Gegevensuitwisseling ketenpartners/algemeen belang

Allereerst algemene informatie uit de AVG over het verstrekken van gegevens. Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens doorgeven aan personen of andere organisaties. De algemene regel is dat verstrekken van persoonsgegevens alleen mag als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Of dit het geval is, hangt af van de concrete omstandigheden. Dat kan dus per situatie verschillen.

Verwerk je persoonsgegevens voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, en:

 • heb je hiervoor geen toestemming van de betrokkene? (Let op! De voorwaarden waaraan toestemming moet voldoen, is bijna nooit van toepassing voor leerplicht/RMC, lees daarom eerst ons advies over toestemming).
 • is de verwerking ook niet gebaseerd op een wettelijke bepaling?

Dan mag je de persoonsgegevens tóch verwerken wanneer het andere doel waarvoor je de persoonsgegevens verwerkt verenigbaar is met het oorspronkelijke verwerkingsdoel.

Bij de vraag of een verwerkingsdoel verenigbaar is, spelen verschillende factoren een rol. Bijvoorbeeld:

 • Ieder verband met het doel van verzamelen;
 • Het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld (verhouding betrokkenen en verwerkingsverantwoordelijke);
 • De aard van de gegevens (bijzondere persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten);
 • De (mogelijke) gevolgen van een verstrekking;
 • Het bestaan van passende waarborgen (o.a. versleuteling of pseudonimisering);
 • De verwachtingen van de betrokkene (degene van wie een organisatie persoonsgegevens gebruikt).

Gronden voor verstrekking
Naast de algemene regel van verenigbaarheid geldt dat het verstrekken van gegevens gebaseerd moet zijn op een van de 6 grondslagen uit artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In plaats van 'grondslagen' wordt ook wel de term 'gronden' gebruikt.

Zoals we al eerder aangaven kun je 80 tot 90% van je werk als medewerker Leerplicht of RMC op basis van de grond 'wettelijke verplichting' uitvoeren.

Ontbreekt die grond en is de gemeente waarvoor je werkt toch van mening dat bepaalde persoonsgegevens gedeeld (verwerkt) moeten worden met derden (in- en/of extern)? Dan zal de gemeente dit in beleid moeten vastleggen en beschrijven. Daar moet dan bijvoorbeeld in staan waarom de persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel etc.

Potentiële grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens bij beleid zijn:

 • Publiekrechtelijke taak van de gemeente of het bestuursorgaan aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Wettelijke verplichting; bijvoorbeeld artikel 2.5.1. Wmo 2015; artikel 9, eerste lid, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en artikel 78 van de Participatiewet;
 • Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is een specifieke wettelijke regeling nodig, bijvoorbeeld artikel 7.4.4. van de Jeugdwet.

Meer over dit onderwerp

Alle vragen en antwoorden op een rij

Hier vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen over gegevensuitwisseling met ketenpartners of in het algemeen belang.…