Vraag & antwoord: Voortijdig schoolverlaten

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
donderdag 26 maart 2020

Met een gedoogbeschikking geeft de leerplichtambtenaar een verklaring af op de hoogte te zijn van het staken van de opleiding en gedoogt hij/zij tot de start een alternatief programma volgt dat bestaat uit een combinatie van algemeen vormende vakken op school en stage en/of werk onder toezicht van school. Juridisch klopt deze constructie niet. Zo lang de jongere staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling, is deze verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Met een gedoogbeschikking lost leerplicht het probleem van het onderwijs op. Het streven moet zijn samen met school een oplossing te vinden waarmee de jongere in beeld blijft. Het afgeven van een gedoogbeschikking is daarom volgens Ingrado niet de geschikte werkwijze.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
dinsdag 10 juli 2018

De vo-school moet de leerling uitschrijven want hij heeft zijn diploma behaald. De vo-school moet tot 1-10 actief op zoek naar een vervolgopleiding omdat de jongere zijn startkwalificatie nog niet heeft gehaald en daarmee een vsv-er wordt als er geen nieuwe schoolinschrijving is.

Zie voor meer informatie dit stroomschema van DUO.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
dinsdag 28 juni 2016

Deelnemers van het MBO die niet meer onder de leerplichtwet vallen mogen worden uitgeschreven als zij zonder geldige reden verzuimen.

In artikel 8.1.8a van de Wet educatie- en beroepsonderwijs staat dat als een jongere vier weken of door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden verzuimd moet de opleiding dit melden en mag de opleiding deze jongere uitschrijven. Deze jongere is dan een voortijdig schoolverlater.

Een andere mogelijkheid is deze jongere officieel te verwijderen als hij zich niet houdt aan de afspraken. Deze verwijdering moet dan wel onverwijld aan de gemeente worden medegedeeld.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
dinsdag 28 juni 2016

Jongeren van het VSO met uitstroomprofiel onderwijs zijn kwalificatieplichtig en moeten tot het behalen van een startkwalificatie of tot hun 18e jaar naar een opleiding gaan.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
dinsdag 15 september 2015

Zolang een leerling, het schooljaar volgend op het schooljaar waarin hij 16 jaar is geworden, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs in de uitstroomprofielen dagbesteding of arbeidsmarkt volgt en ingeschreven staat, is hij kwalificatieplichtig. Verzuim kan dan ook opgepakt worden en worden gehandhaafd.

Op het moment dat een kwalificatieplichtige leerling wordt uitgeschreven, op verzoek van de ouders, van het speciaal onderwijs, uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid, dan is hij niet meer kwalificatieplichtig. De voorwaarde van het hebben van een getuigschrift geldt hierbij niet. Er gelden voor deze groep geen voorwaarden om uitgeschreven te kunnen worden.

Wordt op verzoek van ouders een leerling uitgeschreven bij het praktijkonderwijs dan geldt volgens de Leerplichtwet de voorwaarde dat de jongere een getuigschrift moet hebben,  dan is ook hij niet meer kwalificatieplichtig. Iedere jongere die uitgeschreven wordt van het praktijkonderwijs ontvangt altijd een getuigschrift of een diploma op basis van de Wet voortgezet onderwijs. Een uitgeschreven leerling van het praktijkonderwijs zonder getuigschrift of diploma kan in principe niet voorkomen dus zal er altijd voldaan zijn aan de voorwaarde.
 
Op het moment dat deze leerlingen zijn uitgeschreven en dus niet kwalificatieplichtig zijn, vallen zij niet meer onder de werking van de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar is dus niet meer de aangewezen persoon om deze jongeren te benaderen. Is er dan wel sprake van een vsv-er? Ja, tenzij de jongere een arbeidsovereenkomst heeft, dan is het geen vsv-er.

Meer weten over 'vrijstelling of niet?' Bekijk dan onze stroomschema's vrijstellingen.