Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado. Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen Ingrado leden kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacy gevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: In- en uitschrijven
  dinsdag 10 juli 2018

  Het VO moet de leerling uitschrijven want hij heeft zijn diploma behaald. De VO school moet tot 1-10 actief op zoek naar een vervolgopleiding omdat de jongere zijn startkwalificatie nog niet heeft gehaald en daarmee een vsv-er wordt als er geen nieuwe schoolinschrijving is.

  Zie voor meer informatie dit stroomschema van DUO.

  Categorie: Privacy
  dinsdag 26 juni 2018

  Volledige vraag:
  Welke gegevens mag de LPA naast de DUO melding bij de school opvragen en welke gegevens mag de school verstrekken als zij overleg willen met de LPA? Heeft de school een informatieplicht naar ouders toe? Hebben ouders inzagerecht in de door de school verstrekte gegevens?

  Antwoord:
  De gegevens die de school mag melden bij de leerplichtambtenaar zijn opgenomen in het besluit verzuimmelding.

   In het kader van het onderzoek naar het vermoedelijke ongeoorloofde schoolverzuim kunnen er wel vragen gesteld worden over welke inzet de school heeft gedaan en wat daarvan het resultaat is geweest.
   
  School dient de ouders te informeren over de melding bij leerplicht, maar voorafgaand zijn er al meerdere gesprekken geweest. Een ouder of een jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage in de gegevens die over hem worden verwerkt.

  Categorie: Verzuim Categorie: Schorsing en verwijdering
  dinsdag 29 mei 2018

  Regelmatig krijgen we de vraag of ziekteverzuim en schorsing door school moet worden gemeld bij leerplicht.

  Bij ziekteverzuim en schorsing is er sprake van geoorloofd verzuim. Dit wordt niet gemeld bij leerplicht. Tenzij school vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Dan wordt dit gemeld als overig verzuim.

  Lees hier meer over wat school moet melden

  Categorie: Verzuim
  woensdag 2 mei 2018

  Met de stroomschema's die Ingrado heeft ontwikkeld krijg je binnen een paar klikken antwoord op je vraag. Er is een stroomschema voor PO, VO, MBO en SO. De laatst bekende school is het beginpunt. Aan de hand van het schema bepaal je of er sprake is van ongeoorloofd verzuim of VSV en zie je wie er actie kan ondernemen. Kijk hier voor het stroomschema PO, VO, MBO of SO.

  Categorie: Vrijstellingen
  woensdag 2 mei 2018

  Welke vrijstellingsgronden zijn er? Wie is beslissingsbevoegd? Wat is de beslistermijn? 
  Kijk https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Vrijstellingen_3.pdf">hier voor een overzicht van alle vrijstellngen.

  Categorie: BOA
  dinsdag 10 april 2018

  Alle proces-verbalen, ook die voor HALT, moeten worden opgemaakt door een BOA.

  Meer informatie over een HALT proces-verbaal vind je in ons kennisdossier over de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Je kunt daar ook het format downloaden.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 13 maart 2018

  Vraag
  Welke procedure wordt geadviseerd om een preventief spreekuur te houden op een vo school? Dus bij verzuim van minder dan 16 uur per 4 weken.

  • Moet het vermeld worden op de website of de schoolgids voordat je ermee kunt starten?
  • Moeten de ouders (schriftelijk) vooraf geïnformeerd worden?
  • Mogen de namen van de aan te spreken jongeren vooraf aan leerplicht gemaild worden?

  Antwoord
  School moet ouders van het spreekuur op de hoogte brengen en dit vermelden in de schoolgids en/of op de website.

  Ouders moeten vooraf geïnformeerd worden als hun kind op het verzuimspreekuur komt, zodat ze de mogelijkheid hebben om hierbij aan te sluiten. Dit is de taak van de school.

  De namen van de te spreken leerlingen mogen naar leerplicht gestuurd worden (wel beveiligd). Ieder uur verzuim is een overtreding, en dus ongeoorloofd verzuim. Daarmee is er een wettelijke bevoegdheid. Er zijn regio’s waarbij de leerlingen voor het spreekuur via Duo gemeld worden onder het kopje overig verzuim.

  Categorie: Algemeen
  maandag 26 februari 2018

  Vraag:
  Gescheiden ouders, beiden hebben het gezag, hebben een kind in het voortgezet onderwijs. Een van de ouders vraagt verlof aan wegens gewichtige omstandigheden. Moet school (tot en met 10 schooldagen) of de leerplichtambtenaar (meer dan 10 schooldagen) de andere ouder betrekken in de aanvraag?

  Antwoord:
  Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden (er is bijvoorbeeld gecontroleerd of er een huwelijksfeest is en of de datum correct is) dan kan de directeur of de leerplichtambtenaar het verlof toekennen. Indien men vooraf weet dat de belanghebbende (de andere ouder) bezwaar gaat maken of het niet eens gaat zijn met het besluit, dan dient men deze voor het besluit te horen.

  Het is dus van belang om tijdens het gesprek met de aanvrager hier duidelijkheid over te krijgen of aan geven dat de andere ouder als belanghebbende ook betrokken zal worden bij de aanvraag.

  Op basis van de gesprekken met beide ouders kan het verlof wel of niet toegekend worden. Als de aanvragende ouder voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het hoofd of de leerplichtambtenaar gewoon toekennen.

  De andere ouder heeft wel de mogelijkheid om als belanghebbende in bezwaar te gaan, maar hoeft dus geen toestemming te verlenen of de aanvraag te ondertekenen.

  Categorie: Privacy
  maandag 12 februari 2018

  Vraag
  Wat als een jongere niet wil dat zijn ouder(s) aanwezig is/zijn bij een verzuimgesprek?

  Antwoord
  Een jongere vanaf 16 jaar moet zelf toestemming geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Als een jongere aangeeft dat hij/zij liever niet met jou in gesprek wil als zijn ouders erbij zijn dan dien je dit te respecteren. Ouders kunnen hier niet tegen in gaan.
   
  Ouders zijn vanuit de leerplichtwet verantwoordelijk voor het schoolverzuim van hun minderjarig kind. Dit betekent dat je hen de feitelijkheden rondom het verzuim moet meedelen. Dit mag ook vanuit de privacywetgeving. Je mag hen vertellen dàt er verzuim is, hoe vaak en wanneer. Je mag hen alleen niet vertellen wat de jongere (hun kind) als reden voor het verzuim heeft gegeven als deze jongere hier niet voorafgaand toestemming voor heeft verleend. De inhoud van het gesprek met de jongere over het verzuim mag je dan niet meedelen aan ouders.  
   
  Als een jongere aangeeft dat hij/zij niet tegelijk met ouders in gesprek wil met jou over het verzuim dan dien jij dit te respecteren en vast te leggen in zijn/haar verklaring. Ook ouders dienen dit te respecteren.
  Een tip is om dan eerst in gesprek te gaan met de ouders. Dan kan je namelijk ook niets vertellen over de inhoud van het gesprek met de jongere want dit heeft dan nog niet plaats gevonden.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 30 januari 2018

  Voor een, door een gemeente aangestelde, leerplichtambtenaar gelden twee verschillende beëdigingen:
  1.    Als ambtenaar van die gemeente. Dit is tevens een integriteitsverklaring. De tekst en wettelijke onderbouwing vind je hier.
  2.    Als aangewezen leerplichtambtenaar van die betreffende gemeente(n). Deze tekst vind je hier (artikel 9)

  Beide beëdigingen kunnen in een keer plaatsvinden en worden uitgevoerd door B&W (in praktijk vaak een verantwoordelijk wethouder die gemandateerd is) en moeten middels een ondertekende akte worden vastgelegd.
   
  Voor een beëdiging in de zin van opsporingsbevoegdheid/Boa zal een verzoek moeten worden gedaan bij de Dienst Justis.