Vraag & antwoord: Algemeen

Categorie: Algemeen
donderdag 26 maart 2020

Met een gedoogbeschikking geeft de leerplichtambtenaar een verklaring af op de hoogte te zijn van het staken van de opleiding en gedoogt hij/zij tot de start een alternatief programma volgt dat bestaat uit een combinatie van algemeen vormende vakken op school en stage en/of werk onder toezicht van school. Juridisch klopt deze constructie niet. Zo lang de jongere staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling, is deze verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Met een gedoogbeschikking lost leerplicht het probleem van het onderwijs op. Het streven moet zijn samen met school een oplossing te vinden waarmee de jongere in beeld blijft. Het afgeven van een gedoogbeschikking is daarom volgens Ingrado niet de geschikte werkwijze.

Categorie: Algemeen
vrijdag 18 oktober 2019

Over de vorm en inhoud van het onderwijsprogramma gaat de Inspectie van het Onderwijs. In projecten als School at Sea of Masterskip is geen toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. De leerplichtambtenaar gaat niet over het onderwijsprogramma.   

In alle gevallen is de school degene die beslist of een project onderdeel kan zijn van het onderwijsprogramma. Het is niet de leerplichtambtenaar die wel of geen toestemming geeft. 

In onderstaande gevallen adviseren wij onze leden als volgt te handelen:

  1. Als ouders/leerling besluiten tot deelname aan een project zoals School at Sea of Masterskip, zonder dat school dit tot het onderwijsprogramma wil rekenen, doet school een melding  van ongeoorloofd verzuim. In dat geval kan door de leerplichtambtenaar worden gehandeld zoals bij andere meldingen van verzuim.
  2. Als ouders omwille van het mogelijk maken van een project als School at Sea of Masterskip hun kind inschrijven bij een school in het buitenland: behandel het daaruit voortvloeiende beroep op vrijstelling wegens onderwijs in het buitenland zoals past bij een aanvraag op grond van artikel 5 onder c.  

Categorie: Algemeen
dinsdag 16 april 2019

Een jongere van bijvoorbeeld 15 jaar kan worden toegelaten tot het mbo als hij niet meer leerplichtig is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer deze jongeren in het po een klas heeft overgeslagen. De gehele periode in het po telt voor de Leerplichtwet mee als 8 jaren onderwijs. Indien een leerling 12 jaar onderwijs heeft gevolgd wordt hij kwalificatieplichtig en is daarmee dus toelaatbaar tot het mbo (uiteraard indien hij of zij aan de toelatingsvoorwaarden heeft voldaan).

Let wel op in verband met de leeftijd is stage lopen of werken maar minimaal mogelijk, dus dat moet wel kunnen bij de richting die de leerling kiest. Om diezelfde reden is het volgen van een BBL-opleiding bijna niet mogelijk.

De opleiding heeft dus wel redenen om te weigeren maar niet op grond van enkel de leeftijd.

BOL-opleiding

De voorwaarde van het niet meer leerplichtig zijn, geldt overigens niet voor  jongeren die een BOL-opleiding willen volgen. Jongeren die leerplichtig zijn en een BOL-opleiding willen volgen kunnen toegelaten worden tot het mbo (wanneer zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden).

Categorie: Algemeen
dinsdag 19 februari 2019

De Inspectie van het Onderwijs is verantwoordelijk voor de controle van de onderwijstijd.

Natuurlijk zou een leerplichtafdeling kunnen overwegen om steun uit te spreken omdat ze de zorg van ouders delen, maar een oplossing kan alleen door de inspectie worden geboden.

De inspectie zegt dat de ureninzet wordt nagerekend, als ze signalen krijgen dat scholen te weinig onderwijstijd hebben geprogrammeerd. In dit geval is het wel geprogrammeerd maar niet uitvoerbaar door het lerarentekort.  

Ouders moeten de melding bij de onderwijsinspectie doen. Leerplicht kan ouders doorverwijzen naar de Inspectie van het Onderwijs. Op deze pagina is meer informatie te vinden over meldingen en klachten.

Tip: Het lerearentekort is een groeiend probleem. RMC-medewerkers kunnen wellicht helpen de lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen van jongeren die zich oriënteren op een vervolgopleiding.

Categorie: Algemeen
dinsdag 8 januari 2019

Op wereldreis gaan is nog niet mogelijk met leerplichtige kinderen. Het wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt (onderwijs op een andere locatie dan school) is nog niet behandeld door de Tweede en Eerste Kamer, dus hier kan niet op vooruit gelopen worden. 

Zodra meer bekend is over de behandeling van dit onderwerp informeren we je hierover via de website.