Geoorloofd verzuim

Hoe ga je om met geoorloofd verzuim (ziekteverzuim en schorsing) onder de AVG?

Ziekte en schorsing vallen beiden onder geoorloofde afwezigheid. Nergens in de wet staat “je moet melden bij leerplicht”. Als je naar de instructies voor scholen kijkt bij het verzuimloket van DUO dan staat er: je mag ziekte en schorsing niet melden via het verzuimloket naar Leerplicht. Het betreft hier namelijk geoorloofd verzuim. Meldt school geoorloofd verzuim wel via DUO bij Leerplicht dan is er sprake van het lekken van data en dat is strafbaar.

Voor jou geldt in zo’n geval dat je deze gegevens niet mag verwerken in je registratiesysteem (of elders opslaan). De wet zegt namelijk dat verwerken van gegevens beperkt wordt tot hetgeen noodzakelijk is. Leerplicht heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op:

  • naleving van de leerplichtwet;
  • ongeoorloofd schoolverzuim van ouders en of jongeren.

Leerplicht mag geen gegevens verwerken (vastleggen) waartoe Leerplicht niet bevoegd is. Maak met je manager en FG of privacy adviseur afspraken als scholen toch geoorloofd verzuim blijven melden en maak afspraken hoe je hiermee omgaat.

Wat te doen bij twijfels over ziekteverzuim?
Bij twijfels over ziekteverzuim van een jongere, moet de school eerst in actie komen. Zij kunnen bijvoorbeeld doorverwijzen naar de jeugdarts.

Als ouders niet meewerken (zich niet controleerbaar opstellen) informeert school de ouders. Ze laten dan weten dat zij het vermoeden hebben dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim en dat zij de uren die de leerling afwezig is vanaf nu als zodanig zullen aanmerken.

Vervolgens kan de school via het verzuimloket ‘overig verzuim’ melden. Dat is al het verzuim waarbij de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken nog niet is bereikt. Dit verzuim kan dus nog steeds gemeld worden. Op het moment dat leerplicht deze melding krijgt, kan deze de melding oppakken als ongeoorloofd verzuim en onderzoek doen.

Als er enkel sprake is van ziekteverzuim, dan moet je de school laten weten dat ze deze meldingen niet mogen doen. Je kunt deze melding dan via het verzuimloket afdoen als onterechte melding. Dit wordt dan ook opgenomen in het administratiesysteem.

Het feit dat een school beleid heeft gemaakt en dit op hun site heeft gepubliceerd, ontslaat hen niet van de verplichting om privacy proof te werken. Dat was onder de WBP al zo en is niet veranderd onder de AVG.

Bestaand beleid, overeenkomsten of convenanten die zijn gesloten moeten ook voldoen aan de AVG. Dergelijke afspraken zijn niet zondermeer een geldige grond om gegevens (al dan niet via DUO) te delen met Leerplicht of RMC. Neem bij twijfel contact op met je manager en FG. Zorg dat je als team eenduidig werkt en neem hierover geen beslissingen op eigen houtje.

Meer over dit onderwerp

Alle vragen en antwoorden op een rij

Hier vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen over (melden van) geoorloofd verzuim na de inwerkingtreding van…