Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado.

Telefonisch vragenuur

Korte juridische vragen kun je elke woensdag tussen 11:00 en 12:00 stellen aan onze juridisch adviseur via ons algemene telefoonnummer 085-0495170. 

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen leden van Ingrado kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacygevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: Algemeen
  vrijdag 18 oktober 2019

  Over de vorm en inhoud van het onderwijsprogramma gaat de Inspectie van het Onderwijs. Die inspectie heeft negatief geadviseerd over School at Sea / Masterskip als invulling van het onderwijsprogramma. Dat betekent dat een school zich bij de Inspectie moet verantwoorden wanneer de school School at Sea / Masterskip wél tot zijn onderwijsprogramma wil rekenen. Als de school School at Sea / Masterskip geen onderdeel maakt van het onderwijsprogramma wil maken en een leerling gaat toch, dan heeft de school een kwestie met ouders/leerling waar, na een verzuimmelding, leerplicht een handje kan helpen.

  In beide gevallen is op geen enkel moment sprake van ‘toestemming’  van de leerplichtambtenaar: de leerplichtambtenaar gaat niet over het onderwijsprogramma, die heeft ook geen mening over bijvoorbeeld drie weken Rome voor 5 Gymnasium of wat dan ook. Leerplichtambtenaren weten dat de Inspectie negatief heeft geadviseerd en dat school School at Sea / Masterskip niet tot het programma mag rekenen. Wij adviseren onze leden steeds als volgt te redeneren en te handelen:

  1. Als school of ouders advies vragen omdat ze welwillend staan tegenover deelname: informeren dat er advies van de Inspectie ligt en school dus wijzen op het feit dat ze met opnemen van SaS in het onderwijsprogramma in gaan tegen het advies van de Inspectie. NB: deze informatie hoeft een leerplichtambtenaar vanuit zijn functie niet te geven aan een school, school moet hiervan op de hoogte zijn c.q. zijn licht opsteken bij de Inspectie van het Onderwijs, maar vanuit de relatie en desgevraagd kan de leerplichtambtenaar deze informatie geven.
    
  2. Als ouders/leerling toch besluiten tot deelname aan School at Sea / Masterskip, dus zonder dat school het tot het onderwijsprogramma wil rekenen, moet school verzuim melden en kan door de leerplichtambtenaar gehandeld worden zoals bij andere meldingen van verzuim. Als school ‘ om de lieve vrede’  niet meldt, heeft school zich ook met de Inspectie te verstaan, immers dan wordt er geen consistent verzuimbeleid gevoerd. De leerplichtambtenaar kan dit niet-melden van verzuim doorgeven aan de Inspectie.
    
  3. Als ouders omwille van het mogelijk maken van School at Sea / Masterskip hun kind inschrijven bij een school in het buitenland: behandel het daaruit voortvloeiende beroep op vrijstelling wegens onderwijs in het buitenland zoals je elke aanvraag op grond van artikel 5c behandelt. Daarbij geldt de termijn van een beroep doen voor 1 juli niet as doorslaggevend.

  Kortom, deelname aan School at Sea / Masterskip kan onder de huidige omstandigheden niet en daarbij speelt het negatief advies van de Inspectie van het Onderwijs een cruciale rol.

  In alle gevallen is school aan zet: informeren bij/afstemmen met de Inspectie van het Onderwijs, besluiten al of niet mee te gaan met dat advies en verzuim melden wanneer jongeren zonder instemming van de school gaan.

  Het is dus niet de leerplichtambtenaar die al of niet toestemming geeft: het is de Inspectie van het Onderwijs die geen toestemming geeft aan scholen om School at Sea / Masterskip tot het onderwijsprogramma te rekenen en het is school die daarover in gesprek moet met de leerling/de ouders.


  dinsdag 15 oktober 2019

  Indien een jongere op de entree opleiding zijn diploma haalt, dan schrijven ze hem uit, want er is voldaan aan de onderwijsovereenkomst.

  Een van de volgende situaties is van toepassing:

  • Met het diploma is de student toelaatbaar tot niveau 2
  • De student heeft het uitstroomprofiel arbeid meegekregen. Dat betekent dat de jongere niet in staat is om niveau 2 te halen.

  Kan de jongere naar niveau 2 dan dient hij zich aan te melden. De mbo-instelling kan de leerling helpen om zich aan te melden bij de juiste niveau 2 opleiding.

  Haalt de student zijn diploma niveau 1 met uitstroom arbeid en is hij nog 17 jaar, dan is hij volgens de wet nog kwalificatieplichtig, alleen heeft hij het hoogst haalbare bereikt.

  Absoluut verzuim
  Er ontstaat dan absoluut verzuim, omdat er geen nieuwe inschrijving zal komen. Het advies is om hier geen vrijstelling te geven, maar in het leerplichtadministratiesysteem aan te geven dat er sprake is van absoluut verzuim, maar dat het hoogst haalbare is bereikt en dat de leerling overgedragen wordt naar het RMC.

  Vanuit RMC kan er dan samen met de jongere gezocht worden naar een passende werkplek.

  Jongeren in kwetsbare positie
  Indien de leerling uitstroom arbeid heeft meegekregen dan kan de entree opleiding de jongere wel begeleiden of adviseren richting arbeid, door samen de mogelijkheden te bekijken. Daarnaast kan er afstemming gezocht worden met RMC, omdat het een jongere in kwetsbare positie betreft, waarbij er een taak ligt bij de gemeente om deze jongere te registreren en te monitoren. Samen kan er dan gekeken worden naar wat de meest passende plek voor de jongere is.


  dinsdag 1 oktober 2019

  De school heeft als eerste in beeld dat een leerling te laat komt, registreert dit en gaat in gesprek met leerling en of ouders. Als de leerling moeite blijft houden om op tijd te komen kan leerplicht meedenken. Hoe komt het dat de leerling te laat is? Zijn er afspraken te maken? Is er thuis iets aan de hand waar we in mee kunnen denken?

  Scholen zijn wel verplicht een duidelijk beleid te hebben over hoe zij omgaan met het registreren van te laat komen van leerlingen.

  Dit kan inhouden dat een leerling als ongeoorloofd afwezig wordt geregistreerd bij te laat komen. Vaak is dit wel afhankelijk van hoeveel de leerling te laat is. De school bepaalt bij hoeveel te laat een leerling als ongeoorloofd wordt geregistreerd.

  Als de Inspectie van het Onderwijs onderzoek doet naar de registratie en melding van aan- en afwezigheid kijkt ze of het beleid van de school in de praktijk wordt toegepast.


  dinsdag 17 september 2019

  Toestemming van de ouders is niet nodig omdat je dit doet in het kader van je wettelijke opdracht.

  In artikel 3 van de Leerplichtregeling 1995 staat dat de ‘oude’ gemeente de gegevens doorgeeft aan de gemeente waar de leerling staat ingeschreven c.q. verblijft.

  1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een administratie van de leerlingen die als ingezetenen met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
  2. Indien van een leerling in de basisregistratie personen een adres in een andere gemeente wordt opgenomen, zenden burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling laatstelijk zijn adres had de administratieve gegevens van de leerling aan die andere gemeente.

  De gemeente kan dus zonder problemen een leerlingdossier doorgeven aan de gemeente waar de leerling nu verblijft.


  dinsdag 3 september 2019

  Ouders moeten 1 maand voordat een jongere leerplichtig wordt een kennisgeving indienen met een verklaring waaruit blijkt dat zij overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van alle scholen op redelijke afstand gelegen.

  Leveren zij tijdig de kennisgeving in, inclusief een lijst van scholen waarbij zij per richting aangeven wat hun bedenkingen zijn, dan voldoet in veel gevallen het beroep aan de eisen die de wet stelt.

  De leerplichtambtenaar maar ook de rechter mag niet inhoudelijk toetsen, slechts een marginale toetsing is toegestaan. De vrijstelling ontstaat van rechtswege.

  Ouders dienen vervolgens ieder jaar voor 1 juli weer een beroep te doen op deze vrijstelling.

  Of er een gedegen plan voor thuisonderwijs is, mag niet meewegen in de toetsing, dit is de verantwoordelijkheid van ouders als zij vrijgesteld zijn van de inschrijvingsplicht.

  > Lees voor meer informatie en uitzonderingen onze Notitie 5 onder b Lpw


  dinsdag 20 augustus 2019

  In de wet is opgenomen dat een leerling kwalificatieplichtig dient te zijn om toegelaten te worden en niet mag voldoen aan de vooropleidingseisen van een andere basisopleiding (MBO 2 of hoger). De enige reden waarop een MBO vervolgens nog kan weigeren is als een jongere al 2 jaar een entree opleiding heeft gevolgd.

  > Zie Artikel 8.1.1b Wet educatie en beroepsonderwijs

  Specifieke situaties
   

  • Wat als een jongere gedetineerd heeft gezeten?
   Ook dan geldt dat het MBO de leerling niet mag weigeren, tenzij hij of zij al 2 jaar entree onderwijs heeft gevolgd.
    
  • Wat als een jongere een bindend studieadvies heeft gekregen?
   Als een jongere een bindend studie advies heeft gekregen dan eindigt de onderwijsovereenkomst. Bij een 18-minner geldt dan dat het mbo een inspanningsverplichting van 8 weken heeft om een andere opleiding te vinden. Een 18-plusser kunnen zij uitschrijven, maar dan ontstaat er wel een voortijdig schoolverlater.

   Een bindend studieadvies geldt voor de opleiding die de jongere volgt aan de instelling. Voorbeeld: A. volgt de entree opleiding autotechniek bij ROC B en krijgt een bindend studieadvies. A. mag nu binnen het ROC B. wel een andere entree opleiding starten of de entree opleiding autotechniek bij een ander ROC gaan volgen (zolang A. niet al 2 jaar ingeschreven stond bij een entree opleiding).

   Zie Artikel 8.1.7a Wet educatie en beroepsonderwijs

  Categorie: In- en uitschrijven
  dinsdag 23 juli 2019

  In artikel 10 van de Leerplichtwet is opgenomen dat alleen kan worden uitgeschreven wanneer er een andere schoolinschrijving is of een vrijstelling.

  Als de leerling vertrekt zònder dat ouders aannemelijk hebben gemaakt dat de leerling op een andere school is ingeschreven, dan schrijft de school de leerling nog niet uit. De school meldt de afwezigheid van de leerling als ongeoorloofd verzuim via het DUO-verzuimloket aan de leerplichtambtenaar.

  Als de leerling niet op school komt en school heeft van derden vernomen dat het kind bijvoorbeeld naar het buitenland is vertrokken of verhuisd is, dan geldt het volgende: als de ouders dit niet zelf aan school hebben doorgegeven, blijft de leerling ingeschreven op school en school meldt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim via het DUO-verzuimloket aan de leerplichtambtenaar. 

  Bij DUO geldt de volgende afspraak: als de school twijfels of zorgen heeft over een goede overstap naar de nieuwe school, dan schrijft zij de leerling pas uit na overleg met de leerplichtambtenaar.  Als school de leerling heeft uitgeschreven van school, maar hij of zij staat nog wel ingeschreven in Nederland, dan krijgt de leerplichtambtenaar hiervan automatisch een melding. Op basis hiervan stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. Alle leerplichtige kinderen die in Nederland wonen moeten immers naar school.  

  Er zijn meerdere hulpmiddelen voor scholen en leerplicht om de afweging te maken rond de vraag of een leerling kan worden uitgeschreven. De belangrijkste hierbij is natuurlijk het gesprek met de ouders en de leerling zelf: wat gaat de leerling doen na de eventuele uitschrijving?  En hoe blijft het recht op ontwikkeling beschermd bij de uitschrijving? Is de zorgplicht nog van kracht? Vragen die we zeker in zo’n situatie de revue kunnen laten passeren, vragen die ook passen bij de signalering- en analyse fase van de methodische aanpak schoolverzuim.

  Tips en routes bij de uitschrijving:

  https://www.ingrado.nl/assets/uploads/pdf/uitschrijven_stroomschema_versie_juli_2013_tcm7-40892%281%29.pdf

  https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/uitschrijven-leerling.jsp

  https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/leerlingenadministratie/uitschrijven-leerling.jsp


  dinsdag 9 juli 2019

  Als er door de ouders een beroep op artikel 5 onder a, Lpw wordt gedaan zal er een verklaring moeten komen van een onafhankelijk, door het college aangewezen arts. Deze zal dan waarschijnlijk niet kunnen verklaren dat de leerling ongeschikt is voor het onderwijs, waardoor er geen vrijstelling ontstaat.

  In verband met de financiering voor de leerling zullen betrokkenen toch voor 1 oktober willen weten waar de leerling geplaatst gaat worden.

  Er is inmiddels al een beroep gedaan op vrijstelling, dus dat traject kan in werking treden. Ontstaat er een vrijstelling, maar kan de leerling vanaf oktober toch naar school dan vervalt de vrijstelling. Ontstaat de vrijstelling niet, dan is er sprake van absoluut verzuim, waarbij je in afwachting bent van een schoolinschrijving.


  dinsdag 25 juni 2019

  Verlof vanwege gewichtige omstandigheden verleent een schooldirecteur voor aanvragen tot 10 schooldagen, bij elkaar opgeteld gedurende het schooljaar.

  Op het moment dat een aanvraag de 10 dagen overstijgt dan moet de leerplichtambtenaar een besluit te nemen. Dat geldt dus ook als voor een leerling bijvoorbeeld in een schooljaar al 8 dagen verlof is verleend door de schooldirecteur en in dat schooljaar een nieuwe aanvraag van 3 dagen wordt ingediend.

  Extra vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep mag slechts eenmaal per schooljaar met een maximum van 10 schooldagen door de schooldirecteur worden verleend.


  dinsdag 14 mei 2019

  Een leerling kan worden vrijgesteld voor de inschrijving op een school/onderwijsinstelling of voor het geregeld schoolbezoek.

  Een vrijstelling van inschrijving op grond van artikel 5 onder a Lpw lijkt niet aan de orde. De leerling is niet ongeschikt om geplaatst te worden binnen het onderwijs en er is geen verklaring van een onafhankelijk arts.

  Vrijstelling van geregeld schoolbezoek is ook niet aan de orde. De leerling is niet ziekgemeld, de leerling is niet geschorst en een dergelijke situatie biedt ook geen vrijstelling op grond van gewichtige omstandigheden.

  Er is geen sprake van een omstandigheid die buiten de wil van de invloedsfeer ligt van de ouders en jongere waardoor de leerling het onderwijs niet kan bezoeken. 

  School ouders en het swv moeten met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden, op welke wijze er wel passend onderwijs geboden kan worden. Hierbij kan de hulp van een onderwijsconsulent worden ingeschakeld als partijen er niet uitkomen.