Vraag & antwoord: Verzuim

Categorie: Verzuim
dinsdag 29 mei 2018

Regelmatig krijgen we de vraag of ziekteverzuim en schorsing door school moet worden gemeld bij leerplicht.

Bij ziekteverzuim en schorsing is er sprake van geoorloofd verzuim. Dit wordt niet gemeld bij leerplicht. Tenzij school vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Dan wordt dit gemeld als overig verzuim.

Lees hier meer over wat school moet melden

Categorie: Verzuim
woensdag 2 mei 2018

Met de stroomschema's die Ingrado heeft ontwikkeld krijg je binnen een paar klikken antwoord op je vraag. Er is een stroomschema voor PO, VO, MBO en SO. De laatst bekende school is het beginpunt. Aan de hand van het schema bepaal je of er sprake is van ongeoorloofd verzuim of VSV en zie je wie er actie kan ondernemen. Kijk hier voor het stroomschema PO, VO, MBO of SO.

Categorie: Verzuim
maandag 18 april 2016

Een clusterschool valt onder de Wet op de expertisecentra (Wec). Dit is tot nu toe de enige onderwijswet waarin voor een school geregeld is om af te kunnen wijken van de onderwijstijd (artikel 12, lid 2).

Op verzoek van de school kan de onderwijsinspectie afwijken van de onderwijstijd.

In deze situatie komt leerplicht niet aan te pas.

Dit is (nog) wel bij de andere scholen en mbo-instellingen. Naar verwachting kan met ingang van 1 augustus 2018 onderwijstijdverkorting ook worden aangevraagd voor het reguliere PO en VO. Wanneer daar wordt geconstateerd dat een leerling of deelnemer niet in staat is het volledige programma te volgen en dat wordt ook bevestigd door een behandelaar dan is de situatie als volgt:

De leerling of deelnemer volgt de lessen die hij kan volgen op de opleiding. De rest van de tijd is hij ziek (artikel 11 lid d van de leerplichtwet).

In deze situatie is het wel verstandig om met de opleiding, ouders, leerling vanaf 16 jaar, de behandelaar en leerplicht concrete afspraken over de schoolgang.

Categorie: Verzuim
maandag 18 april 2016

De deelnemer en de opleiding hebben een onderwijsovereenkomst getekend. Dit betekent voor de opleiding dat zij moeten zorgen dat de deelnemer een diploma moet kunnen halen. Als een deelnemer door fysieke of psychische redenen niet in staat is de opleiding te volgen, dan moet er een gesprek plaatsvinden om te kijken hoe het nu verder met de opleiding moet gaan.

De deelnemer betaalt voor de opleiding. Als de deelnemer niet in staat is de volledige opleiding te volgen dan kan het financieel aantrekkelijker zijn om te stoppen. Dan kan hij zijn schoolgeld terugkrijgen.

Echter dat laat onverlet dat eerst bekeken moet worden hoe de deelnemer zijn opleiding kan vervolgen.

Aangezien deze deelnemer een goede reden heeft om niet aan de volledige opleiding deel te nemen, namelijk ziek en niet ongeoorloofd afwezig mag de opleiding niet zomaar uitschrijven. Dit moet wel in overleg gebeuren.

Categorie: Verzuim
maandag 18 april 2016

Volgens artikel 8.3.1 van de Wet educatie- en beroepsonderwijs (Web) zijn jongeren die zonder geldige redenen ten minste vier weken of door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode een voortijdig schoolverlater en mogen worden uitgeschreven.

Dit is bij jongeren die “tijdelijk” ziek zijn niet van toepassing.

Ook is artikel 8.1.7 van de Web (Controle langdurige afwezigheid) op deze jongeren niet van toepassing, omdat zij met opgaaf van een geldige reden afwezig zijn.

Dit bovenstaande betekent dat deze jongeren na hun afwezigheid door ziekte hun opleiding gewoon kunnen vervolgen.

Het mbo kan alleen uitschrijven als dit in overleg gebeurt omdat duidelijk is dat de deelnemer lange tijd niet op de opleiding kan verschijnen.

Bij dit soort situaties is het wenselijk om met het mbo hierover te overleggen.