Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze juridische adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen? Mail je vraag aan de juridisch adviseur van Ingrado. Let op! Alleen (medewerkers van) Ingrado leden kunnen van deze dienst gebruikmaken.

  Categorie: Uitgelicht
  dinsdag 16 januari 2018

  De scholen zijn inderdaad een belangrijke partner bij de aanpak van verzuim. In 2018 worden daarom ook de scholen actief bij de MAS betrokken.

  De ontwikkeling van de MAS is ingezet door de groep die betrokken was bij de Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim (SAS). Dus door OM, HALT, VNG en RvdK. Dit was pragmatisch ingegeven, waarbij het zeker de bedoeling is om scholen en ook ouders te gaan betrekken.

  Op dit moment wordt door de begeleidingsgroep MAS bijvoorbeeld gewerkt aan een factsheet voor scholen met informatie over de MAS. Deze wordt, zodra hij klaar is, via de po-raad en vo-raad gecommuniceerd aan de scholen.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 19 december 2017

  Stel: je krijgt een telefoontje over een jongere en je weet niet zeker van welke situatie sprake is. Dat is immers afhankelijk van allerlei factoren. Is de jongere leerplichtig? Staat de jongere ingeschreven? Is er een vrijstelling bekend? Allemaal factoren die van invloed zijn op de vraag of er sprake is van verzuim, vsv of een vrijstelling.

  Ingrado ontwikkelde 4 stroomschema’s om antwoord te geven op dit soort vragen.
   
  Aan de slag met de stroomschema's >

  Categorie: Algemeen Categorie: Schorsing en verwijdering
  dinsdag 5 december 2017

  Vraag:
  Mag een schoolbestuur een leerling schorsen bij herhaaldelijk te laat komen? En mag de school deze werkwijze in haar verzuimbeleid opnemen?

  Antwoord:
  Te laat komen is een overtreding van de Leerplichtwet. Schorsing is een geoorloofde afwezigheid.

  Leerlingen die vaak te laat komen kunnen bij Leerplicht worden gemeld en moeten zeker niet geschorst worden.

  Indien school dit als beleid wil maken zal zij dit in de schoolgids moeten opnemen en zal de Inspectie van het Onderwijs hiernaar kijken. Die zal met dit beleid vermoedelijk niet akkoord gaan.

  Schorsen gebeurt in geval van grensoverschrijdend gedrag en dat is te laat komen niet. Bovendien kan te laat komen door Leerplicht worden opgepakt en eventueel gesanctioneerd, bijvoorbeeld d.m.v. een HALT afdoening.

  Categorie: Algemeen Categorie: Privacy
  maandag 4 december 2017

  Vraag:

  Mag je het dossier van een jongere die verhuist naar een andere gemeente of regio overdragen aan de nieuwe woongemeente? Is hier toestemming van jongeren en/of ouders voor nodig? En is er een verschil in handelen tussen 18- en 18+?

  Antwoord:

  In de Leerplichtregeling 1995 is de volgende tekst opgenomen:

  Artikel 3. Verantwoordelijkheid burgemeester en wethouders

  1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een administratie van de leerlingen die als ingezetenen met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
  2. Indien van een leerling in de basisregistratie personen een adres in een andere gemeente wordt opgenomen, zenden burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling laatstelijk zijn adres had de administratieve gegevens van de leerling aan die andere gemeente.

  Het dossier kan dus worden doorgezonden. Wel dient er bij derden (school, zorgpartners enzovoort) te worden nagevraagd of hun informatie meegezonden mag worden.

  Voor 18 plus is er niet een dergelijke regeling. Indien een jongere verhuist dient hij dus toestemming te verlenen voor het overdragen van zijn dossier

  Categorie: Algemeen
  vrijdag 1 december 2017

  Vraag:
  Een aantal keer per jaar ontvangen leerplichtambtenaren van schooldirecteuren de vraag hoe om te gaan met vieringen van religieuze feesten of het Sinterklaasfeest. Is het aanbieden van een alternatief programma door school verplicht?

  Antwoord:
  Als ouders hun kind inschrijven op een school conformeren zij zich aan het onderwijsprogramma en zijn alle onderdelen die daarin zijn opgenomen en gepubliceerd in de schoolgids verplicht (tenzij er een geldelijke bijdrage wordt gevraagd of wanneer het in de avonduren plaatsvindt).

  Indien ouders op basis van hun religie geen andere school hebben kunnen vinden op redelijke afstand van de woning dan kunnen zij niet verplicht worden om aan bepaalde onderdelen deel te nemen (zie onderstaande tekst artikel 48 Wvo). Dit is bij de inschrijving al bekend en de school dient dan een alternatief onderwijsprogramma, binnen de school, aan te bieden.

  Komen ouders hier op een later tijdstip mee, dan is het afhankelijk van de schoolgids, of het hierin staat opgenomen en van de wil tot meewerken van de school. Betreft het een onderdeel dat niet in de schoolgids staat opgenomen als onderdeel van het lesprogramma, dan kan de school dat niet verplicht stellen richting de ouders.

  Artikel 48:

  1. Indien binnen redelijke afstand van de woning van de leerling niet de gelegenheid bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een openbare school, mag aan deze leerling de toegang tot een gelijksoortige, uit de openbare kas bekostigde bijzondere school niet worden geweigerd op grond van levensbeschouwing, tenzij de school uitsluitend bestemd is voor interne leerlingen.
    
  2. Indien tot een bijzondere school ingevolge het eerste lid andere leerlingen worden toegelaten dan voor wie de school in verband met de levensbeschouwing wordt in stand gehouden, kunnen deze leerlingen niet worden verplicht tot het volgen van de lessen in de vakken of andere programma-onderdelen, die in verband met die levensbeschouwing worden gegeven.

  Categorie: Algemeen Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
  dinsdag 21 november 2017

  Dit is de volledige vraag:

  Een leerling blijkt voor een SO school onhandelbaar op het moment dat hij zijn medicijnen niet (meer) neemt. Omdat hij hierdoor thuis dreigt te komen te zitten, wordt leerplicht ingeschakeld. Ouders blijken twijfels te hebben over het medicijngebruik. School vraagt leerplicht nu om het medicijngebruik bij ouders 'af te dwingen' en de leerplichtwet te handhaven zodra zij niet meewerken. Wat te doen?

  En dit is het antwoord van onze juridisch adviseur

  Je hoort steeds vaker dat scholen voorwaarden stellen, maar je kunt kinderen/ouders nu eenmaal niet verplichten om medicatie te gebruiken. Het kind zit al op school dus de school moet het kind van passend onderwijs voorzien en de ondersteuning bieden die nodig is.

  Hebben ouders de diagnose onlangs gekregen dan kan het ook zijn dat ze nog op zoek zijn naar een alternatief in het homeopathische circuit. School zal afspraken kunnen maken met ouders
  over de stappen die nodig zijn en onderzoeken hoe zij deze leerling kunnen helpen. De keus dat ouders geen medicatie willen zullen zij moeten respecteren.

  Schakel de onderwijsconsulent in als dit niet goed loopt.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 24 oktober 2017

  We nodigen voor zo'n gesprek de ouders/ verzorgers uit. Veelal komt de ouder waar de leerling op dat moment verblijft mee naar het gesprek. Als de andere ouder ook het gezag heeft over het kind moet je deze ouder informeren over het gesprek dat je voerde over het schoolverzuim. Niet over de inhoud van de gesprekken maar wel over de melding en de actie die je uitvoert op dit verzuim.

  Categorie: Algemeen Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
  vrijdag 22 september 2017

  In artikel 8.1.1b van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) is de volgende tekst opgenomen:

  Artikel 8.1.1b. Toelating entreeopleiding

  1. Onverminderd de artikelen 8.1.1, 8.1.2 en 8.1.7b, staat de toelating tot de entreeopleiding uitsluitend open voor degenen die niet ten minste voldoen aan de vooropleidingseisen van de basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 8.2.1, vierde lid, en op wie paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is, met uitzondering van degenen ten aanzien van wie toepassing is gegeven aan artikel 3b van de Leerplichtwet 1969.
  2. Het bevoegd gezag kan de toelating tot de entreeopleiding slechts weigeren indien diegene die om toelating verzoekt in de afgelopen twee studiejaren bij een instelling was ingeschreven voor een entreeopleiding.

  Dit betekent dat jongeren die minimaal onder de kwalificatieplicht vallen (met uitzondering jongeren van 15 jaar die toestemming hebben voor vervangende leerplicht op grond van artikel 3b Lpw), geen diploma hebben en niet al twee jaar entree opleiding hebben gevolgd, niet geweigerd mogen worden.

  Alleen wanneer een jongere in de afgelopen twee studiejaren bij een entreeopleiding was ingeschreven kan hij worden geweigerd.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 25 juli 2017

  Context van de vraag:
  In de week voor de zomervakantie hoeven leerlingen maar weinig naar school. Ze zijn vaak op dinsdag, woensdag en donderdag al vrij. Op vrijdag moeten zij dan hun rapport nog ophalen. Dit duurt een half uur. De leerlingen die niet komen om hun rapport te halen wil de school bij leerplicht melden. Hoe kan ik hier als leerplichtambtenaar mee omgaan?

  Antwoord:
  Het ophalen is onderdeel van het lesrooster en dus verplichte onderwijstijd. School is niet verplicht deze afwezigheid te melden, tenzij de leerling daarmee 16 uur in 4 weken in totaal heeft verzuimd. Eerder melden mag altijd. Vanuit leerplicht zou je een kennisgeving van de melding of een waarschuwing naar de ouders kunnen sturen.

  Categorie: Algemeen
  vrijdag 23 juni 2017

  Op grond van artikel 11e is in bepaalde gevallen vrijstelling op grond van levensovertuiging of godsdienst mogelijk. Dit geldt ook voor het Suikerfeest. De vrijstelling geldt voor 1 dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Het betreft een grondrecht waarop een beroep kan worden kan worden gedaan op grond van de Leerplichtwet. De exacte data van Islamitische feestdagen zijn pas vlak voor de viering bekend en verschillen per land. Meer weten? Zie bijlage 3 van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS): http://www.ingrado.nl/assets/uploads/Methodische_Aanpak_Schoolverzuim_MAS.pdf