Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado. Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen Ingrado leden kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacy gevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: Algemeen Categorie: In- en uitschrijven
  dinsdag 16 april 2019

  Als de leerling zich voor 1 april heeft aangemeld en de verplichte intake activiteiten heeft gevolgd en zich op het juiste niveau aanmeldt dan heeft de leerling een toelatingsrecht.

  Let wel i.v.m. de leeftijd is stage lopen of werken maar minimaal mogelijk dus dat moet wel kunnen bij de richting die de leerling kiest. Om diezelfde reden is het volgen van een BBL opleiding bijna niet mogelijk.

  De opleiding heeft dus wel redenen om te weigeren maar niet op grond van enkel de leeftijd.

  Voor toelating tot de entreeopleiding dient de leerling kwalificatieplichtig te zijn, ook dat is deze leerling. De basisschool telt als 8 jaar mee en de leerling heeft 4 jaar voortgezet onderwijs gevolgd, waarmee 12 schooljaren doorlopen zijn.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 19 februari 2019

  De Inspectie van het Onderwijs is verantwoordelijk voor de controle van de onderwijstijd.

  Natuurlijk zou een leerplichtafdeling kunnen overwegen om steun uit te spreken omdat ze de zorg van ouders delen, maar een oplossing kan alleen door de inspectie worden geboden.

  De inspectie zegt dat de ureninzet wordt nagerekend, als ze signalen krijgen dat scholen te weinig onderwijstijd hebben geprogrammeerd. In dit geval is het wel geprogrammeerd maar niet uitvoerbaar door het lerarentekort.  

  Ouders moeten de melding bij de onderwijsinspectie doen. Leerplicht kan ouders doorverwijzen naar de Inspectie van het onderwijs. Op deze pagina is meer informatie te vinden over meldingen en klachten.

  Tip: Het lerearentekort is een groeiend probleem. RMC-medewerkers kunnen wellicht helpen de lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen van jongeren die zich oriënteren op een vervolgopleiding.

  Categorie: Vrijstellingen Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
  dinsdag 5 februari 2019

  Moeder of vader (let op vader/moeder moet wel het wettig gezag hebben en/of de feitelijk verzorger zijn) kan een aanvraag verlof indienen wegens de specifieke aard van het beroep. Wel zal zij of hij moeten aantonen dat hij in alle schoolvakanties niet op vakantie kan en dat het wel op vakantie gaan leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

  Het vloeit voort uit artikel 11 onder f van de Leerplichtwet: de jongere kan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan.

  Moeder of vader is in dit geval één van de personen en kan dus een geldige aanvraag indienen. De ex-partner zal wel gehoord moeten worden indien er vooraf bekend is, dat deze er bezwaren tegen heeft.

  Op basis van de gesprekken met beide ouders kan de directeur het verlof wel of niet toekennen. Als de aanvragende ouder voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het hoofd gewoon toekennen. De andere ouder heeft wel de mogelijkheid om als belanghebbende in bezwaar te gaan, maar hoeft dus geen toestemming te verlenen of de aanvraag te ondertekenen.

  Dit geldt ook voor een aanvraag artikel 11 onder g Lpw.

  Categorie: Algemeen Categorie: Vrijstellingen
  dinsdag 8 januari 2019

  Op wereldreis gaan is nog niet mogelijk met leerplichtige kinderen. Het wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt (onderwijs op een andere locatie dan school) is nog niet behandeld door de Tweede en Eerste Kamer, dus hier kan niet op vooruit gelopen worden. 

  Zodra meer bekend is over de behandeling van dit onderwerp informeren we je hierover via de website.

  Categorie: Algemeen Categorie: Verzuim
  dinsdag 13 november 2018

  Ingrado krijgt de laatste tijd regelmatig vragen over gamen en schoolverzuim. De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkent dwangmatig gamen inmiddels officieel als een verslaving. De kenmerken voor een gameverslaving zijn vastgesteld in de ICD-11 van de WHO.

  Je kunt spreken van een verslaving op het moment dat:

  • Je gebrek hebt aan controle over hoeveel je gamet;
  • Je een voorkeur voor gamen hebt t.o.v. andere activiteiten in je leven: je blijft gamen ook als dat negatieve consequenties heeft: dit kan fysiek zijn, bijvoorbeeld niet snel genoeg naar de wc gaan, je eten overslaan, vrienden in real life verwaarlozen. 

  Alleen een arts of psycholoog kan een verslaving vaststellen. Vraag professionals om hulp bij gameverslaving. Schakel met verslavingszorg.

  Meer weten? Lees deze handreiking over (problematisch) gamen en schoolverzuim die we maakten in samenwerking met twee experts.

  Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 16 oktober 2018

  In eerste instantie heeft de leerplichtambtenaar hier geen rol in. Het is een zaak tussen ouders, leerling , school, zorg en de Inspectie van het Onderwijs.

  De beleidsregel hierover is gepubliceerd in de Staatscourant.

  Ingrado heeft de notitie Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet aangepast aan de Variawet. Lees hier het bericht en download de nieuwe versie van de notitie.

  Categorie: Schorsing en verwijdering
  dinsdag 2 oktober 2018

  Bij schorsing is er sprake van geoorloofd afwezig zijn. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar geen rol heeft.

  Categorie: Voortijdig schoolverlaten Categorie: In- en uitschrijven
  dinsdag 10 juli 2018

  De vo-school moet de leerling uitschrijven want hij heeft zijn diploma behaald. De vo-school moet tot 1-10 actief op zoek naar een vervolgopleiding omdat de jongere zijn startkwalificatie nog niet heeft gehaald en daarmee een vsv-er wordt als er geen nieuwe schoolinschrijving is.

  Zie voor meer informatie dit stroomschema van DUO.

  Categorie: Privacy
  dinsdag 26 juni 2018

  De gegevens die de school mag melden bij de leerplichtambtenaar zijn opgenomen in het besluit verzuimmelding.

  In het kader van het onderzoek naar het vermoedelijke ongeoorloofde schoolverzuim kunnen er wel vragen gesteld worden over welke inzet de school heeft gedaan en wat daarvan het resultaat is geweest.

  School dient de ouders te informeren over de melding bij leerplicht, maar voorafgaand zijn er al meerdere gesprekken geweest. Een ouder of een jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage in de gegevens die over hem worden verwerkt.

  Categorie: Verzuim Categorie: Schorsing en verwijdering
  dinsdag 29 mei 2018

  Regelmatig krijgen we de vraag of ziekteverzuim en schorsing door school moet worden gemeld bij leerplicht.

  Bij ziekteverzuim en schorsing is er sprake van geoorloofd verzuim. Dit wordt niet gemeld bij leerplicht. Tenzij school vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Dan wordt dit gemeld als overig verzuim.

  Lees hier meer over wat school moet melden