Home » Over Ingrado » Missie

Missie

Ingrado wil vraagstukken van leerplicht en voortijdig schoolverlaten in uitvoerende en beleidsmatige zin, lokaal en landelijk in samenhang tot hun recht laten komen. Ingrado heeft daarvoor de volgende missie vastgesteld:

Ingrado draagt actief bij aan het beschermen en versterken van het recht op onderwijs. De vereniging bevordert beleid gericht op de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk en realiseert voorwaarden zodat haar leden hun werk goed kunnen doen.

Ingrado zet de ontwikkeling van alle jongeren centraal. Het recht op onderwijs betekent voor Ingrado dat jongeren in staat gesteld worden competenties te verwerven die leiden tot economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Ingrado gaat ervan uit dat jongeren op hun beurt optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die het recht op onderwijs hen biedt.

Ingrado wil deze missie als volgt realiseren:

1.    Het organiseren en realiseren van een sterke landelijke positie en inbreng op het terrein van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in de breedste zin.
2.    Het zorgdragen voor beleidsvorming door het bevorderen van actieve participatie van de leden en het bundelen en vertalen van signalen vanuit de uitvoering naar beleidsthema’s.
3.    Door een professionele gesprekspartner te zijn voor landelijke organisaties en ketenpartners.
4.    Het initiëren van en bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging van de dienstverlening.
5.    Het bijdragen aan en bevorderen van een integrale benadering van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.
6.    Het bieden van professionele diensten aan de leden, zoals scholing, onderzoek, beleidsondersteuning, externe vertegenwoordiging en belangenbehartiging.
7.    Informatievoorziening over relevante ontwikkelingen via nieuwsbrieven, website, bulletins, verslagen.
8.    Het ondersteunen van de leden door diensten, zoals advies over de toepassing en interpretatie van wet- en regelgeving op het terrein van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.