Vraag & antwoord: Vrijstellingen

Categorie: Vrijstellingen
vrijdag 21 december 2012

In de leerplichtwet is in artikel 13a opgenomen dat een beroep op vrijstelling wegens vakantie van de jongere  slechts kan worden gedaan bij de schooldirecteur. Lid 2 geeft aan dat het verlof door de directeur slechts eenmaal maximaal 10 dagen verleend mag worden en niet mag plaatsvinden in de eerste twee weken na de zomervakantie.

De wet is hier duidelijk, er mag maar eenmaal verlof verleend worden.  Je kunt je voorstellen dat de schooldirecteur de 10 dagen wil splitsen over beide ouders.

Het advies in dit geval is dat de schooldirecteur dit overlegt met de onderwijsinspectie nu zij toezien op de juiste invulling van dit artikel. Strikt juridisch kan het niet, maar je kunt je voorstellen dat in deze uitzonderlijke situatie er vanaf geweken kan worden.

Categorie: Vrijstellingen
woensdag 30 mei 2012

Het antwoord is te vinden in artikel 7:5 Algemene wet Bestuursrecht. Hieruit blijkt dat je het horen van diegene die bezwaar heeft ingediend, door het bestuursorgaan zelf, in dit geval de leerplichtambtenaar kan laten doen.

Het is ook mogelijk het horen te laten geschieden door een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest. Dit kan dus een collega-leerplichtambtenaar zijn. Het heroverwogen besluit moet wel genomen worden door diegene die in eerste instantie het besluit heeft genomen.

Officieel neemt de leerplichtambtenaar, die het bestreden besluit heeft genomen, het bezwaar in behandeling, alleen het horen kan door een ander gebeuren, eventueel ook door een bezwaarschriftencommissie. Zie onderstaande tekst van artikel 7:5 Awb, inclusief een deel van de memorie van Toelichting betreffende dit artikel.

Artikel 7:5
    1. Tenzij het horen geschiedt door of mede door het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan, geschiedt het horen door:
        a. een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest, of
        b. meer dan een persoon van wie de meerderheid, onder wie degene die het horen leidt, niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest.
    2. Voor zover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, besluit het bestuursorgaan of het horen in het openbaar plaatsvindt.

Tekst uit memorie van toelichting
In deze bepaling wordt geregeld aan welke eisen diegenen moeten voldoen die de belanghebbende horen. Teneinde een goede heroverweging te bevorderen, is het gewenst dat degenen die bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest niet ook de gang van zaken bij het horen bepalen. Daarom is in het artikel bepaald dat een dergelijke persoon niet de leiding van de hoorzitting mag hebben, noch als enige mag horen. Bovendien is vastgelegd dat bij het horen door meer dan één persoon de meerderheid uit niet-betrokkenen bij de oorspronkelijke besluitvorming moet bestaan.

Indien het bestuursorgaan zelf het bestreden besluit heeft genomen, dient vanzelfsprekend geen beletsel te bestaan tegen het horen door dat orgaan zelf. Hetzelfde geldt indien het horen geschiedt door de voorzitter of een lid van het bestuursorgaan. De bepaling is daarom beperkt tot op grond van mandaat genomen beslissingen. De tekst van deze bepaling is ten opzichte van het voorontwerp verduidelijkt. Bovendien is de zinsnede "door het bestuursorgaan" vervangen door "mede door het bestuursorgaan", om buiten twijfel te stellen dat de eis van niet-betrokkenheid bij het bestreden besluit evenmin geldt indien aan het horen door het bestuursorgaan zelf of zijn voorzitter of een lid ervan wordt deelgenomen door ambtelijke medewerkers.

Categorie: Vrijstellingen
woensdag 30 mei 2012

Het verlenen van extra verlof (artikel 11 onder f Lpw) is een bevoegdheid van de schooldirecteur. Een ouder dient aan te tonen dat op basis van de specifieke aard van zijn/haar beroep het niet mogelijk is om alle schoolvakanties twee weken aaneengesloten op gezinsvakantie te kunnen gaan. Een leerplichtambtenaar kan hierin slechts adviserend optreden.

Een werkgeversverklaring/verklaring eigen onderneming wordt vaak als voldoende beschouwd om extra vakantieverlof toe te kennen. Dit is niet een juist argument. In de jurisprudentie is dit artikel vaak besproken en de lijn die in de rechtspraak is ingezet is de volgende:

Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

De Hoge Raad heeft in 2011 een uitspraak gedaan over een zelfstandig gevestigde advocaat, met de volgende redenering:
Gelet hierop is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat het hoofd in redelijkheid het verzoek heeft kunnen afwijzen, omdat niet valt in te zien dat [appellante] vanwege de specifieke aard van het beroep van haar partner de bedrijfsvoering niet zodanig kan organiseren dat zij met haar gezin in de reguliere vakanties op vakantie kan gaan.

De Hoge Raad verwacht dus dat ouders hun werkzaamheden dusdanig regelen dat zij in de reguliere schoolvakanties op vakantie kunnen. Het is aan de directeur van de school om een besluit te nemen of ouders daadwerkelijk niet in de schoolvakanties op vakantie kunnen en dat hun vakantie zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Ouders zullen dit moeten aantonen. Zij kunnen dit het beste doen met een accountantsverklaring, waaruit blijkt dat ouders niet op vakantie kunnen in alle schoolvakanties omdat dit leidt tot onoverkomenlijke bedrijfseconomische risico's.

Categorie: Vrijstellingen
woensdag 30 mei 2012

Een leerling die niet mee mag doen met het examen moet worden teruggetrokken.

Voor deze leerling geldt het zelfde als voor zijn klasgenoten die wel examen doen. Deze leerling mag tot de zomervakantie thuisblijven.

Categorie: Vrijstellingen
donderdag 2 februari 2012

Ouders hebben voor hun kind een vrijstelling van inschrijvingsplicht. Zodra zij hun kind op een school plaatsen vervalt de vrijstelling.

Ouders kunnen dus niet als proef hun kind op een school laten meedraaien, want zij hebben bedenkingen tegen de richting van het onderwijs.