Vraag & antwoord: Verantwoordelijke personen en instellingen

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
dinsdag 28 juni 2016

Bij een schorsing van meer dan één dag moet de school of instelling de Onderwijsinspectie informeren. Deze houdt bij hoeveel schorsingen er in Nederland worden afgegeven en wat de oorzaken van deze schorsingen zijn.

Sinds 1 januari 2012 houdt de Onderwijsinspectie toezicht op hoe scholen de leerplichtwet naleven. De belangrijkste onderwerpen hierbij zijn:

De Onderwijsinspectie controleert of de school of instelling de juiste procedure heeft gevolgd en niet de inhoud.

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
woensdag 20 april 2016

Vraag:
Mag een school regelmatig klassen naar huis sturen, omdat de school geen invaller heeft. De leerkracht is ziek en de invalpool is ook leeg. Hoe kan hier het beste mee omgegaan worden?

Antwoord:
De school heeft een plicht om te zorgen dat de lessen doorgang kunnen vinden. Als een leerkracht ziek is dan moet school zorgen voor een invalkracht.

Als de school er alles aan doet om de zieke leerkracht te vervangen, maar dit lukt niet, is er sprake van overmacht.

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?
In het schoolplan en de schoolgids moet staan wat de school doet om lesuitval tegen te gaan. Dit staat niet in de wet.

Verplicht aantal uren onderwijs
De school moet alle leerlingen een programma aanbieden dat voldoet aan de verplichte onderwijstijd. De Inspectie van het Onderwijs kan de scholen erop aanspreken als zij onvoldoende uren onderwijs geven.

Vervangend lesprogramma bij lesuitval
De school moet bij het inplannen van de lesuren rekening houden met uitval van lessen. Bijvoorbeeld omdat een leraar ziek is. Onverwachte lesuitval door studiedagen van leraren is niet toegestaan. Scholen moeten een vervangend lesprogramma hebben bij onverwachte lesuitval. In het schoolplan en de schoolgids leest u welke les vervangende activiteiten de school geeft.

Lesuitval door noodsituatie
Lessen kunnen ook uitvallen door een noodsituatie. Bijvoorbeeld door langdurige afwezigheid van een leraar, personeelstekort of brand. Komt de school hierdoor onder het wettelijk verplichte minimumaantal onderwijsuren? Dan moet de school het tekort aan onderwijstijd inhalen.

Klachten over handelen school bij lesuitval
Als de ouders het niet eens zijn met de manier waarop de school omgaat met lesuitval, dan kunnen de ouders bezwaar maken bij de schoolleiding. Ook is het goed om het standpunt van de ouders in te brengen in de medezeggenschapsraad op school. In het voortgezet onderwijs moet de medezeggenschapsraad vooraf instemmen met het lesuitvalbeleid van de school. Helpt dit niet, dan kunnen ouders ook nog terecht bij de klachtencommissie van de school.

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
maandag 18 april 2016

Een clusterschool valt onder de Wet op de expertisecentra (Wec). Dit is tot nu toe de enige onderwijswet waarin voor een school geregeld is om af te kunnen wijken van de onderwijstijd (artikel 12, lid 2).

Op verzoek van de school kan de onderwijsinspectie afwijken van de onderwijstijd.

In deze situatie komt leerplicht niet aan te pas.

Dit is (nog) wel bij de andere scholen en mbo-instellingen. Naar verwachting kan met ingang van 1 augustus 2018 onderwijstijdverkorting ook worden aangevraagd voor het reguliere PO en VO. Wanneer daar wordt geconstateerd dat een leerling of deelnemer niet in staat is het volledige programma te volgen en dat wordt ook bevestigd door een behandelaar dan is de situatie als volgt:

De leerling of deelnemer volgt de lessen die hij kan volgen op de opleiding. De rest van de tijd is hij ziek (artikel 11 lid d van de leerplichtwet).

In deze situatie is het wel verstandig om met de opleiding, ouders, leerling vanaf 16 jaar, de behandelaar en leerplicht concrete afspraken over de schoolgang.

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
maandag 18 april 2016

De bevoegdheid om de gehele administratie te controleren is de bevoegdheid van de inspectie van het onderwijs, volgens artikel 16a jo. Art. 27 Lpw. Als leerplichtambtenaar/toezichthouder heb je deze bevoegdheid niet. Je kunt wel constateren dat de school het verzuim, of aangevraagd verlof niet juist afhandeld. De leerplichtambtenaar kan de school daarop aanspreken. Verandert er niets en blijft de school op de onjuiste wijze verzuim melden of verlof verlenen dan kan er een signaal afgegeven worden bij de inspectie.
 
Het verzuim van een individuele leerling controleren is alleen mogelijk als er een vermoeden is van een overtreding van de Leerplichtwet.

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
maandag 13 april 2015

Als leerplichtambtenaar hebben we regelmatig te maken met ouders die gaan scheiden en hun kind willen inschrijven op een andere school. Wat nu als de jeugdige in een instelling woont? De school is dan wel geregeld, maar wie gaat voor de plaatsing betalen?

Beide ouders hebben gezag, maar zijn recent gescheiden. Deze scheiding heeft plaatsgevonden nadat de jeugdige in een instelling is gaan wonen. Jeugdige woonde dus nog bij beide ouders bij plaatsing in de instelling. De ouders zijn na de scheiding allebei in een andere gemeente gaan wonen. Welke gemeente is verantwoordelijk?

Nu de ouders gescheiden zijn moet het hoofdverblijf bepaald worden. Dit kunnen de ouders aangeven. Als de ouders dit niet kunnen of willen aangeven, gaan beide gemeenten in overleg over het hoofdverblijf van de jeugdige. Daarbij speelt een rol waar het sociaal netwerk van de jeugdige het meest geëigend is of bij wie de jeugdige het vaakst komt, dan wel welke ouder het vaakst bij de jeugdige op bezoek komt.

Dat kan lastig zijn, maar uiteindelijk moeten beide gemeenten eruit komen en bepalen wat het meest passende hoofdverblijf is (indien de ouders dit niet willen aangeven).

Wat ook nog een argument kan zijn, is bij welke ouder de jeugdige het meest kwam/het meest contact had ten tijde dat ze allebei nog wel in dezelfde gemeente woonden.