Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado.

Telefonisch vragenuur

Korte juridische vragen kun je elke woensdag tussen 11:00 en 12:00 stellen aan onze juridisch adviseur via ons algemene telefoonnummer 085-0495170. Let op: woensdag 8 april is het spreekuur eenmalig van 11:30 - 12:00 uur!

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen leden van Ingrado kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacygevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 30 maart 2020

  Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat.


  Vrijwel alle scholen hebben een programma op afstand ontwikkeld voor hun leerlingen. Hier hebben scholen hard aan gewerkt, met als doel leerlingen geen achterstanden op te laten lopen. Het is belangrijk dat leerlingen hier aan deelnemen. Wanneer de school constateert dat een leerling het programma niet volgt kan de school het beste contact opnemen met de ouders en/of leerling om te onderzoeken waarom de leerling het programma niet volgt. Stimuleer als leerplichtambtenaar het gesprek tussen ouders en/of de jongere en school.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 30 maart 2020

  Kijk voor informatie hierover op de site van de Rijksoverheid.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 30 maart 2020

  Kijk voor informatie hierover op de site van de Rijksoverheid:

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 30 maart 2020

  Voor een beroep op artikel 5 onder a Lpw geldt dat er een verklaring van een aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog moet worden overlegd. 

  Gelden hier termijnen voor, aangezien deze onderzoeken nu niet kunnen plaatsvinden door de corona crisis?

  Er zijn geen wettelijke termijnen voor een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a Lpw. In de meeste ambtsinstructies is wel opgenomen dat we binnen 20 werkdagen een verklaring van de arts of andere deskundige willen ontvangen. Dat is een richtlijn waar nu in ieder geval niet aan kan worden voldaan, dat geldt voor de GGD-arts maar ook voor de andere deskundigen omdat ook zij hun onderzoeken nu niet kunnen uitvoeren.

  Betreft het een aanvraag van een jongere die niet eerder op een school ingeschreven heeft gestaan, geef dan richting de ouders aan dat het beroep in behandeling wordt genomen zodra er weer onderzoeken kunnen plaatsvinden. Tot die tijd zal de jongere geregistreerd worden als absoluut verzuimer in afwachting van het onderzoek. Het isdus nog onduidelijk hoe lang die termijn zal zijn.

  Staat de jongere wel op een school ingeschreven, overleg dan met de school welke mogelijkheden er nog zijn om nog enige vorm van onderwijs te bieden. Zodra er weer mogelijkheden zijn om onderzoeken te laten plaatsvinden, dan zal het beroep in behandeling worden genomen.

  Voor beroepen op vrijstelling, die nog niet in behandeling waren genomen en die al voor de crisis waren ingediend geldt hetzelfde als bovenstaand.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  vrijdag 27 maart 2020

  De scholen zijn voor de meeste leerlingen gesloten. De situatie voor verzuim is daardoor ook anders dan normaal. Daarom is het in deze uitzonderlijke situatie niet verplicht voor scholen om een verzuimmelding te doen.

  Uiteraard staat het belang van de leerling voorop. Wanneer een school constateert dat een leerling het programma niet volgt, kan de school het beste contact opnemen met de ouders en/of leerling om te onderzoeken wat de reden hiervoor is. Na overleg met de leerplichtambtenaar kan de school een melding van ‘overig verzuim’ doorgeven. Dan kan de leerplichtambtenaar samen met de school bepalen welke maatregelen gewenst zijn.

  Leerplichtambtenaren kunnen van meerwaarde zijn in deze periode. Bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen of leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. Door scholen een verzuimmelding te laten doen ontstaat er een wettelijke basis om persoonsgegevens te delen en mag de leerplichtambtenaar in contact treden met de ouders en/of de leerling. Gemeenten kunnen initiatief nemen om tot een oplossing op maat te komen. In specifieke gevallen kan in deze periode bijvoorbeeld opvang, onderwijs of begeleiding buitenshuis nodig zijn. Het allerbelangrijkste is dat de leerplichtambtenaar met de school afstemt hoe je samen contact houdt met de leerling en de ouders. Probeer met elkaar te voorkomen dat leerlingen achterstanden op gaan lopen en stimuleer het volgen van onderwijs.

  Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat. Vrijwel alle scholen hebben een programma op afstand ontwikkeld voor hun leerlingen. Het is belangrijk dat leerlingen hier aan deelnemen.

  Categorie: Algemeen Categorie: Voortijdig schoolverlaten Categorie: Ander onderwijs
  donderdag 26 maart 2020

  Met een gedoogbeschikking geeft de leerplichtambtenaar een verklaring af op de hoogte te zijn van het staken van de opleiding en gedoogt hij/zij tot de start een alternatief programma volgt dat bestaat uit een combinatie van algemeen vormende vakken op school en stage en/of werk onder toezicht van school. Juridisch klopt deze constructie niet. Zo lang de jongere staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling, is deze verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Met een gedoogbeschikking lost leerplicht het probleem van het onderwijs op. Het streven moet zijn samen met school een oplossing te vinden waarmee de jongere in beeld blijft. Het afgeven van een gedoogbeschikking is daarom volgens Ingrado niet de geschikte werkwijze.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  woensdag 25 maart 2020

  Helaas moeten er vakanties worden geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden.


  Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er lijkt momenteel dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaats vinden.


  dinsdag 25 februari 2020

  Wat is de casus?

  Moeder en kinderen zijn gevlucht voor een gevaarlijke ex-partner. Ze verblijven nu op een geheim adres en bezoeken een school. De kinderen zijn ingeschreven onder een alias op hun nieuwe scholen. Maar dit levert problemen op met de DUO-koppeling en met de bekostiging.

  Kan de school de leerling inschrijven zonder dat het voor anderen zichtbaar wordt?

  DUO heeft hier een speciale procedure voor waardoor het niet inzichtelijk is waar de leerling staat ingeschreven op school. 

  Heb je te maken met een leerling in een onveilige situatie, neem dan contact op met DUO (kijk op de website onder het kopje 'leerling in onveilige situatie'.


  maandag 10 februari 2020

  In december 2019 heeft de minister aan de Tweede Kamer hier het volgende op geantwoord: 

  "Op grond van artikel 11, onder g en artikel 14 van de Leerplichtwet 1969 kan het hoofd van de school of instelling verlof verlenen aan leerlingen voor maximaal 10 dagen per schooljaar. Het gaat hier om een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht op grond van gewichtige omstandigheden. De terugkomst van een ouder van een militaire missie valt hier mijns inziens onder."

  Dit standpunt van de minister is onder de aandacht gebracht van de schoolbesturen.