Vraag & antwoord: Vrijstellingen

Categorie: Vrijstellingen
maandag 17 oktober 2011

Op dit moment kent de Leerplichtwet 1969 (Lpw) zeven besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Dit zijn:

Artikel          Onderwerp                                                    Bestuursorgaan
3a                  Vervangende leerplicht                                  College
3b                  Vervangende leerplicht laatste schooljaar     College
11a                Vrijstelling 5-jarigen                                        Het hoofd
11 sub f         Extra vakantieverlof                                        Het hoofd
11 sub g        Verlof t/m 10 schooldagen                             Het hoofd
11 sub g        Verlof meer dan 10 schooldagen                   Lpa
15                  Vrijstelling ander onderwijs                            College
 

Ouders moeten op grond van de bovenstaande artikelen een aanvraag/verzoek indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Het bestuursorgaan dient, als publiekrechtelijk orgaan een besluit te nemen en een beschikking af te geven. In de beschikking is het bestuursorgaan wettelijk verplicht om het besluit te deugdelijk te motiveren en te voorzien van een bezwaar en beroepsclausule (artikel 3:45 en 3:46 Algemene wet bestuursrecht).

De vrijstelling voor artikel 11 onder g Lpw wordt uitgewerkt in artikel 14 Lpw. Hierin is opgenomen dat de leerplichtambtenaar van de woongemeente een besluit neemt over een verzoek van ouders/verzorgers indien het een periode betreft van meer dan 10 schooldagen. De leerplichtambtenaar wordt in de Lpw aangewezen als bevoegde tot het nemen van een besluit als zijnde publiekrechtelijk bestuursorgaan.

Er bestaan tevens vrijstellingen van rechtswege, deze zijn opgenomen in artikel 5 en artikel 5a Lpw.

Art. 5 a en 7 lichamelijke of psychische ongeschiktheid
Art. 5 b en 8 bedenkingen tegen de richting
Art. 5 c en 9 onderwijs in buitenland
Art. 5a  trekkend bestaan

Ouders kunnen een beroep (zij denken er recht op te hebben) doen op de bovenstaande artikel. Zij hoeven hiervoor geen verzoek of aanvraag in te dienen om een besluit te krijgen. doen op deze artikelen. Bij deze artikelen  geldt dat als voldaan is aan de eisen van de Leerplichtwet, er van rechtswege een vrijstelling ontstaat. Er is in deze gevallen geen sprake van een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.
 

Categorie: Vrijstellingen
maandag 17 oktober 2011

Het schoolhoofd heeft geen bevoegdheid om dit te weigeren. Op deze situatie is artikel 11 lid e van toepassing. Het is het recht van de ouder om hiervan gebruik te maken om te voldoen aan de religieuze verplichting. Ouders hoeven slechts een kennisgeving te doen aan het hoofd (artikel 13b van de leerplichtwet).


 

Categorie: Vrijstellingen
maandag 17 oktober 2011

Als een beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht wordt gehonoreerd dan zijn ouders niet verplicht hun kind op een school of instelling in te schrijven.

Echter zodra de ouders hun kind op een school plaats om te wennen dan vervalt de vrijstellingsgrond en zijn de ouders verplicht om te zorgen dat hun kind op een school wordt ingeschreven en dat dit kind deze school ook geregeld bezoekt.

Willen de ouders wederom hun kind thuis houden dan moet opnieuw de procedure artikel 5 onder a juncto artikel 7 van de leerplichtwet worden opgestart.
 

Categorie: Vrijstellingen
maandag 17 oktober 2011

Is oriëntatie op mogelijke emigratie een gewichtige omstandigheid? Wat hierbij van belang is, is dat ouders een goed beeld kunnen vormen van hun toekomstige land, zoals welke scholen zijn er etc. Het kan dus van belang dat zij daar heen gaan als de scholen open zijn.

Strikt formeel valt dit niet onder het begrip "andere gewichtige omstandigheden" artikel 11 onder g van de leerplichtwet. Echter er kunnen gewichtige omstandigheden zijn waar hiervan kan worden afgeweken (hardheidsclausule). Als leerplichtambtenaar moet je nagaan of hier sprake is van een bijzondere situatie. Is dit het geval dan mag je vrijstelling van geregeld schoolbezoek verlenen. Echter, kunnen ouders hun oriëntatie doen in de zomervakantie dan moet hun verzoek gemotiveerd worden afgewezen. Het kostenaspect mag nooit een rol spelen in de overweging.

Tenslotte.
Ieder verzoek moet apart worden bekeken en worden onderzocht.

Categorie: Vrijstellingen
woensdag 6 juli 2011

Als de school een kennisgeving van verzuim heeft gedaan, moet volgens artikel 22 van de Leerplichtwet de leerplichtambtenaar een onderzoek instellen. Bij een overtreding van de wet kan proces-verbaal worden opgemaakt. De verklaring van de school, waarin de school aangeeft dat er geen toestemming is gegeven, dient dan wel in het proces-verbaal te worden opgenomen. Daarbij maakt het niet uit of het hoofd van de school het verlof voor ten hoogste tien schooldagen of voor meer dan tien schooldagen heeft geweigerd.

Hoewel in artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet de bevoegdheid om te beslissen op aanvragen van verlof voor meer dan tien schooldagen bij de leerplichtambtenaar ligt en het hoofd dus onbevoegd is om het verzoek te weigeren, maakt dit bij overtreding van de Leerplichtwet bij handhaving geen verschil.