Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen leden van Ingrado kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacygevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 7 juli 2020

  Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die toch terugkomen uit een oranje of rood land worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuis blijven en mogen ook niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 7 juli 2020

  Het is de verantwoordelijk van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen de school geregeld bezoeken. In deze lijn is het de eigen verantwoordelijkheid van ouders als ze naar een land afreizen waar een oranje/rood reisadvies geldt.


  Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. 


  Omdat kinderen tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met het coronavirus geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. 


  Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie in gebieden waarvan afgeraden wordt om er op vakantie te gaan is geen geldige reden voor verzuim. Ouders moeten er voor zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Als dit niet het geval is, kan de school een verzuimmelding doen en zal de leerplichtambtenaar een onderzoek instellen. Het handhavend optreden behoort dan tot de mogelijkheden. 


  Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden (maar het is ook niet verboden).

  Categorie: COVID-19 (coronavirus) Categorie: Verzuim
  donderdag 2 juli 2020

  Zie hiervoor het stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus) Categorie: Verzuim
  donderdag 2 juli 2020

  Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet worden gemeld, zowel voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren, als jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 


  Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online onderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online onderwijs melden. Scholen wordt gevraagd om het controleren van ongeoorloofd verzuim bij online onderwijs uit te werken in het verzuimbeleid. 


  Eerder verzuim melden dan na de wettelijke 16 uur (voor leer- en kwalificatieplichtigen) in vier weken (voor studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie) mag altijd. 


  Zo wordt de school gevraagd om een melding te doen van verzuim voor de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken is bereikt als er zorgen zijn over een student. Bijvoorbeeld als een student bij de start van het schooljaar niet komt of als een student ondanks geboden ondersteuning het onderwijsprogramma niet volgt en uit beeld dreigt te raken. Dit kan via een melding “overig verzuim”. 


  De leerplichtambtenaar of RMC-functionaris gaat dan onderzoeken waarom de student het programma niet volgt. Dit betreft zowel leer- en kwalificatieplichtige studenten als studenten tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.


  donderdag 2 juli 2020

  Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school.

  Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding.

  Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

  Het volledige antwoord op deze vraag en vele andere vragen rond de coronacrisis en (het recht op) onderwijs vind je bij de FAQ van de Rijksoverheid.


   

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 2 juni 2020

  De scholen voor het primair onderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig open. Scholen voor het voortgezet onderwijs gaan vanaf 2 juni weer gedeeltelijk open.

  Er zijn ouders die willen dat hun kind onderwijs op afstand blijft volgen omdat zij behoren tot de risicogroep. Op deze manier willen zij voorkomen dat zij via hun kind met het corona-virus besmet worden. Hoe ga je hier mee om?

  Dit is heel erg casus afhankelijk. Belangrijk is dat school in gesprek gaat met de ouders. Per situatie zal een afweging gemaakt moeten worden wat een verstandige keuze is en welke mogelijkheden er zijn. Deze afweging is in deze tijd voor iedereen een uitdaging. 

  Leren hoe je hierover het gesprek voert? Meld je aan voor de training: Angst om weer naar school te gaan vanwege corona!

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 7 april 2020

  Ingrado maakt zich zorgen over de kinderen die niet worden bereikt. We missen deze kinderen in het onderwijs en maken ons zorgen over hun veiligheid en hun recht op onderwijs en ontwikkeling.

  Scholen zijn de ogen en oren van de gemeenten. Zij kunnen het aangeven als kinderen niet deelnemen of bereikt worden. De signalering dat kinderen niet in beeld zijn van de school, ligt in eerste instantie bij de scholen zelf.

  Signalen worden bij leerplicht ingebracht. Op basis daarvan wordt besloten of het wijkteam, jeugd- en gezinscoaches of een leerplichtambtenaar de voorliggende partij is om deze kinderen te benaderen. De regie hiervoor ligt bij gemeente. De afspraak is dat samen bepaald wordt wie een eventueel bezoek ‘aan de deur’ brengt. Daarbij worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd. De functie van de leerplichtambtenaar en de RMC-functionaris is daarbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de leerling en student centraal staat. Het gaat in dit geval niet om het handhaven van de Leerplichtwet.

  Na contact met de leerling of student worden afspraken gemaakt over betrokkenheid van het lokale team, Veilig Thuis of jeugdhulpverleningsketen bij het kind of de jongere.

  Daarbij is dus wel de privacy van belang. Zeker nu het mooi weer wordt en ramen en deuren weer meer open staan, zodat buren/voorbijgangers kunnen horen wat er wordt gezegd. Wordt de deur open gedaan, geef dan aan dat je je zorgen maakt om het gezin, omdat er geen contact gemaakt wordt. Vraag of je kunt bellen om te verder te kunnen praten.

  Ga verder niet in op inhoud maar spreek af wanneer er contact gelegd gaat worden.

  Handreikingen voor het gesprek

  Ingrado maakte handreikingen voor het gesprek met jongeren en gezinnen. Ook bij een deurgesprek kunnen deze van pas komen. Lees meer over de handreikingen.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 30 maart 2020

  Voor een beroep op artikel 5 onder a Lpw geldt dat er een verklaring van een aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog moet worden overlegd. 

  Gelden hier termijnen voor, aangezien deze onderzoeken nu niet kunnen plaatsvinden door de corona crisis?

  Er zijn geen wettelijke termijnen voor een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a Lpw. In de meeste ambtsinstructies is wel opgenomen dat we binnen 20 werkdagen een verklaring van de arts of andere deskundige willen ontvangen. Dat is een richtlijn waar nu in ieder geval niet aan kan worden voldaan, dat geldt voor de GGD-arts maar ook voor de andere deskundigen omdat ook zij hun onderzoeken nu niet kunnen uitvoeren.

  Betreft het een aanvraag van een jongere die niet eerder op een school ingeschreven heeft gestaan, geef dan richting de ouders aan dat het beroep in behandeling wordt genomen zodra er weer onderzoeken kunnen plaatsvinden. Tot die tijd zal de jongere geregistreerd worden als absoluut verzuimer in afwachting van het onderzoek. Het isdus nog onduidelijk hoe lang die termijn zal zijn.

  Staat de jongere wel op een school ingeschreven, overleg dan met de school welke mogelijkheden er nog zijn om nog enige vorm van onderwijs te bieden. Zodra er weer mogelijkheden zijn om onderzoeken te laten plaatsvinden, dan zal het beroep in behandeling worden genomen.

  Voor beroepen op vrijstelling, die nog niet in behandeling waren genomen en die al voor de crisis waren ingediend geldt hetzelfde als bovenstaand.

  Categorie: Algemeen Categorie: Voortijdig schoolverlaten Categorie: Ander onderwijs
  donderdag 26 maart 2020

  Met een gedoogbeschikking geeft de leerplichtambtenaar een verklaring af op de hoogte te zijn van het staken van de opleiding en gedoogt hij/zij tot de start een alternatief programma volgt dat bestaat uit een combinatie van algemeen vormende vakken op school en stage en/of werk onder toezicht van school. Juridisch klopt deze constructie niet. Zo lang de jongere staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling, is deze verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Met een gedoogbeschikking lost leerplicht het probleem van het onderwijs op. Het streven moet zijn samen met school een oplossing te vinden waarmee de jongere in beeld blijft. Het afgeven van een gedoogbeschikking is daarom volgens Ingrado niet de geschikte werkwijze.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  woensdag 25 maart 2020

  Helaas moeten er vakanties worden geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden.


  Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er lijkt momenteel dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaats vinden.