Vraag & antwoord: Vrijstellingen

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 5 februari 2019

Moeder of vader (let op vader/moeder moet wel het wettig gezag hebben en/of de feitelijk verzorger zijn) kan een aanvraag verlof indienen wegens de specifieke aard van het beroep. Wel zal zij of hij moeten aantonen dat hij in alle schoolvakanties niet op vakantie kan en dat het wel op vakantie gaan leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

Het vloeit voort uit artikel 11 onder f van de Leerplichtwet: de jongere kan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan.

Moeder of vader is in dit geval één van de personen en kan dus een geldige aanvraag indienen. De ex-partner zal wel gehoord moeten worden indien er vooraf bekend is, dat deze er bezwaren tegen heeft.

Op basis van de gesprekken met beide ouders kan de directeur het verlof wel of niet toekennen. Als de aanvragende ouder voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het hoofd gewoon toekennen. De andere ouder heeft wel de mogelijkheid om als belanghebbende in bezwaar te gaan, maar hoeft dus geen toestemming te verlenen of de aanvraag te ondertekenen.

Dit geldt ook voor een aanvraag artikel 11 onder g Lpw.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 8 januari 2019

Op wereldreis gaan is nog niet mogelijk met leerplichtige kinderen. Het wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt (onderwijs op een andere locatie dan school) is nog niet behandeld door de Tweede en Eerste Kamer, dus hier kan niet op vooruit gelopen worden. 

Zodra meer bekend is over de behandeling van dit onderwerp informeren we je hierover via de website.

Categorie: Vrijstellingen
woensdag 2 mei 2018

Welke vrijstellingsgronden zijn er? Wie is beslissingsbevoegd? Wat is de beslistermijn? 

Kijk hier voor een overzicht van alle vrijstellngen.

Categorie: Vrijstellingen
vrijdag 23 juni 2017

Op grond van artikel 11e van de leerplichtwet is in bepaalde gevallen vrijstelling op grond van levensovertuiging of godsdienst mogelijk. Deze vrijstelling is bedoeld om plichten voorvloeiend uit religie of levensovertuiging te kunnen vervullen.

Deze vrijstelling geldt ook voor het Suikerfeest / Offerfeest. De vrijstelling geldt voor 1 dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden.

De exacte data van Islamitische feestdagen zijn pas vlak voor de viering bekend en verschillen per land.

Meer weten over verlof vanwege plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging? Zie bijlage 3, blz 41 van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Kijk hier voor de MAS.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

​Lees alles over artikel 5 onder b in onze notitie.


> Download de notitie artikel 5 onder b LPW.


Wat zijn de recente ontwikkelingen?

Het wetsvoorstel ‘Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren’ is open voor consultatie. Doel van dit voorstel is dat jongeren, die zijn vrijgesteld van de leerplicht, op grond van art. 5 onder b, thuisonderwijs krijgen van hun ouders en dat de Inspectie toezicht daarop houdt. Kijk hier voor het wetsvoorstel en/of geef je mening.