Vraag & antwoord: Vrijstellingen

Categorie: Vrijstellingen
woensdag 2 mei 2018

Welke vrijstellingsgronden zijn er? Wie is beslissingsbevoegd? Wat is de beslistermijn? 

Kijk hier voor een overzicht van alle vrijstellngen.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Vraag:
Hoe om te gaan met een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder b? Bijvoorbeeld wanneer andere kinderen uit het gezin wel naar school gaan. Of bij de overgang van po naar vo. En wat zijn de recente ontwikkelingen m.b.t. het wetsvoorstel onderwijs op een andere locatie?

​Lees hier alles over artikel 5 onder b. Hier kun je ook de notitie 5 onder b downloaden.

 


 

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Vraag:
Mogen ouders hun kind meenemen naar het buitenland ivm vrijwilligerswerk of een wereldreis buiten de schoolvakanties om? Een onderwijspakket wordt door school in Nederland aangeboden.

Antwoord:
Hier biedt de Leerplichtwet geen ruimte voor. Vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw moeten omstandigheden betreffen die buiten de wil en invloedsfeer van ouders en of leerling zijn gelegen Dit betreft een vrijwillige keus, dus vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw is niet mogelijk.

Op dit moment is onderwijs op een andere locatie nog niet mogelijk, mogelijk dat in de toekomst hier meer ruimte voor komt, maar dat is niet op korte termijn.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Vraag:
Is de eerste communie van een leerling een religieuze verplichting en kan er dus een beroep gedaan worden op vrijstelling?

Antwoord:
In principe valt eerste communie onder een godsdienstplicht.

De eerste heilige communie, of kortweg eerste communie, is in de Rooms-katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten (doopsel, eucharistie en vormsel) en dient voorafgegaan te worden van de eerste biecht.

In de Katholieke Kerk nemen de kinderen doorgaans deel aan de eerste communie wanneer ze tot de jaren van verstand zijn gekomen (ongeveer 7 tot 8 jaar). Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen op school of op de parochie catechese krijgen, bijvoorbeeld over Kerk, sacramenten, over Jezus en de eucharistie.

Kern en hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke H. Mis. Doorgaans worden de eerste communicanten nauw betrokken bij de liturgie, bijvoorbeeld in de intredeprocessie, in een preek in vraag en antwoord, in zang, of in het aandragen van de gaven.

Echter in de praktijk vindt deze plechtigheid meestal buiten schooltijd plaats.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Vraag:
Hoe om te gaan met kermiskinderen die het MBO (willen) bezoeken die gedurende een groot deel van het studiejaar meereizen met de ouders?

Antwoord:
Kinderen van kermisexploitanten zijn, behalve als zij een praktijkschool met getuigschrift of het vso met uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding verlaten, kwalificatieplichtig.

Volgens artikel 2 van het Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking is de periode van de vrijstelling (maart tot en met oktober) alleen van toepassing voor kinderen die onder de werking van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) vallen.

Volgens artikel 39 van de Wpo moeten leerlingen de school verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij 14 jaar zijn geworden.

Kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers moeten dus net zoals alle andere kinderen na de volledige leerplicht aan de voorwaarden van de kwalificatieplicht voldoen. Zij zijn dus niet vrijgesteld om te reizen met hun ouders.