Vraag & antwoord: Voortijdig schoolverlaten

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
dinsdag 28 juni 2016

Vraag:
Mogen studenten ouder dan 18 jaar worden uitgeschreven binnen het middelbaar onderwijs als er sprake is van verzuim en het niet nakomen van afspraken?

Antwoord:
Deelnemers van het MBO die niet meer onder de leerplichtwet vallen mogen worden uitgeschreven als zij zonder geldige reden verzuimen.

In artikel 8.1.8a van de Wet educatie- en beroepsonderwijs staat dat als een jongere vier weken of door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden verzuimd moet de opleiding dit melden en mag de opleiding deze jongere uitschrijven. Deze jongere is dan een voortijdig schoolverlater.

Een andere mogelijkheid is deze jongere officieel te verwijderen als hij zich niet houdt aan de afspraken. Deze verwijdering moet dan wel onverwijld aan de gemeente worden medegedeeld.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
dinsdag 28 juni 2016

Vraag:
Geldt de kwalificatieplicht voor VSO-jongeren met uitstroomprofiel vervolgonderwijs die naar MBO gaan en vervolgens het daar toch niet redden?

Antwoord:
Jongeren van het VSO met uitstroomprofiel onderwijs zijn kwalificatieplichtig en moeten tot het behalen van een startkwalificatie of tot hun 18e jaar naar een opleiding gaan.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
woensdag 21 mei 2014

Vraag:
Een leerling van het Praktijkonderwijs met getuigschrift, dus leerplichtvrij, staat ingeschreven op het mbo niveau 1. Is deze leerling dan kwalificatieplichtig?

Antwoord:
Een leerling met een getuigschrift van het praktijkonderwijs is volgens artikel 4a lid 2 Lpw niet kwalificatieplichtig. Op het moment dat een dergelijke leerling zich inschrijft op een mbo niveau 1 opleiding, herleeft de kwalificatieplicht.  Vindt er verzuim plaats dan kan deze leerling daar op aangesproken worden. Wanneer de leerling voortijdig uitvalt wordt het een vsv-er, omdat er dan gekeken wordt naar de laatste school van inschrijving en dat is dus niveau 1.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
dinsdag 9 april 2013

Een jongere is pas student op een MBO-instelling als alle formaliteiten zijn afgerond, zoals de ondertekende onderwijsovereenkomst, legitimatiebewijs en afhankelijk van het niveau van het MBO een kopie van het diploma. Pas als dit allemaal is gebeurd wordt de jongere definitief geplaatst.

Als bovenstaande niet is geregeld mag de jongere niet meegeteld worden als student en is hij een voortijdig schoolverlater.

Dit klinkt vreemd, maar zolang de jongere officieel niet is geplaatst op een opleiding is hij voor DUO een voortijdig schoolverlater. Dit geldt ook voor een jongere van 18 jaar die niet zijn onderwijsovereenkomst heeft getekend.

Het is coulance van de MBO-instelling om de jongere tot de lessen toe te laten, ondanks dat niet alle formaliteiten zijn afgerond.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
woensdag 20 maart 2013

Dit heeft te maken met de afspraken die gemaakt zijn bij het afsluiten van het convenant voortijdig schoolverlaten. Een V(MB)O-school is ervoor verantwoordelijk dat hun leerlingen worden geplaatst op een mbo-opleiding. Lukt het niet om een leerling voor 1 oktober (teldatum) op een mbo-opleiding te plaatsen dan telt deze leerling als voortijdig schoolverlater voor het VO.