Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado. Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen Ingrado leden kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacy gevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.


  dinsdag 14 mei 2019

  Een leerling kan worden vrijgesteld voor de inschrijving of voor het geregeld schoolbezoek.

  Een vrijstelling van inschrijving op grond van artikel 5 onder a Lpw lijkt niet aan de orde. De leerling is niet ongeschikt om geplaatst te worden binnen het onderwijs en er is geen verklaring van een onafhankelijk arts.

  Vrijstelling van geregeld schoolbezoek is ook niet aan de orde. De leerling is niet ziekgemeld, de leerling is niet geschorst en een dergelijke situatie biedt ook geen vrijstelling op grond van gewichtige omstandigheden.

  Er is geen sprake van een omstandigheid die buiten de wil de invloedsfeer ligt van de ouders en jongere waardoor de leerling het onderwijs niet kan bezoeken. 

  School ouders en het swv moeten met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden, op welke wijze er wel passend onderwijs geboden kan worden. Hierbij kan de hulp van een onderwijsconsulent worden ingeschakeld als partijen er niet uitkomen.


  dinsdag 30 april 2019

  Als de school een 18 plus leerling wil uitschrijven dan zullen zij hem moeten verwijderen volgens de procedure. Dat betekent dus wel dat ze de jongere gewaarschuwd moeten hebben, dat bij herhaald verzuim dit zal leiden tot een verwijdering.

  Er moet wel een duidelijk onderbouwd dossier zijn. De jongere mag er namelijk ook bezwaar tegen indienen.

  Indien een leerling langere tijd aaneengesloten afwezig is, dient de school een melding te doen bij DUO, waardoor de tegemoetkoming onderwijsbijdragen scholieren voor deze leerling wordt stopgezet. Zie onderstaand artikel.

  Artikel 27a. WVO Controle op langdurige afwezigheid

  1. Het bevoegd gezag stelt van iedere aan de school ingeschreven leerling die valt onder de werking van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, vast, of deze leerling gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 5 weken zonder geldige reden niet aan het onderwijs heeft deelgenomen. In afwijking van de vorige volzin kan Onze Minister bepalen dat voor soorten van voortgezet onderwijs de in die volzin bedoelde vaststelling wordt gedaan indien een ingeschreven studerende in een of meer vakken of andere programma-onderdelen niet aan het onderwijs heeft deelgenomen. Onder afwezigheid met geldige reden wordt verstaan afwezigheid wegens ziekte van de leerling, welke ziekte uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een gedagtekende verklaring van een arts, en afwezigheid wegens bijzondere familie-omstandigheden.
  2. Het bevoegd gezag meldt uiterlijk op de derde werkdag na afloop van een periode van afwezigheid van vier weken aan de leerling dat daarvan in de administratie van de school aantekening is gemaakt en verzoekt de leerling om opgaaf van de reden van de afwezigheid. Het bevoegd gezag doet daarbij mededeling van de opgave van de gegevens van de deelnemer, bedoeld in artikel 28a, eerste lid.
  3. Uiterlijk op de vijfde werkdag na de periode van 8 weken stelt het bevoegd gezag vast:

   a. of de reden die de leerling binnen 8 weken na de aanvang van de periode van 5 weken gaf voor zijn afwezigheid, een geldige is, of
   b. dat de leerling binnen 8 weken na de aanvang van de periode van 5 weken geen reden heeft opgegeven voor zijn afwezigheid.
    
  4.  4 Het bevoegd gezag stelt tevens uiterlijk op de vijfde werkdag na afloop van de periode van 8 weken vast of de leerling voor het einde van die periode weer aan het onderwijs is gaan deelnemen.
  5. Het bevoegd gezag meldt uiterlijk de vijfde werkdag na afloop van een periode van 8 weken aan Onze Minister de leerling die gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 5 weken zonder opgave van geldige reden niet aan het onderwijs heeft deelgenomen. Tevens meldt het indien die leerling voor het einde van de periode van 8 weken weer aan het onderwijs is gaan deelnemen de datum ervan.
  6. De periode van 5 weken en de periode van 8 weken worden verlengd met de weken waarin vanwege vakantie geen onderwijs werd verzorgd. Zij wordt geacht niet te zijn onderbroken door deze vakantieweken.
  7. Het bevoegd gezag stuurt gelijktijdig met de mededelingen, bedoeld in het vijfde lid, een afschrift van de gegevens die over de betrokken leerling aan Onze Minister zijn verstrekt aan deze betrokkene. Het bevoegd gezag geeft daarbij tevens aan dat afwezigheid als bedoeld in het eerste lid, gevolgen heeft voor de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten van betrokkene op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, alsmede welke beroepsgang voor betrokkene tegen de mededeling, bedoeld in het vijfde lid, open staat. 
  8. Indien het bevoegd gezag de mededelingen, bedoeld in het vijfde lid, heeft gedaan, kan de leerling binnen 6 weken na ontvangst van de gegevens, bedoeld in het zevende lid, bij het bevoegd gezag schriftelijk bedenkingen uiten tegen die mededelingen.

  Categorie: Algemeen Categorie: In- en uitschrijven
  dinsdag 16 april 2019

  Een jongere van bijvoorbeeld 15 jaar kan worden toegelaten tot het mbo als hij niet meer leerplichtig is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer deze jongeren in het po een klas heeft overgeslagen. De gehele periode in het po telt voor de Leerplichtwet mee als 8 jaren onderwijs. Indien een leerling 12 jaar onderwijs heeft gevolgd wordt hij kwalificatieplichtig en is daarmee dus toelaatbaar tot het mbo (uiteraard indien hij of zij aan de toelatingsvoorwaarden heeft voldaan)

  Let wel i.v.m. de leeftijd is stage lopen of werken maar minimaal mogelijk dus dat moet wel kunnen bij de richting die de leerling kiest. Om diezelfde reden is het volgen van een BBL-opleiding bijna niet mogelijk.

  De opleiding heeft dus wel redenen om te weigeren maar niet op grond van enkel de leeftijd.

  BOL-opleiding

  De voorwaarde van het niet meer leerplichtig zijn, geldt overigens niet voor  jongeren die een BOL-opleiding willen volgen. Jongeren die leerplichtig zijn en een BOL-opleiding willen volgen kunnen toegelaten worden tot het mbo (wanneer zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden).

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 19 februari 2019

  De Inspectie van het Onderwijs is verantwoordelijk voor de controle van de onderwijstijd.

  Natuurlijk zou een leerplichtafdeling kunnen overwegen om steun uit te spreken omdat ze de zorg van ouders delen, maar een oplossing kan alleen door de inspectie worden geboden.

  De inspectie zegt dat de ureninzet wordt nagerekend, als ze signalen krijgen dat scholen te weinig onderwijstijd hebben geprogrammeerd. In dit geval is het wel geprogrammeerd maar niet uitvoerbaar door het lerarentekort.  

  Ouders moeten de melding bij de onderwijsinspectie doen. Leerplicht kan ouders doorverwijzen naar de Inspectie van het onderwijs. Op deze pagina is meer informatie te vinden over meldingen en klachten.

  Tip: Het lerearentekort is een groeiend probleem. RMC-medewerkers kunnen wellicht helpen de lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen van jongeren die zich oriënteren op een vervolgopleiding.

  Categorie: Vrijstellingen Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
  dinsdag 5 februari 2019

  Moeder of vader (let op vader/moeder moet wel het wettig gezag hebben en/of de feitelijk verzorger zijn) kan een aanvraag verlof indienen wegens de specifieke aard van het beroep. Wel zal zij of hij moeten aantonen dat hij in alle schoolvakanties niet op vakantie kan en dat het wel op vakantie gaan leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

  Het vloeit voort uit artikel 11 onder f van de Leerplichtwet: de jongere kan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan.

  Moeder of vader is in dit geval één van de personen en kan dus een geldige aanvraag indienen. De ex-partner zal wel gehoord moeten worden indien er vooraf bekend is, dat deze er bezwaren tegen heeft.

  Op basis van de gesprekken met beide ouders kan de directeur het verlof wel of niet toekennen. Als de aanvragende ouder voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het hoofd gewoon toekennen. De andere ouder heeft wel de mogelijkheid om als belanghebbende in bezwaar te gaan, maar hoeft dus geen toestemming te verlenen of de aanvraag te ondertekenen.

  Dit geldt ook voor een aanvraag artikel 11 onder g Lpw.

  Categorie: Algemeen Categorie: Vrijstellingen
  dinsdag 8 januari 2019

  Op wereldreis gaan is nog niet mogelijk met leerplichtige kinderen. Het wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt (onderwijs op een andere locatie dan school) is nog niet behandeld door de Tweede en Eerste Kamer, dus hier kan niet op vooruit gelopen worden. 

  Zodra meer bekend is over de behandeling van dit onderwerp informeren we je hierover via de website.

  Categorie: Algemeen Categorie: Verzuim
  dinsdag 13 november 2018

  Ingrado krijgt de laatste tijd regelmatig vragen over gamen en schoolverzuim. De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkent dwangmatig gamen inmiddels officieel als een verslaving. De kenmerken voor een gameverslaving zijn vastgesteld in de ICD-11 van de WHO.

  Je kunt spreken van een verslaving op het moment dat:

  • Je gebrek hebt aan controle over hoeveel je gamet;
  • Je een voorkeur voor gamen hebt t.o.v. andere activiteiten in je leven: je blijft gamen ook als dat negatieve consequenties heeft: dit kan fysiek zijn, bijvoorbeeld niet snel genoeg naar de wc gaan, je eten overslaan, vrienden in real life verwaarlozen. 

  Alleen een arts of psycholoog kan een verslaving vaststellen. Vraag professionals om hulp bij gameverslaving. Schakel met verslavingszorg.

  Meer weten? Lees deze handreiking over (problematisch) gamen en schoolverzuim die we maakten in samenwerking met twee experts.

  Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 16 oktober 2018

  In eerste instantie heeft de leerplichtambtenaar hier geen rol in. Het is een zaak tussen ouders, leerling , school, zorg en de Inspectie van het Onderwijs.

  De beleidsregel hierover is gepubliceerd in de Staatscourant.

  Ingrado heeft de notitie Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet aangepast aan de Variawet. Lees hier het bericht en download de nieuwe versie van de notitie.

  Categorie: Schorsing en verwijdering
  dinsdag 2 oktober 2018

  Bij schorsing is er sprake van geoorloofd afwezig zijn. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar geen rol heeft.

  Categorie: Voortijdig schoolverlaten Categorie: In- en uitschrijven
  dinsdag 10 juli 2018

  De vo-school moet de leerling uitschrijven want hij heeft zijn diploma behaald. De vo-school moet tot 1-10 actief op zoek naar een vervolgopleiding omdat de jongere zijn startkwalificatie nog niet heeft gehaald en daarmee een vsv-er wordt als er geen nieuwe schoolinschrijving is.

  Zie voor meer informatie dit stroomschema van DUO.