Vraag & antwoord: Gerelateerde wetgeving

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 16 oktober 2018

In eerste instantie heeft de leerplichtambtenaar hier geen rol in. Het is een zaak tussen ouders, leerling , school, zorg en de Inspectie van het Onderwijs.

De beleidsregel hierover is gepubliceerd in de Staatscourant.

Ingrado heeft de notitie Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet aangepast aan de Variawet. Lees hier het bericht en download de nieuwe versie van de notitie.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
vrijdag 1 december 2017

Als ouders hun kind inschrijven op een school conformeren zij zich aan het onderwijsprogramma van die school. Dit betekent dat alle onderdelen die in het onderwijsprogramma zijn opgenomen verplicht zijn. Voorwaarde is wel dat dit is gepubliceerd in de schoolgids. Uitgezonderd zijn de activiteiten waarvoor een geldelijke bijdrage wordt gevraagd of die in de avonduren plaatsvinden.

Indien ouders op basis van hun religie geen andere school hebben kunnen vinden op redelijke afstand van de woning dan kunnen zij niet verplicht worden om aan bepaalde onderdelen deel te nemen. Ouders geven dit aan bij de aanmelding op de school. Zie onderstaande tekst artikel 48 WVO. De school biedt dan een alternatief onderwijsprogramma aan. Dit programma vindt plaats in de school.

Geven ouders op een later tijdstip aan dat zij op basis van hun religie geen passende school hebben kunnen vinden binnen redelijke afstand van hun woning dan is het afhankelijk van de wil tot meewerken van de school of er een alternatief onderwijsprogramma wordt aangeboden.

Betreft het een onderdeel dat niet in de schoolgids staat opgenomen als onderdeel van het lesprogramma, dan kan de school dat onderdeel niet verplicht stellen.

Artikel 48:

  1. Indien binnen redelijke afstand van de woning van de leerling niet de gelegenheid bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een openbare school, mag aan deze leerling de toegang tot een gelijksoortige, uit de openbare kas bekostigde bijzondere school niet worden geweigerd op grond van levensbeschouwing, tenzij de school uitsluitend bestemd is voor interne leerlingen.
     
  2. Indien tot een bijzondere school ingevolge het eerste lid andere leerlingen worden toegelaten dan voor wie de school in verband met de levensbeschouwing wordt in stand gehouden, kunnen deze leerlingen niet worden verplicht tot het volgen van de lessen in de vakken of andere programma-onderdelen, die in verband met die levensbeschouwing worden gegeven.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
vrijdag 22 september 2017

In artikel 8.1.1b van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) is de volgende tekst opgenomen:

Artikel 8.1.1b. Toelating entreeopleiding

  1. Onverminderd de artikelen 8.1.1, 8.1.2 en 8.1.7b, staat de toelating tot de entreeopleiding uitsluitend open voor degenen die niet ten minste voldoen aan de vooropleidingseisen van de basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 8.2.1, vierde lid, en op wie paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is, met uitzondering van degenen ten aanzien van wie toepassing is gegeven aan artikel 3b van de Leerplichtwet 1969.
  2. Het bevoegd gezag kan de toelating tot de entreeopleiding slechts weigeren indien diegene die om toelating verzoekt in de afgelopen twee studiejaren bij een instelling was ingeschreven voor een entreeopleiding.

Dit betekent dat jongeren die minimaal onder de kwalificatieplicht vallen (met uitzondering jongeren van 15 jaar die toestemming hebben voor vervangende leerplicht op grond van artikel 3b Lpw), geen diploma hebben en niet al twee jaar entree opleiding hebben gevolgd, niet geweigerd mogen worden.

Alleen wanneer een jongere in de afgelopen twee studiejaren bij een entreeopleiding was ingeschreven kan hij worden geweigerd.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 28 juni 2016

Er geldt geen maximale termijn voor de entreeopleiding, alleen de overheidsfinanciering beslaat maar 2 jaar. Een jongere mag dus, na 2 jaar, nog een extra jaar doen over de entreeopleiding, alleen zal het mbo geen bekostiging ontvangen.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 28 juni 2016

Deelnemers van het MBO die niet meer onder de leerplichtwet vallen mogen worden uitgeschreven als zij zonder geldige reden verzuimen.

In artikel 8.1.8a van de Wet educatie- en beroepsonderwijs staat dat als een jongere vier weken of door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden verzuimd moet de opleiding dit melden en mag de opleiding deze jongere uitschrijven. Deze jongere is dan een voortijdig schoolverlater.

Een andere mogelijkheid is deze jongere officieel te verwijderen als hij zich niet houdt aan de afspraken. Deze verwijdering moet dan wel onverwijld aan de gemeente worden medegedeeld.