Vraag & antwoord: Gerelateerde wetgeving

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 11 augustus 2020

Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt een ICT-systeem, de “voorziening vroegtijdig aanmelden mbo” (vva), ontwikkeld. De vva zorgt er voor dat alle vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten op dezelfde manier aan de wet kunnen voldoen, en op een eenvoudige manier de verplichte uitwisseling van gegevens kunnen uitvoeren.  

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 11 augustus 2020

De volgende statussen van de aanmelding van een leerling moeten door de mbo-instellingen aan de vo-scholen en de gemeenten worden gemeld:

 • de leerling is aangemeld,
 • de aanmelding is ingetrokken (door de leerling),
 • de aanmelding kan niet tot een inschrijving leiden,
 • aan de leerling is een onderwijsovereenkomst aangeboden,
 • de leerling is ingeschreven.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 11 augustus 2020

De wet stelt de volgende uitwisseling van gegevens verplicht:

 • vo-scholen dienen jaarlijks aan de gemeenten op te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. Het gaat om alle vo-scholen: vmbo, havo, vwo, vso, pro en vavo. 
   
 • mbo-instellingen dienen de status van de aanmelding van de leerlingen te melden aan de vo-scholen (waar de leerling is ingeschreven) en, als de leerling jonger is dan 23 jaar en geen startkwalificatie heeft, aan de gemeente (waar de leerling woont).

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 16 oktober 2018

In eerste instantie heeft de leerplichtambtenaar hier geen rol in. Het is een zaak tussen ouders, leerling , school, zorg en de Inspectie van het Onderwijs.

De beleidsregel hierover is gepubliceerd in de Staatscourant.

Ingrado heeft de notitie Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet aangepast aan de Variawet. Lees hier het bericht en download de nieuwe versie van de notitie.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
vrijdag 1 december 2017

Als ouders hun kind inschrijven op een school conformeren zij zich aan het onderwijsprogramma van die school. Dit betekent dat alle onderdelen die in het onderwijsprogramma zijn opgenomen verplicht zijn. Voorwaarde is wel dat dit is gepubliceerd in de schoolgids. Uitgezonderd zijn de activiteiten waarvoor een geldelijke bijdrage wordt gevraagd of die in de avonduren plaatsvinden.

Indien ouders op basis van hun religie geen andere school hebben kunnen vinden op redelijke afstand van de woning dan kunnen zij niet verplicht worden om aan bepaalde onderdelen deel te nemen. Ouders geven dit aan bij de aanmelding op de school. Zie onderstaande tekst artikel 48 WVO. De school biedt dan een alternatief onderwijsprogramma aan. Dit programma vindt plaats in de school.

Geven ouders op een later tijdstip aan dat zij op basis van hun religie geen passende school hebben kunnen vinden binnen redelijke afstand van hun woning dan is het afhankelijk van de wil tot meewerken van de school of er een alternatief onderwijsprogramma wordt aangeboden.

Betreft het een onderdeel dat niet in de schoolgids staat opgenomen als onderdeel van het lesprogramma, dan kan de school dat onderdeel niet verplicht stellen.

Artikel 48:

 1. Indien binnen redelijke afstand van de woning van de leerling niet de gelegenheid bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een openbare school, mag aan deze leerling de toegang tot een gelijksoortige, uit de openbare kas bekostigde bijzondere school niet worden geweigerd op grond van levensbeschouwing, tenzij de school uitsluitend bestemd is voor interne leerlingen.
   
 2. Indien tot een bijzondere school ingevolge het eerste lid andere leerlingen worden toegelaten dan voor wie de school in verband met de levensbeschouwing wordt in stand gehouden, kunnen deze leerlingen niet worden verplicht tot het volgen van de lessen in de vakken of andere programma-onderdelen, die in verband met die levensbeschouwing worden gegeven.