Home » Over Ingrado » Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Sinds april 2017 heeft de vereniging Ingrado een Raad van Toezicht. De RvT controleert of wat wij doen, past binnen onze missie, jaarplan en begroting.

Op de Algemene Vergadering van 20 april 2017 is Carry Roozemond benoemd tot directeur-bestuurder van Ingrado. Tijdens de Algemene Vergadering op 19 september namen we afscheid van de leden Sietske Pijpstra en Marc Geurts. Zij werden met instemming van onze leden vervangen door Reimke Willemze en Michiel Minderhoud. De leden stellen zich hieronder graag voor.

 

Gerda Eerdmans – voorzitter Raad van Toezicht

Lid per: 20 april 2017
Functie: Voorzitter college van bestuur MBO Amersfoort

 

Recht op onderwijs

Het zijn maar een paar woorden, maar zo essentieel. U allen weet dat als geen ander uit uw dagelijkse praktijk. Ik zag en hoorde daar ook over tijdens de afgelopen ALV.

Op dit moment ben ik voorzitter College van Bestuur van MBO Amersfoort. Een prachtige organisatie met onderwijsbedrijven die voor onze studenten waardevol zijn. De thema’s ‘leerplicht’ en ‘RMC’ zijn mij vanuit mijn dagelijks werk zeer bekend. 

Ik vind het mooie taak om samen met de andere leden van de raad van toezicht mede invulling te geven aan de nieuwe koers van Ingrado. We zullen investeren in het team om onze verantwoordelijkheid goed waar te maken. 

 


 

Ferry van Dorst – lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht

Lid per: 20 april 2017
Functie: Directeur Finance & Control Curio

 

Toezichthouden

De bestuurder bestuurt en wij als Raad van Toezicht houden toezicht. Dat klinkt heel logisch maar het in de praktijk brengen ervan kent vele valkuilen. Toezichthouden is een vak apart wordt gezegd en dat is ook zo.

Maatschappelijke meerwaarde 

Je talenten ontwikkelen zie ik als een heel belangrijk goed in Nederland en dat begint bij goed onderwijs voor iedereen. Leerplicht en het voorkomen van vroegtijdige schooluitval zijn daarvan belangrijke fundamenten. Vaak gaat dat goed maar niet altijd. Zie daar de maatschappelijke meerwaarde van Ingrado. In het perspectief van de bestuurlijke hervorming leek me een rol in de Raad van Toezicht een mooie kans mijn steentje daaraan bij te dragen. In het dagelijks leven ben ik al een aantal jaren directeur Finance & Control bij Curio (tot 1 september jl. heette dat ROC West-Brabant, 22.000 VMBO en MBO studenten) en heb uiteenlopende functies gehad in het bedrijfsleven, bij gemeenten, in het HBO onderwijs en in de zorgsector. 

 


 

Ien Blaasse – lid Raad van Toezicht

Lid per: 20 april 2017
Functie: Hoofd Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

 

Vanaf 2008 ben ik betrokken bij Ingrado, eerst als bestuurslid en nu als lid van de Raad van Toezicht. Ik die jaren heeft Ingrado een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Ik vind het fijn dat ik nu vanuit een nieuwe rol nog steeds betrokken ben bij kwaliteit en koers van Ingrado. 

We zijn er voor die kinderen, jongeren en hun ouders die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Van leerplicht naar recht op onderwijs en ontwikkeling.

In mijn dagelijkse werk ben ik hoofd van het RBL Oosterschelderegio. Samen met de andere twee RBL’s in Zeeland zetten we een gezamenlijke aanpak neer om uitval te voorkomen en jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen, in nauwe samenwerking met scholen en netwerkpartners.

Ik verheug me er op om met het (gedeeltelijk nieuwe) team van de Raad van Toezicht een steentje bij te dragen aan de koers van Ingrado.

 


 

Michiel Minderhoud – lid Raad van Toezicht

Lid per: 19 september 2019
Functie: Directeur-bestuurder Passend Primair Onderwijs Rotterdam

 

Leerrecht ambtenaar?

Kinderen hebben recht op onderwijs. Of dat nu in 10, 50, of 100% van de beschikbare onderwijstijd plaatsvindt dat doet er niet toe. Hier houden mijn collega’s en ik ons in Rotterdam mee bezig. We werken aan een systeem waarbij ‘leerplichtontheffingen onder 5’ alleen nog afgegeven worden na consultatie van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Ondanks de soms wat in de weg liggende wettelijke voorschriften en ondanks vaak ingewikkelde financieringskwesties is het fundamentele recht op onderwijs iets waar ik voor sta en waar ik me druk over maak. Ik zou het geweldig vinden wanneer er over een paar jaar geen leerplichtambtenaren meer zijn en dat zij getransformeerd zijn tot leerrechtambtenaren. 

Wat ik meeneem naar de Raad van Toezicht? 40 jaar ervaring in het (Speciaal) Onderwijs en de samenwerkingsverbanden, humor en relativeringsvermogen. Op 1 april 2018 ben ik begonnen als directeur-bestuurder van PPO Rotterdam. Het samenwerkingsverband van de  21 Rotterdamse schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs.

 


 

Reimke Willemze – lid Raad van Toezicht

Lid per: 19 september 2019
Functie: Manager Dienstverlening GGD en LVS ZHZ

                                      

Met inwoners van Nederland gaat het gemiddeld goed. Maar voor 5 tot 10  procent van hen geldt dat niet. Voor die groep moet de overheid extra aandacht hebben. Mensen die tot die groep behoren kunnen wel wat extra steun gebruiken. Ook van de overheid. En dat betekent voor ons, als onderdeel van die overheid, dat we naast die mensen gaan staan, kijken en luisteren naar hun behoeften, en daar een antwoord op geven. Dat is niet eenvoudig. Want o, wat hebben we in Nederland veel verschillende wetten en regels, budgetten, subsidies, projecten en plannen. En daar moeten we verantwoord mee omgaan, transparant, rechtmatig. Dat verwacht de belastingbetaler van ons. Zie hier de spagaat waar Ingrado en haar leden dagelijks mee te maken hebben. Als lid van de Raad van Toezicht wil ik mijn steentje bijdragen aan het maken van goede keuzes voor de mensen die de steun van ambtenaren leerplicht en voortijdig schoolverlaten hard nodig hebben. Transparant, doelmatig en rechtmatig. 

In het dagelijks leven ben ik leidinggevende bij de Dienst Gezondheid & Jeugd in Zuid-Holland Zuid en mag ik me met een breed scala aan onderwerpen bezig houden op de terreinen leerplicht, voortijdig schoolverlaten, publieke gezondheid en toezicht. Dat laatste onder andere op kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en jeugdverblijven. Ik ga mij namens de leden van Ingrado als lid van de Raad van Toezicht inzetten voor het goed functioneren van de mooie organisatie die Ingrado is.

 

> Lees het artikel in Ingrado Magazine over de Raad van Toezicht