Vraag & antwoord: COVID-19 (coronavirus)

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
vrijdag 4 december 2020

Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn (lees hier meer over mondkapjesplicht in het onderwijs). 


Het is voor een school niet altijd duidelijk of er een reden is waarom een leerling geen mondkapje kan dragen. De bewijslast ligt in dit geval bij de ouders/verzorgers. Het is aan hen om aannemelijk te maken dat een leerling wegens medische redenen geen mondkapje kan dragen.


Hoe de ouder het aannemelijk maakt is aan de ouder. Er is geen grondslag voor de school om een medische verklaring te eisen.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen en onderwijspersoneel verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.


Lees er alles over op de website van de Rijksoverheid


Volg ons nieuws over corona op onze website, we komen geregeld met nieuwe antwoorden, na afstemming met ministerie en inspectie,  ook over de mondkapjesplicht.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
woensdag 11 november 2020

Deze vraag leidt tot een aantal vervolgvragen:
 

Als een leerling geen mondkapje draagt mag de school de leerling dan naar huis sturen?

En als school de leerling naar huis mag sturen, is er dan sprake van ongeoorloofd verzuim?

Is een school in dat geval verplicht onderwijs te verzorgen op school dan wel op een alternatieve manier?

En wat als scholen alternatief onderwijs aanbieden voor die leerling die geen mondkapje draagt, is er dan sprake is van ongeoorloofd verzuim als de leerling het aangeboden onderwijs niet volgt?


De eerste stap begint bij de school. Het is belangrijk dat de school hier een gesprek over voert met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Er zijn twee situaties te onderscheiden:


1) De leerling komt niet op school

2) De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker
 

De leerling komt niet op school
Als een leerling niet op school verschijnt, ongeacht of dit te maken heeft met het niet willen dragen van een mondkapje, gelden de regels zoals deze ook in de normale situatie gelden. De school zal eerst het gesprek aangaan met de leerling en/of ouders/verzorgers over het verzuim. Dit kan leiden tot een verzuimmelding. De school is in ieder geval verplicht om vanaf 16 uur in vier weken een melding te doen van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt dan volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en zal een onderzoek instellen. In dit geval ligt de keuze om niet op school te komen bij de leerling.


De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker
Als een leerling wel op school verschijnt, maar geen mondkapje draagt (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om te bepalen wat er gaat gebeuren. De school zet eerst in op het goede gesprek. De school mag een maatregel treffen wanneer de school dit heeft opgenomen in haar veiligheidsbeleid. Het moet dan gaan om een maatregel die past bij de overtreding. De school bepaalt welke maatregelen dit zijn. In het uiterste geval kan de school een leerling schorsen en later verwijderen. Indien de school besluit tot schorsing of verwijdering van een leerling gelden de algemene artikelen omtrent schorsing en verwijdering voor het voortgezet onderwijs (WVO art. 13 en art. 14).


Als school alternatief onderwijs aanbiedt voor die leerlingen die geen mondkapje dragen, dan geldt dezelfde situatie zoals gecommuniceerd in het stappenplan. De leerplichtambtenaar werkt volgens de MAS. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet.


Lees ook: de laatste stand van zaken over mondkapjes in het onderwijs

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 3 november 2020

In een gezin dat zichzelf in volledige isolatie heeft geplaatst en al maanden niet buitenkomt, is sprake van een andere situatie dan bij een gezin waarvan de kinderen wel buitenspelen en naar de sportclub gaan.


In beide gevallen is een gesprek als eerste aan de orde. Wat zou kunnen helpen om hun angst weg te nemen? En wat is er nodig om het recht op ontwikkeling van hun kinderen te waarborgen?


Lees meer in het stappenplan handhavend optreden, het corona-onderwijsbulletin en de website weeraanwezigopschool.nl

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 6 oktober 2020

Voor terugkomst van vakantie na de herfst- en kerstvakantie wordt de bestaande lijn aangehouden: de school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen, die niet naar school kunnen vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de vakantie. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.


De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarbij bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt in quarantaine te gaan. 


Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.