Vraag & antwoord: Gerelateerde wetgeving

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 28 juni 2016

Vraag:
Mogen studenten ouder dan 18 jaar worden uitgeschreven binnen het middelbaar onderwijs als er sprake is van verzuim en het niet nakomen van afspraken?

Antwoord:
Deelnemers van het MBO die niet meer onder de leerplichtwet vallen mogen worden uitgeschreven als zij zonder geldige reden verzuimen.

In artikel 8.1.8a van de Wet educatie- en beroepsonderwijs staat dat als een jongere vier weken of door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden verzuimd moet de opleiding dit melden en mag de opleiding deze jongere uitschrijven. Deze jongere is dan een voortijdig schoolverlater.

Een andere mogelijkheid is deze jongere officieel te verwijderen als hij zich niet houdt aan de afspraken. Deze verwijdering moet dan wel onverwijld aan de gemeente worden medegedeeld.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
maandag 18 april 2016

Volgens artikel 8.3.1 van de Wet educatie- en beroepsonderwijs (Web) zijn jongeren die zonder geldige redenen ten minste vier weken of door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode een voortijdig schoolverlater en mogen worden uitgeschreven.

Dit is bij jongeren die “tijdelijk” ziek zijn niet van toepassing.

Ook is artikel 8.1.7 van de Web (Controle langdurige afwezigheid) op deze jongeren niet van toepassing, omdat zij met opgaaf van een geldige reden afwezig zijn.

Dit bovenstaande betekent dat deze jongeren na hun afwezigheid door ziekte hun opleiding gewoon kunnen vervolgen.

Het mbo kan alleen uitschrijven als dit in overleg gebeurt omdat duidelijk is dat de deelnemer lange tijd niet op de opleiding kan verschijnen.

Bij dit soort situaties is het wenselijk om met het mbo hierover te overleggen.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 11 maart 2014

De volgende artikelen zijn van belang:

Volgens artikel 1 onder b Wbp valt onder de definitie verwerken het volgende:

verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

In artikel 2 Wbp is de volgende tekst opgenomen:
Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Hieruit blijkt dat deze wet van toepassing is op leerplicht en op het delen en verstrekken van gegevens betreffende leerlingen.

Art 5 Wbp

 1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 2. Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

Hieruit blijkt dat een jongere vanaf 16 jaar zelf toestemming dient te geven als er persoonsgegevens over hem of haar verwerkt worden, in die gevallen waarin toestemming nodig is. Een ouder kan dus geen dossier opvragen zonder toestemming van zijn zoon of dochter indien die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

Artikel 8 sub c Wbp geeft aan dat gegevens verwerkt mogen worden om een wettelijke taak uit te voeren. Het college van B&W heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op naleving van de Leerplichtwet (artikel 16 Lpw). Hiermee is de juridische basis gelegd om gegevens in een systeem op te mogen nemen.

Voor het opvragen van een dossier is artikel 35 Wbp van belang:

 1. De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
 3. Voordat een verantwoordelijke een mededeling doet als bedoeld in het eerste lid, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
 4. Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelingen omtrent de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.

Hieruit blijkt dat een betrokkene een dossier mag opvragen (vanaf 16 jaar met toestemming jongere). Binnen 4 weken moet er een volledig overzicht worden verstrekt aan de betrokkene. Lid 2 geeft aan dat ook de herkomst van de gegevens moet worden aangeven. Is er dus informatie van derden (school etc.) verifieer dan eerst of die informatie gedeeld mag worden. Alle informatie  die verkregen is van de leerling of de ouder zelf, mag altijd verwerkt worden, ook indien het bijzondere persoonsgegevens betreft.

Bijzonder persoonsgegevens volgens artikel 16 van de Wbp zijn:

De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Deze gegevens mogen dus wel verwerkt worden met uitdrukkelijke toestemming, of te wel wanneer je ze van ouders/leerling hebt gekregen, of als ze openbaar bekend zijn, zoals via Facebook. Zie artikel 23 Wbp:

Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover:
    a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
    b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
    c. dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
    d. dit noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een derde en het vragen van diens uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt;

Welke gegevens opgenomen mogen worden en met wie gedeeld mogen worden zonder dat er vooraf toestemming nodig is, maar op grond van de uitvoering van Leerplichtwet is artikel 20 van het Vrijstellingbesluit Wbp van belang. Hierin staat opgenomen welke gegevens en met wie deze gedeeld mogen worden, puur op basis van de wet. Wil je met anderen, dan hier beschreven staan, gegevens delen dan heb je daar uitdrukkelijke toestemming (artikel 8 sub a Wbp) voor nodig.

Artikel 20. Leerplicht

 1. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende leerplichtigen ter uitvoering van de Leerplichtwet 1969 door de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
   
 2. De verwerking geschiedt slechts voor:
  a. de uitvoering en toepassing van de Leerplichtwet 1969;
  b. de behandeling van geschillen.
   
 3. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
  a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerplichtige;
  b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
  c. nationaliteit en geboorteplaats;
  d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van de leerplichtige;
  e. gegevens met betrekking tot de inschrijving of afschrijving van de leerplichtige;
  f. gegevens ten aanzien van het schoolverloop, het schoolverzuim en van het beroep op een vrijstelling van de leerplicht;
  g. andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Leerplichtwet 1969 of een andere wet.
   
 4. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
  a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  b. de hoofden van scholen binnen en buiten de gemeente;
  c. de Arbeidsinspectie;
  d. in de gemeente werkzame schoolartsen;
  e. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
  f. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;
  g. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de wet uit te oefenen.
   
 5. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de leerplicht is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
donderdag 20 februari 2014

Vraag:
Is het toegestaan dat een leerplichtambtenaar toestemming krijgt van school om persoonlijk in te kunnen loggen op Magister om de verzuimregistratie en/of cijfers van alle leerlingen te raadplegen?


Antwoord:
Nee dit is niet toegestaan. Je bent als leerplichtambtenaar beëdigd en aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de Leerplichtwet voor alle leerlingen die afkomstig zijn uit de gemeente waarvoor je werkzaam bent. Je mag alleen gegevens inzien van leerlingen waarbij je een vermoeden hebt van een overtreding van de Leerplichtwet. Je bent niet bevoegd om verzuimgegevens/dossier van leerlingen in te zien die niet woonachtig zijn in jouw gemeente. Daarnaast is de kans groot dat je meer informatie tot je beschikking krijgt dan je nodig hebt voor de uitvoering van je taak. In artikel 20 van het vrijstellingbesluit wet bescherming persoonsgegevens is opgenomen welke gegevens je mag vastleggen/verwerken, namelijk:

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerplichtige;
 2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 3. nationaliteit en geboorteplaats;
 4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van de leerplichtige;
 5. gegevens met betrekking tot de inschrijving of afschrijving van de leerplichtige;
 6. gegevens ten aanzien van het schoolverloop, het schoolverzuim en van het beroep op een vrijstelling van de leerplicht;
 7. andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Leerplichtwet 1969 of een andere wet.

De gegevens die de school mag verwerken zijn opgenomen in artikel 19 vrijstellingbesluit Wbp. Hierin zie je dat zij meer en andere gegevens mogen verwerken namelijk:

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 3. nationaliteit en geboorteplaats;
 4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen, deelnemers of studenten;
 5. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene;
 6. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs;
 7. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten;
 8. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
 9. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;
 10. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de instelling of het instituut;
 11. gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van het instituut of de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen;
 12. andere dan de onder a tot en met k bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Dit betekent dat je meer gegevens krijgt dan je vanuit je wettelijke taak behoort te hebben en ook nog voor leerlingen waarvoor je niet bevoegd bent.

Categorie: Gerelateerde wetgeving
dinsdag 9 april 2013

Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag/ bestuursorgaan voor zover het algemeen toegankelijk onderwijs betreft, maar niet bij het bijzonder onderwijs. Binnen het bijzonder onderwijs is het geen besluit van een bestuursorgaan. School dient wel een besluit te nemen en ouders de mogelijkheid te bieden om in bezwaar te gaan. Leidt dit niet tot tevredenheid dan zullen zij naar de civiele rechter moeten stappen en niet naar de bestuursrechter.

Waar het algemeen toegankelijk onderwijs betreft, is de Algemene wet Bestuursrecht van toepassing.

In art. 3:45 Awb  is opgenomen:


    1. Indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt.
    2. Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Aangezien schorsing niet is uitgesloten van bezwaar en beroep, maar een besluit/beschikking betreft is dit artikel van toepassing. Het bevoegd gezag/bestuursorgaan is verplicht de bezwaarclausule op te nemen en de ouders en jongere op deze wijze te informeren over hun rechtsmiddelen.

Bij iedere schorsing dient dit dus opgenomen te worden en niet enkel bij de schorsing gericht op verwijdering.