Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

  • Alleen leden van Ingrado kunnen van deze dienst gebruikmaken.
  • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacygevoelige informatie mee.
  • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

    Categorie: COVID-19 (coronavirus)
    maandag 4 januari 2021

    Voor die leerlingen waarvoor een uitzondering geldt dat onderwijsactiviteiten op school moeten plaatsvinden, geldt dat die leerlingen verplicht zijn om naar school te komen. In dat geval is de reguliere leerplicht van kracht.

    Specifiek gaat het om examenleerlingen, praktijkgerichte vakken en leerlingen in het voorexamenjaar, inclusief vwo 4, voor wie in deze periode schoolexamens staan gepland.

    Fysiek naar school voor leerlingen in een kwetsbare positie gebeurt in overleg met leerling en - waar passend - ouders/verzorgers. Hiervoor geldt in ieder geval de verplichting het aangeboden onderwijsprogramma te volgen, dan wel thuis of op school.

    De huidige RIVM-richtlijnen over wanneer kinderen niet naar school mogen bij coronagerelateerde klachten blijven van kracht.

    > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

    Categorie: COVID-19 (coronavirus)
    maandag 4 januari 2021

    Vavo-leerlingen zijn examenleerlingen en volgen, ook met de verscherpte maatregelen, fysiek onderwijs op de instelling.

    Het is van belang dat leerlingen in het examenjaar fysiek onderwijs krijgen om zich goed voor te bereiden op de examens.

    > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

    Categorie: COVID-19 (coronavirus)
    maandag 4 januari 2021

    Wanneer uw school constateert dat een leerling het programma niet volgt en de wettelijke meldingsplicht nog niet is ontstaan, maar er wel zorgen zijn om een leerling kan een school met het oog hierop een melding doen via het verzuimregister in de categorie ‘overig verzuim’.

    De school en de leerplichtambtenaar stemmen met elkaar af hoe contact wordt gehouden met de leerling en zijn of haar ouders om tot een oplossing te komen.

    > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

    Categorie: COVID-19 (coronavirus)
    maandag 4 januari 2021

    Zowel scholen in het primair als voortgezet onderwijs zijn verplicht om verzuim te melden als leerlingen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerd onderwijs op afstand.

    Uitgangspunt hierbij is dat er sprake moet zijn van ‘geregeld schoolbezoek’, om aan de Leerplichtwet 1969 te voldoen. Onder het ‘geregeld schoolbezoek’ wordt verstaan dat de leerling het onderwijsprogramma dat hem vanuit de school wordt aangeboden volledig volgt. Doet de leerling dat niet, dan is er sprake van verzuim.

    Zeker in deze tijd is het melden van verzuim van belang, om alle leerlingen goed in beeld te houden en hiermee de eventuele achterstanden zo klein mogelijk te houden.

    > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

    Categorie: COVID-19 (coronavirus)
    maandag 4 januari 2021

    • Voor het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar, inclusief vwo4;
    • Voor praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro in alle leerjaren; dit zijn beroepsgerichte programma’s, profielmodules en beroepsgerichte keuzevakken op vmbo en praktijkvakken in het pro en vso;
    • Voor leerlingen in het primair onderwijs met één of twee ouders met een cruciaal beroep;
    • Voor leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school samen met de gemeente bepaalt om welke individuele leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers;
    • Voor het vso en het pro geldt dat het overgrote merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. Dit betekent in de praktijk dat nagenoeg alle vso- en pro-scholen volledig open zijn en fysiek onderwijs hier de norm blijft.


    > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

    Categorie: COVID-19 (coronavirus)
    vrijdag 18 december 2020

    Leerplichtambtenaren kunnen van meerwaarde zijn in deze periode. Bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen of leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. Scholen kunnen door toch een verzuimmelding te doen via het verzuimregister contact leggen met leerplichtambtenaren in dergelijke situaties.

    Gemeenten kunnen initiatief nemen om tot een oplossing op maat te komen. Het allerbelangrijkste is dat de leerplichtambtenaar met de school afstemt hoe je samen contact houdt met de leerling en de ouders.

    Probeer met elkaar te voorkomen dat leerlingen achterstanden op gaan lopen en stimuleer het volgen van onderwijs.

    Categorie: COVID-19 (coronavirus)
    dinsdag 15 december 2020

    Helaas is met de harde lockdown ook deze vraag weer actueel. Blijf in contact en verbinding met de leerlingen en met je contactpersoon bij het onderwijs als straks in januari het onderwijs op afstand weer begint.

    Ingrado maakt zich zorgen over de kinderen die niet worden bereikt. We missen deze kinderen in het onderwijs en maken ons zorgen over hun veiligheid en hun recht op onderwijs en ontwikkeling.

    Scholen zijn de ogen en oren van de gemeenten. Zij kunnen het aangeven als kinderen niet deelnemen of bereikt worden. De signalering dat kinderen niet in beeld zijn van de school, ligt in eerste instantie bij de scholen zelf.

    Signalen worden bij leerplicht ingebracht. Op basis daarvan wordt besloten of het wijkteam, jeugd- en gezinscoaches of een leerplichtambtenaar de voorliggende partij is om deze kinderen te benaderen. De regie hiervoor ligt bij gemeente. De afspraak is dat samen bepaald wordt wie een eventueel bezoek ‘aan de deur’ brengt. Daarbij worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd. De functie van de leerplichtambtenaar en de RMC-functionaris is daarbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de leerling en student centraal staat. Het gaat in dit geval niet om het handhaven van de Leerplichtwet.

    Na contact met de leerling of student worden afspraken gemaakt over betrokkenheid van het lokale team, Veilig Thuis of jeugdhulpverleningsketen bij het kind of de jongere.

    Daarbij is dus wel de privacy van belang. Zorg ervoor dat buren/voorbijgangers niet kunnen horen wat er wordt gezegd. Wordt de deur open gedaan, geef dan aan dat je je zorgen maakt om het gezin, omdat er geen contact gemaakt wordt. Vraag of je kunt bellen om te verder te kunnen praten.

    Ga verder niet in op inhoud maar spreek af wanneer er contact gelegd gaat worden.

    Handreikingen voor het gesprek

    Ingrado maakte handreikingen voor het gesprek met jongeren en gezinnen. Ook bij een deurgesprek kunnen deze van pas komen. Lees meer over de handreikingen.

    Categorie: COVID-19 (coronavirus)
    donderdag 1 oktober 2020

    Kijk in het corona-onderwijsbulletin of in het servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19. Je vindt ze op deze pagina.

    Categorie: VVA Categorie: Gerelateerde wetgeving
    dinsdag 11 augustus 2020

    Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt een ICT-systeem, de “voorziening vroegtijdig aanmelden mbo” (vva), ontwikkeld. De vva zorgt er voor dat alle vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten op dezelfde manier aan de wet kunnen voldoen, en op een eenvoudige manier de verplichte uitwisseling van gegevens kunnen uitvoeren.  

    Categorie: Algemeen Categorie: VVA Categorie: Gerelateerde wetgeving
    dinsdag 11 augustus 2020

    De volgende statussen van de aanmelding van een leerling moeten door de mbo-instellingen aan de vo-scholen en de gemeenten worden gemeld:

    • de leerling is aangemeld,
    • de aanmelding is ingetrokken (door de leerling),
    • de aanmelding kan niet tot een inschrijving leiden,
    • aan de leerling is een onderwijsovereenkomst aangeboden,
    • de leerling is ingeschreven.