onderwijs deelnemen, tellen we als thuiszitter.

Cijfers
Actuele cijfers over thuiszitters vind je in de openbare benchmark van het VSv Kompas.

Door het gebruik van verschillende definities lopen aantallen die in de media verschijnen uiteen. Ingrado heeft deze constatering meegenomen in een reactie op de Kamerbrief leerplicht en aanpak cijfers thuiszitters van 3 februari 2016. De definitie die Ingrado hanteert bij het vaststellen van het aantal thuiszitters is "het aantal thuiszitters aan het begin van het schooljaar + nieuwe gevallen van thuiszitten - opgeloste gevallen van thuiszitten - thuiszitters die 18 jaar zijn geworden en daarmee niet meer vallen onder de werking van de Leerplichtwet - thuiszitters die zijn verhuisd.

Praktijk
Met de komst van passend onderwijs en daarmee samenhangende wet- en regelgeving gericht op het sociale domein, verandert er veel voor leerplichtambtenaren en RMC-functionarissen. Het vraagt allereerst om een heroriëntatie op de eigen positie en rol. Daarnaast is versterking van de eigen kracht een vereiste: deels op van oudsher gevraagde competenties, deels ook op kennis, houding en gedrag, die in het verleden niet of veel minder werden gevraagd.

De leerplichtambtenaren maken deel uit van het (zorg)netwerk om jongeren heen. Zij zijn vaak de eersten die opmerken dat het recht op onderwijs in het geding is. Verzuim kan het signaal zijn van achterliggende problematiek.

Meer over dit onderwerp

Onderzoek

Wat is de oorzaak van thuiszitten en welke aanpak werkt? Een overzicht van uitgevoerde…

Downloads

Thuiszitten aanpakken? Deze hulpmiddelen bieden houvast. Handreikingen, maatwerkoplossingen en meer. Routekaart Passend onderwijs zonder…

Reactie rapport Van leerplicht naar leer...

24 mei 2013 - Ingrado, brancheorganisatie voor leerplicht en RMC, maakt zich al geruime…