AVG en Leerplicht/RMC

De AVG versterkt de positie van iedereen van wie gegevens worden verwerkt. Je krijgt als burger naast nieuwe privacyrechten ook versterking van je bestaande privacyrechten.

Privacy van jongeren
De belangen van jongeren worden in de AVG apart benoemd en sterker beschermd. Voor deze kwetsbare groep is ouderlijke toestemming vereist voor de verwerking van persoonsgegevens als er geen wettelijke grondslag is (tot 16 jaar). Vanuit onze wettelijke taak hebben wij deze grondslag wel, dus is er geen toestemming van ouders nodig.

Als een jongere vanaf 16 jaar aangeeft dat hij/zij liever niet met jou in gesprek wil gaan als zijn ouders erbij zijn dan dien je dit te respecteren. Je legt dit vast in zijn/haar verklaring.

Ouders kunnen hier niet tegen in gaan, maar zijn vanuit de Leerplichtwet wel verantwoordelijk voor het schoolverzuim van hun minderjarig kind (artikel 2 Lpw). Dit betekent dat je hen de feitelijkheden rondom het verzuim moet meedelen. Dit mag vanuit de privacy wetgeving.

Je mag hen vertellen dat er verzuim is, hoe vaak en wanneer. Je mag hen, zonder toestemming van de jongere, alleen niet vertellen wat hun kind als reden voor het verzuim heeft opgegeven. Je mag de ouders dus geen informatie geven over de inhoud van het gesprek met de jongere.

Nut en noodzaak
Met de komst van de AVG gaan we terug naar de basis; minimale gegevensverwerking in plaats van uitgebreide verslagen, rapportages in je registratiesysteem te noteren of in mailboxen te bewaren.

Het vraagt van je dat je je opnieuw bewust wordt van je taak en rol. Heeft wat je noteert of verwerkt een relatie met de oorzaak van het verzuim of VSV? Zit je nog op je eigen stoel, of op die van de school of een (keten)partner? Is de informatie die je over een jongere vastlegt ‘nice to know’ of ‘need to know’, handig of noodzakelijk voor de uitvoering van je taak?

Gesprekspartner
Belangrijk is ook dat je, als leerplichtconsulent en/of RMC trajectbegeleider, goed op de hoogte bent van je eigen wetgeving, zodat je samen met je manager, beleidsadviseurs en privacy-adviseur of functionaris gegevensbescherming (FG) kunt sparren over (nieuw) beleid, werkprocessen en gegevensuitwisseling.

Wanneer de werkprocessen goed beschreven zijn en het geformuleerde beleid AVG proof is, is het grootste deel van de vragen vaak al opgelost.

Meer over dit onderwerp

Servicedocument en stappenplan gegevensd...

Samen met Jeugdzorg Nederland en de MBO Raad heeft Ingrado een document opgesteld over het delen van persoonsgegevens.…

AVG voor leerplicht/RMC in een notendop

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit brengt voor gemeenten meer verplichtingen…

Gewone en bijzondere persoonsgegevens

Alle informatie die direct te herleiden is naar een persoon valt onder de noemer persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens…