Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen leden van Ingrado kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacygevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 1 december 2020

  Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen en onderwijspersoneel verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.


  Lees er alles over op de website van de Rijksoverheid


  Volg ons nieuws over corona op onze website, we komen geregeld met nieuwe antwoorden, na afstemming met ministerie en inspectie,  ook over de mondkapjesplicht.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  woensdag 11 november 2020

  Deze vraag leidt tot een aantal vervolgvragen:
   

  Als een leerling geen mondkapje draagt mag de school de leerling dan naar huis sturen?

  En als school de leerling naar huis mag sturen, is er dan sprake van ongeoorloofd verzuim?

  Is een school in dat geval verplicht onderwijs te verzorgen op school dan wel op een alternatieve manier?

  En wat als scholen alternatief onderwijs aanbieden voor die leerling die geen mondkapje draagt, is er dan sprake is van ongeoorloofd verzuim als de leerling het aangeboden onderwijs niet volgt?


  De eerste stap begint bij de school. Het is belangrijk dat de school hier een gesprek over voert met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Er zijn twee situaties te onderscheiden:


  1) De leerling komt niet op school

  2) De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker
   

  De leerling komt niet op school
  Als een leerling niet op school verschijnt, ongeacht of dit te maken heeft met het niet willen dragen van een mondkapje, gelden de regels zoals deze ook in de normale situatie gelden. De school zal eerst het gesprek aangaan met de leerling en/of ouders/verzorgers over het verzuim. Dit kan leiden tot een verzuimmelding. De school is in ieder geval verplicht om vanaf 16 uur in vier weken een melding te doen van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt dan volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en zal een onderzoek instellen. In dit geval ligt de keuze om niet op school te komen bij de leerling.


  De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker
  Als een leerling wel op school verschijnt, maar geen mondkapje draagt (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om te bepalen wat er gaat gebeuren. De school zet eerst in op het goede gesprek. De school mag een maatregel treffen wanneer de school dit heeft opgenomen in haar veiligheidsbeleid. Het moet dan gaan om een maatregel die past bij de overtreding. De school bepaalt welke maatregelen dit zijn. In het uiterste geval kan de school een leerling schorsen en later verwijderen. Indien de school besluit tot schorsing of verwijdering van een leerling gelden de algemene artikelen omtrent schorsing en verwijdering voor het voortgezet onderwijs (WVO art. 13 en art. 14).


  Als school alternatief onderwijs aanbiedt voor die leerlingen die geen mondkapje dragen, dan geldt dezelfde situatie zoals gecommuniceerd in het stappenplan. De leerplichtambtenaar werkt volgens de MAS. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet.


  Lees ook: de laatste stand van zaken over mondkapjes in het onderwijs

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 3 november 2020

  In een gezin dat zichzelf in volledige isolatie heeft geplaatst en al maanden niet buitenkomt, is sprake van een andere situatie dan bij een gezin waarvan de kinderen wel buitenspelen en naar de sportclub gaan.


  In beide gevallen is een gesprek als eerste aan de orde. Wat zou kunnen helpen om hun angst weg te nemen? En wat is er nodig om het recht op ontwikkeling van hun kinderen te waarborgen?


  Lees meer in het stappenplan handhavend optreden, het corona-onderwijsbulletin en de website weeraanwezigopschool.nl

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 6 oktober 2020

  Voor terugkomst van vakantie na de herfst- en kerstvakantie wordt de bestaande lijn aangehouden: de school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen, die niet naar school kunnen vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de vakantie. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.


  De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarbij bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt in quarantaine te gaan. 


  Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  donderdag 1 oktober 2020

  Kijk in het corona-onderwijsbulletin #13 of in het servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19. Je vindt ze op deze pagina.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 22 september 2020

  De overheid tracht de verspreiding van het virus tegen te gaan door maatregelen die ook het onderwijsproces in het mbo en de mensen die daarbij betrokken zijn, raken.


  De MBO Raad heeft een update gemaakt van de richtlijnen die van toepassing zijn binnen het MBO.


  De richtlijnen gaan over onder meer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes.


  > Bekijk de richtlijnen versie 2.0 van en voor het mbo in de huidige COVID-19 periode

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  donderdag 13 augustus 2020

  In deze situatie zijn meerdere benaderingen mogelijk, lees meer over ieders rol in het document van de Rijksoverheid

  Categorie: VVA Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 11 augustus 2020

  Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt een ICT-systeem, de “voorziening vroegtijdig aanmelden mbo” (vva), ontwikkeld. De vva zorgt er voor dat alle vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten op dezelfde manier aan de wet kunnen voldoen, en op een eenvoudige manier de verplichte uitwisseling van gegevens kunnen uitvoeren.  

  Categorie: Algemeen Categorie: VVA Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 11 augustus 2020

  De volgende statussen van de aanmelding van een leerling moeten door de mbo-instellingen aan de vo-scholen en de gemeenten worden gemeld:

  • de leerling is aangemeld,
  • de aanmelding is ingetrokken (door de leerling),
  • de aanmelding kan niet tot een inschrijving leiden,
  • aan de leerling is een onderwijsovereenkomst aangeboden,
  • de leerling is ingeschreven.

  Categorie: Algemeen Categorie: VVA Categorie: Privacy Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 11 augustus 2020

  De wet stelt de volgende uitwisseling van gegevens verplicht:

  • vo-scholen dienen jaarlijks aan de gemeenten op te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. Het gaat om alle vo-scholen: vmbo, havo, vwo, vso, pro en vavo. 
    
  • mbo-instellingen dienen de status van de aanmelding van de leerlingen te melden aan de vo-scholen (waar de leerling is ingeschreven) en, als de leerling jonger is dan 23 jaar en geen startkwalificatie heeft, aan de gemeente (waar de leerling woont).