Vraag & antwoord: Verantwoordelijke personen en instellingen

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
dinsdag 5 februari 2019

Moeder of vader (let op vader/moeder moet wel het wettig gezag hebben en/of de feitelijk verzorger zijn) kan een aanvraag verlof indienen wegens de specifieke aard van het beroep. Wel zal zij of hij moeten aantonen dat hij in alle schoolvakanties niet op vakantie kan en dat het wel op vakantie gaan leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

Het vloeit voort uit artikel 11 onder f van de Leerplichtwet: de jongere kan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan.

Moeder of vader is in dit geval één van de personen en kan dus een geldige aanvraag indienen. De ex-partner zal wel gehoord moeten worden indien er vooraf bekend is, dat deze er bezwaren tegen heeft.

Op basis van de gesprekken met beide ouders kan de directeur het verlof wel of niet toekennen. Als de aanvragende ouder voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het hoofd gewoon toekennen. De andere ouder heeft wel de mogelijkheid om als belanghebbende in bezwaar te gaan, maar hoeft dus geen toestemming te verlenen of de aanvraag te ondertekenen.

Dit geldt ook voor een aanvraag artikel 11 onder g Lpw.

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
dinsdag 16 oktober 2018

In eerste instantie heeft de leerplichtambtenaar hier geen rol in. Het is een zaak tussen ouders, leerling , school, zorg en de Inspectie van het Onderwijs.

De beleidsregel hierover is gepubliceerd in de Staatscourant.

Ingrado heeft de notitie Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet aangepast aan de Variawet. Lees hier het bericht en download de nieuwe versie van de notitie.

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
maandag 26 februari 2018

Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden (er is bijvoorbeeld gecontroleerd of er een huwelijksfeest is en of de datum correct is) dan kan de directeur of de leerplichtambtenaar het verlof toekennen. Indien men vooraf weet dat de belanghebbende (de andere ouder) bezwaar gaat maken of het niet eens gaat zijn met het besluit, dan dient men deze voor het besluit te horen.

Het is dus van belang om tijdens het gesprek met de aanvrager hier duidelijkheid over te krijgen of aan geven dat de andere ouder als belanghebbende ook betrokken zal worden bij de aanvraag.

Op basis van de gesprekken met beide ouders kan het verlof wel of niet toegekend worden. Als de aanvragende ouder voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het hoofd of de leerplichtambtenaar gewoon toekennen.

De andere ouder heeft wel de mogelijkheid om als belanghebbende in bezwaar te gaan, maar hoeft dus geen toestemming te verlenen of de aanvraag te ondertekenen.

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
dinsdag 24 oktober 2017

Als leerplichtambtenaar nodig je naar aanleiding van een verzuimmelding beide ouders uit. In de meeste gevallen komt de ouder waar de jongere op dat moment verblijft op gesprek. Als de andere ouder ook het gezag heeft over de jongere dan wordt deze ouder geïnformeerd over het gesprek. Dit betreft niet de inhoud van het gesprek maar de verzuimmelding en de vervolgacties van de leerplichtambtenaar.

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
dinsdag 28 juni 2016

Bij een schorsing van meer dan één dag moet de school of instelling de Onderwijsinspectie informeren. Deze houdt bij hoeveel schorsingen er in Nederland worden afgegeven en wat de oorzaken van deze schorsingen zijn.

Sinds 1 januari 2012 houdt de Onderwijsinspectie toezicht op hoe scholen de leerplichtwet naleven. De belangrijkste onderwerpen hierbij zijn:

De Onderwijsinspectie controleert of de school of instelling de juiste procedure heeft gevolgd en niet de inhoud.