Toestemming

Rechtsgeldige toestemming moet voldoen aan een aantal eisen en mag alleen gebruikt worden als er een wettelijke grondslag is. Vanwege de specifieke voorwaarden adviseren we om toestemming niet te gebruiken als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. We behandelen deze grondslag hieronder voor de volledigheid.

Artikel 7 toestemming:

  • Dient specifiek omschreven te zijn.
  • Diegene die verwerkt moet aantonen dat er toestemming is verleend.
  • Dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld schriftelijk.
  • Kan ten alle tijden toestemming intrekken, rechtmatigheid voor intrekken blijft onverlet.
  • In vrijheid gegeven (zoveel mogelijk met betrokkene samen informatie verkrijgen).


Is er geen wettelijke grondslag, dan moet er sprake zijn van een uitdrukkelijke wilsuiting. De toestemming moet vrijelijk gegeven zijn, zonder dat de persoon in kwestie consequenties kan ervaren bij wel of niet geven van toestemming.

Indien een ouder geen toestemming geeft aan de leerplichtambtenaar, heeft het altijd consequenties, dus toestemming heeft in zo’n geval geen enkele zin. Niet meewerken kan bijvoorbeeld leiden tot verwijzing naar halt of het opmaken van een proces verbaal. In de relatie RMC-trajectbegeleider - jongere is het de vraag of er sprake is van vrijelijk gegeven toestemming.

Verder moet de toestemming ook ondubbelzinnig zijn gegeven. Je kunt dan denken aan een (digitale) schriftelijke of mondelinge verklaring (die moeten dan dus ook onlosmakelijk deel uitmaken van het dossier). Je moet namelijk kunnen aantonen dat je geldige toestemming hebt gekregen om deze gegevens te verwerken voor een specifiek doel.

Daarnaast moet je de ouders/jongere(n) informeren over:

  • het doel voor de verwerking van de gegevens waarvoor je toestemming vraagt;
  • welke gegevens je gebruikt;
  • het recht om de toestemming weer in te trekken.

Als een betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, hoeven niet alle gegevens die tot dan toe zijn verzameld gewist te worden, maar dan mogen de gegevens vanaf dat moment niet meer gebruikt worden.

Als iemand wil dat de gegevens die met toestemming zijn verkregen met terugwerkende kracht worden verwijderd of aangepast, dan dient de route van recht op rectificatie of gegevenswissing te worden gevolgd.

Meer over dit onderwerp

Alle vragen en antwoorden op een rij

Hier vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen over toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.