Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado. Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen Ingrado leden kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacy gevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.


  dinsdag 10 april 2018

  Alle proces verbalen, ook die voor HALT,  moeten worden opgemaakt door een BOA.

  Meer informatie over een HALT proces verbaal vind je in ons kennisdossier over de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Je kunt daar ook het format downloaden.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 13 maart 2018

  Vraag
  Welke procedure wordt geadviseerd om een preventief spreekuur te houden op een vo school? Dus bij verzuim van minder dan 16 uur per 4 weken.

  • Moet het vermeld worden op de website of de schoolgids voordat je ermee kunt starten?
  • Moeten de ouders (schriftelijk) vooraf geïnformeerd worden?
  • Mogen de namen van de aan te spreken jongeren vooraf aan leerplicht gemaild worden?

  Antwoord
  School moet ouders van het spreekuur op de hoogte brengen en dit vermelden in de schoolgids en/of op de website.

  Ouders moeten vooraf geïnformeerd worden als hun kind op het verzuimspreekuur komt, zodat ze de mogelijkheid hebben om hierbij aan te sluiten. Dit is de taak van de school.

  De namen van de te spreken leerlingen mogen naar leerplicht gestuurd worden (wel beveiligd). Ieder uur verzuim is een overtreding, en dus ongeoorloofd verzuim. Daarmee is er een wettelijke bevoegdheid. Er zijn regio’s waarbij de leerlingen voor het spreekuur via Duo gemeld worden onder het kopje overig verzuim.

  Categorie: Algemeen Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
  maandag 26 februari 2018

  Vraag:
  Gescheiden ouders, beiden hebben het gezag, hebben een kind in het voortgezet onderwijs. Een van de ouders vraagt verlof aan wegens gewichtige omstandigheden. Moet school (tot en met 10 schooldagen) of de leerplichtambtenaar (meer dan 10 schooldagen) de andere ouder betrekken in de aanvraag?

  Antwoord:
  Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden (er is bijvoorbeeld gecontroleerd of er een huwelijksfeest is en of de datum correct is) dan kan de directeur of de leerplichtambtenaar het verlof toekennen. Indien men vooraf weet dat de belanghebbende (de andere ouder) bezwaar gaat maken of het niet eens gaat zijn met het besluit, dan dient men deze voor het besluit te horen.

  Het is dus van belang om tijdens het gesprek met de aanvrager hier duidelijkheid over te krijgen of aan geven dat de andere ouder als belanghebbende ook betrokken zal worden bij de aanvraag.

  Op basis van de gesprekken met beide ouders kan het verlof wel of niet toegekend worden. Als de aanvragende ouder voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het hoofd of de leerplichtambtenaar gewoon toekennen.

  De andere ouder heeft wel de mogelijkheid om als belanghebbende in bezwaar te gaan, maar hoeft dus geen toestemming te verlenen of de aanvraag te ondertekenen.


  maandag 12 februari 2018

  Vraag
  Wat als een jongere niet wil dat zijn ouder(s) aanwezig is/zijn bij een verzuimgesprek?

  Antwoord
  Een jongere vanaf 16 jaar moet zelf toestemming geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Als een jongere aangeeft dat hij/zij liever niet met jou in gesprek wil als zijn ouders erbij zijn dan dien je dit te respecteren. Ouders kunnen hier niet tegen in gaan.
   
  Ouders zijn vanuit de leerplichtwet verantwoordelijk voor het schoolverzuim van hun minderjarig kind. Dit betekent dat je hen de feitelijkheden rondom het verzuim moet meedelen. Dit mag ook vanuit de privacywetgeving. Je mag hen vertellen dàt er verzuim is, hoe vaak en wanneer. Je mag hen alleen niet vertellen wat de jongere (hun kind) als reden voor het verzuim heeft gegeven als deze jongere hier niet voorafgaand toestemming voor heeft verleend. De inhoud van het gesprek met de jongere over het verzuim mag je dan niet meedelen aan ouders.  
   
  Als een jongere aangeeft dat hij/zij niet tegelijk met ouders in gesprek wil met jou over het verzuim dan dien jij dit te respecteren en vast te leggen in zijn/haar verklaring. Ook ouders dienen dit te respecteren.
  Een tip is om dan eerst in gesprek te gaan met de ouders. Dan kan je namelijk ook niets vertellen over de inhoud van het gesprek met de jongere want dit heeft dan nog niet plaats gevonden.

  Categorie: Algemeen Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 30 januari 2018

  Voor een, door een gemeente aangestelde, leerplichtambtenaar gelden twee verschillende beëdigingen:
  1.    Als ambtenaar van die gemeente. Dit is tevens een integriteitsverklaring. De tekst en wettelijke onderbouwing vind je hier.
  2.    Als aangewezen leerplichtambtenaar van die betreffende gemeente(n). Deze tekst vind je hier (artikel 9)

  Beide beëdigingen kunnen in een keer plaatsvinden en worden uitgevoerd door B&W (in praktijk vaak een verantwoordelijk wethouder die gemandateerd is) en moeten middels een ondertekende akte worden vastgelegd.
   
  Voor een beëdiging in de zin van opsporingsbevoegdheid/Boa zal een verzoek moeten worden gedaan bij de Dienst Justis.

  Categorie: Algemeen Categorie: Vrijstellingen
  woensdag 24 januari 2018

  Kan er vrijstelling ontstaan voor het vieren van carnaval? En hoe zit het eigenlijk met vrijstelling in verband met godsdienst of levensovertuiging?

  Nee, carnaval geldt niet als een religieuze verplichting in verband met godsdienst of levensovertuiging.  Ook geldt het vieren van carnaval niet als gewichtige omstandigheid. Dit betekent dat artikel 11 onder e en 11 onder g van de leerplichtwet niet van toepassing zijn. Meer informatie over vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging is te vinden in de methodische aanpak schoolverzuim (MAS), blz 41 (https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Methodische_Aanpak_Schoolverzuim_MAS.pdf).

  In 2018 valt carnaval (rond 11 februari) buiten de adviesdata  voor de voorjaarsvakantie. Scholen kunnen ervoor kiezen om de voorjaarsvakantie te vervroegen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft voor de voorjaarsvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken.  De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 16 januari 2018

  De scholen zijn inderdaad een belangrijke partner bij de aanpak van verzuim. In 2018 worden daarom ook de scholen actief bij de MAS betrokken.

  De ontwikkeling van de MAS is ingezet door de groep die betrokken was bij de Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim (SAS). Dus door OM, HALT, VNG en RvdK. Dit was pragmatisch ingegeven, waarbij het zeker de bedoeling is om scholen en ook ouders te gaan betrekken.

  Op dit moment wordt door de begeleidingsgroep MAS bijvoorbeeld gewerkt aan een factsheet voor scholen met informatie over de MAS. Deze wordt, zodra hij klaar is, via de po-raad en vo-raad gecommuniceerd aan de scholen.

  Categorie: Algemeen Categorie: Verzuim
  dinsdag 19 december 2017

  Stel: je krijgt een telefoontje over een jongere en je weet niet zeker van welke situatie sprake is. Dat is immers afhankelijk van allerlei factoren. Is de jongere leerplichtig? Staat de jongere ingeschreven? Is er een vrijstelling bekend? Allemaal factoren die van invloed zijn op de vraag of er sprake is van verzuim, vsv of een vrijstelling.

  Ingrado ontwikkelde 4 stroomschema’s om antwoord te geven op dit soort vragen.
   
  Aan de slag met de stroomschema's >

  Categorie: Algemeen Categorie: Schorsing en verwijdering
  dinsdag 5 december 2017

  Vraag:
  Mag een schoolbestuur een leerling schorsen bij herhaaldelijk te laat komen? En mag de school deze werkwijze in haar verzuimbeleid opnemen?

  Antwoord:
  Te laat komen is een overtreding van de Leerplichtwet. Schorsing is een geoorloofde afwezigheid.

  Leerlingen die vaak te laat komen kunnen bij Leerplicht worden gemeld en moeten zeker niet geschorst worden.

  Indien school dit als beleid wil maken zal zij dit in de schoolgids moeten opnemen en zal de Inspectie van het Onderwijs hiernaar kijken. Die zal met dit beleid vermoedelijk niet akkoord gaan.

  Schorsen gebeurt in geval van grensoverschrijdend gedrag en dat is te laat komen niet. Bovendien kan te laat komen door Leerplicht worden opgepakt en eventueel gesanctioneerd, bijvoorbeeld d.m.v. een HALT afdoening.

  Categorie: Algemeen Categorie: Privacy
  maandag 4 december 2017

  Vraag:

  Mag je het dossier van een jongere die verhuist naar een andere gemeente of regio overdragen aan de nieuwe woongemeente? Is hier toestemming van jongeren en/of ouders voor nodig? En is er een verschil in handelen tussen 18- en 18+?

  Antwoord:

  In de Leerplichtregeling 1995 is de volgende tekst opgenomen:

  Artikel 3. Verantwoordelijkheid burgemeester en wethouders

  1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een administratie van de leerlingen die als ingezetenen met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
  2. Indien van een leerling in de basisregistratie personen een adres in een andere gemeente wordt opgenomen, zenden burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling laatstelijk zijn adres had de administratieve gegevens van de leerling aan die andere gemeente.

  Het dossier kan dus worden doorgezonden. Wel dient er bij derden (school, zorgpartners enzovoort) te worden nagevraagd of hun informatie meegezonden mag worden.

  Voor 18 plus is er niet een dergelijke regeling. Indien een jongere verhuist dient hij dus toestemming te verlenen voor het overdragen van zijn dossier