Meer over de meldcode

Welke stukken over dit onderwerp moet je kennen?


Verdieping en praktische hulp
Hieronder vind je aanvullende informatie over dit onderwerp. Deze informatie is onderverdeeld in categorieën. De categorieën 'onderzoek' en 'publicaties' gaan dieper in op achtergronden en ontwikkelingen. De categorie 'instrumenten' biedt (aanvullende) hulpmiddelen voor beleid en praktijk.

Meer over dit onderwerp

Meldcode huiselijk geweld en kindermisha...

Ingrado heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vertaald voor leerplicht en RMC. Gemeenten kunnen zelf een verdere…

Opfrismodule meldcode

Wat is de meldcode ook alweer en hoe…

Wet, basismodel en meldrecht

De Wet Verplichte Meldcode Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling…

Afwegingskader meldcode leerplicht/RMC

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang,…

Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis, maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende gevallen van geweld die…