Vraag & antwoord: Vrijstellingen

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 15 september 2015

Zolang een leerling, het schooljaar volgend op het schooljaar waarin hij 16 jaar is geworden, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs in de uitstroomprofielen dagbesteding of arbeidsmarkt volgt en ingeschreven staat, is hij kwalificatieplichtig. Verzuim kan dan ook opgepakt worden en worden gehandhaafd.

Op het moment dat een kwalificatieplichtige leerling wordt uitgeschreven, op verzoek van de ouders, van het speciaal onderwijs, uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid, dan is hij niet meer kwalificatieplichtig. De voorwaarde van het hebben van een getuigschrift geldt hierbij niet. Er gelden voor deze groep geen voorwaarden om uitgeschreven te kunnen worden.

Wordt op verzoek van ouders een leerling uitgeschreven bij het praktijkonderwijs dan geldt volgens de Leerplichtwet de voorwaarde dat de jongere een getuigschrift moet hebben,  dan is ook hij niet meer kwalificatieplichtig. Iedere jongere die uitgeschreven wordt van het praktijkonderwijs ontvangt altijd een getuigschrift of een diploma op basis van de Wet voortgezet onderwijs. Een uitgeschreven leerling van het praktijkonderwijs zonder getuigschrift of diploma kan in principe niet voorkomen dus zal er altijd voldaan zijn aan de voorwaarde.
 
Op het moment dat deze leerlingen zijn uitgeschreven en dus niet kwalificatieplichtig zijn, vallen zij niet meer onder de werking van de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar is dus niet meer de aangewezen persoon om deze jongeren te benaderen. Is er dan wel sprake van een vsv-er? Ja, tenzij de jongere een arbeidsovereenkomst heeft, dan is het geen vsv-er.

Meer weten over 'vrijstelling of niet?' Bekijk dan onze stroomschema's vrijstellingen.

Categorie: Vrijstellingen
woensdag 1 april 2015

In het besluit trekkende bevolking Wpo is de volgende tekst opgenomen:

Artikel B 1. Standplaats scholen

  1. Het onderwijs aan kinderen van wie de ouders in het kermisbedrijf, onderscheidenlijk het circusbedrijf werkzaam zijn, wordt gegeven in daartoe ingerichte voertuigen die in het kermisseizoen of circusseizoen standplaats kiezen bij daarvoor in aanmerking komende kermissen of circussen.
  2. Gedurende de maanden november tot en met februari nemen de scholen een vaste standplaats in die wordt bepaald door het bevoegd gezag in overeenstemming met de inspecteur. Indien de inspecteur bedenkingen heeft tegen de standplaats en het bevoegd gezag weigert daaraan tegemoet te komen, besluit Onze Minister.

Dit betekent dat kinderen in de maanden maart tot november naar de Rijdende school kunnen gaan. Indien er geen rijdende school met het circus of kermis meetrekt dan zijn deze kinderen gedurende de maanden maart tot november van rechtswege vrijgesteld van de inschrijvingsplicht.

Let op dit artikel geldt alleen voor kinderen in het primair onderwijs. Vrijstelling binnen het voortgezet onderwijs is niet mogelijk.

Categorie: Vrijstellingen
woensdag 1 april 2015

De onderstaande informatie is afkomstig van de site van de Svb. Ouders dienen inderdaad te melden dat hun kind in het buitenland gaat studeren, de Svb houdt vervolgens toezicht, volgens de onderstaande wijze:

Voor kinderen die in het buitenland wonen en daarom niet onder het toezicht van een leerplichtambtenaar vallen, onderzoekt de SVB of het kind aan de volgende aan de Leerplichtwet 1969 ontleende verplichtingen voldoet:

• ingeschreven zijn bij een school of instelling met een inschrijvings- en verzuimadministratie,
• een opleiding volgen die leidt tot het behalen van een startkwalificatie,
• de school geregeld bezoeken,
• volledig dagonderwijs of een combinatie van leren en werken volgen.

De SVB gaat er vanuit dat met een opleiding een startkwalificatie kan worden behaald als is voldaan aan de volgende criteria:

• deskundige begeleiding of toezicht door de onderwijsinstelling;
• voorbereidend op enig examen, resulterend in een diploma of getuigschrift;
• de mogelijkheid tot het beroepsmatig verrichten van activiteiten overeenkomstig de opleiding;

Algemeen vormend onderwijs dat wordt afgesloten met een examen resulterend in een diploma of getuigschrift en dat toegang geeft tot vervolgonderwijs of dat als minimumvereiste geldt voor een functie of beroep, wordt aangemerkt als onderwijs waarmee een startkwalificatie kan worden behaald.

Praktische lessen of werkzaamheden worden als opleiding beschouwd voor zover deze een verplicht karakter hebben en een integrerend onderdeel van het theoretische onderwijs vormen.
Ten aanzien van de voorwaarde dat een kind de school of instelling regelmatig bezoekt sluit de SVB aan bij het bepaalde in artikel 21 van de Leerplichtwet 1969 zoals hiervoor beschreven voor kinderen die een vervolgstudie in Nederland volgen.

Als het onderwijs niet aan de bovenstaande criteria voldoet, maar dient als noodzakelijke voorbereiding op ander onderwijs dat wel aan de criteria voldoet, wordt deze vooropleiding door de SVB ook aangemerkt als onderwijs waarmee een startkwalificatie kan worden behaald.

De Svb moet dus in verband met het rechtmatig verstrekken van kinderbijslag, weten of een kind onderwijs volgt in het buitenland en op welke school. Deze informatie kan dus opgevraagd worden bij de leerplichtambtenaar. Omdat zij dit in het kader van hun wettelijke taak doen, mag deze informatie verstrekt worden.

Uiteraard kun je ouders hier ook op wijzen, maar in principe horen ouders dit te weten en hebben zij deze verplichting richting de Svb.

Categorie: Vrijstellingen
woensdag 21 mei 2014

De vrijstellingsbrief gaat naar de ouders in het Nederlands.

Leerplicht is wettelijk niet verplicht de vrijstellingsbrief in het Duits te vertalen.

Het zijn de ouders die vrijgesteld worden van inschrijvingsplicht en die moeten de school in Duitsland op de hoogte stellen.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 11 maart 2014

Voor kinderen van kermisexploitanten geldt dat zij van november tot en met februari op een school moeten staan ingeschreven en deze school ook geregeld moeten bezoeken.

Als in die periode een kermisexploitant wegens de aard van zijn beroep niet in staat is om in een schoolvakantie met vakantie te kunnen gaan en zij voldoen aan de Beleidsregel betreffende de uitleg termen “specifieke aard van het beroep” en “andere gewichtige omstandigheden” bedoeld in de Leerplichtwet 1969 van het Ministerie van OCW, dan hebben ook kermisexploitanten het recht om in aanmerking te komen voor vakantieverlof (artikel 11 lid f juncto artikel 13a lpw).