Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen leden van Ingrado kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacygevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 4 januari 2021

  Voor die leerlingen waarvoor een uitzondering geldt dat onderwijsactiviteiten op school moeten plaatsvinden, geldt dat die leerlingen verplicht zijn om naar school te komen. In dat geval is de reguliere leerplicht van kracht.

  Specifiek gaat het om examenleerlingen, praktijkgerichte vakken en leerlingen in het voorexamenjaar, inclusief vwo 4, voor wie in deze periode schoolexamens staan gepland.

  Fysiek naar school voor leerlingen in een kwetsbare positie gebeurt in overleg met leerling en - waar passend - ouders/verzorgers. Hiervoor geldt in ieder geval de verplichting het aangeboden onderwijsprogramma te volgen, dan wel thuis of op school.

  De huidige RIVM-richtlijnen over wanneer kinderen niet naar school mogen bij coronagerelateerde klachten blijven van kracht.

  > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 4 januari 2021

  Vavo-leerlingen zijn examenleerlingen en volgen, ook met de verscherpte maatregelen, fysiek onderwijs op de instelling.

  Het is van belang dat leerlingen in het examenjaar fysiek onderwijs krijgen om zich goed voor te bereiden op de examens.

  > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 4 januari 2021

  Wanneer uw school constateert dat een leerling het programma niet volgt en de wettelijke meldingsplicht nog niet is ontstaan, maar er wel zorgen zijn om een leerling kan een school met het oog hierop een melding doen via het verzuimregister in de categorie ‘overig verzuim’.

  De school en de leerplichtambtenaar stemmen met elkaar af hoe contact wordt gehouden met de leerling en zijn of haar ouders om tot een oplossing te komen.

  > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 4 januari 2021

  Zowel scholen in het primair als voortgezet onderwijs zijn verplicht om verzuim te melden als leerlingen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerd onderwijs op afstand.

  Uitgangspunt hierbij is dat er sprake moet zijn van ‘geregeld schoolbezoek’, om aan de Leerplichtwet 1969 te voldoen. Onder het ‘geregeld schoolbezoek’ wordt verstaan dat de leerling het onderwijsprogramma dat hem vanuit de school wordt aangeboden volledig volgt. Doet de leerling dat niet, dan is er sprake van verzuim.

  Zeker in deze tijd is het melden van verzuim van belang, om alle leerlingen goed in beeld te houden en hiermee de eventuele achterstanden zo klein mogelijk te houden.

  > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 4 januari 2021

  • Voor het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar, inclusief vwo4;
  • Voor praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro in alle leerjaren; dit zijn beroepsgerichte programma’s, profielmodules en beroepsgerichte keuzevakken op vmbo en praktijkvakken in het pro en vso;
  • Voor leerlingen in het primair onderwijs met één of twee ouders met een cruciaal beroep;
  • Voor leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school samen met de gemeente bepaalt om welke individuele leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers;
  • Voor het vso en het pro geldt dat het overgrote merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. Dit betekent in de praktijk dat nagenoeg alle vso- en pro-scholen volledig open zijn en fysiek onderwijs hier de norm blijft.


  > Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  vrijdag 18 december 2020

  Leerplichtambtenaren kunnen van meerwaarde zijn in deze periode. Bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen of leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. Scholen kunnen door toch een verzuimmelding te doen via het verzuimregister contact leggen met leerplichtambtenaren in dergelijke situaties.

  Gemeenten kunnen initiatief nemen om tot een oplossing op maat te komen. Het allerbelangrijkste is dat de leerplichtambtenaar met de school afstemt hoe je samen contact houdt met de leerling en de ouders.

  Probeer met elkaar te voorkomen dat leerlingen achterstanden op gaan lopen en stimuleer het volgen van onderwijs.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 15 december 2020

  Helaas is met de harde lockdown ook deze vraag weer actueel. Blijf in contact en verbinding met de leerlingen en met je contactpersoon bij het onderwijs als straks in januari het onderwijs op afstand weer begint.

  Ingrado maakt zich zorgen over de kinderen die niet worden bereikt. We missen deze kinderen in het onderwijs en maken ons zorgen over hun veiligheid en hun recht op onderwijs en ontwikkeling.

  Scholen zijn de ogen en oren van de gemeenten. Zij kunnen het aangeven als kinderen niet deelnemen of bereikt worden. De signalering dat kinderen niet in beeld zijn van de school, ligt in eerste instantie bij de scholen zelf.

  Signalen worden bij leerplicht ingebracht. Op basis daarvan wordt besloten of het wijkteam, jeugd- en gezinscoaches of een leerplichtambtenaar de voorliggende partij is om deze kinderen te benaderen. De regie hiervoor ligt bij gemeente. De afspraak is dat samen bepaald wordt wie een eventueel bezoek ‘aan de deur’ brengt. Daarbij worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd. De functie van de leerplichtambtenaar en de RMC-functionaris is daarbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de leerling en student centraal staat. Het gaat in dit geval niet om het handhaven van de Leerplichtwet.

  Na contact met de leerling of student worden afspraken gemaakt over betrokkenheid van het lokale team, Veilig Thuis of jeugdhulpverleningsketen bij het kind of de jongere.

  Daarbij is dus wel de privacy van belang. Zorg ervoor dat buren/voorbijgangers niet kunnen horen wat er wordt gezegd. Wordt de deur open gedaan, geef dan aan dat je je zorgen maakt om het gezin, omdat er geen contact gemaakt wordt. Vraag of je kunt bellen om te verder te kunnen praten.

  Ga verder niet in op inhoud maar spreek af wanneer er contact gelegd gaat worden.

  Handreikingen voor het gesprek

  Ingrado maakte handreikingen voor het gesprek met jongeren en gezinnen. Ook bij een deurgesprek kunnen deze van pas komen. Lees meer over de handreikingen.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  vrijdag 4 december 2020

  Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn (lees hier meer over mondkapjesplicht in het onderwijs). 


  Het is voor een school niet altijd duidelijk of er een reden is waarom een leerling geen mondkapje kan dragen. De bewijslast ligt in dit geval bij de ouders/verzorgers. Het is aan hen om aannemelijk te maken dat een leerling wegens medische redenen geen mondkapje kan dragen.


  Hoe de ouder het aannemelijk maakt is aan de ouder. Er is geen grondslag voor de school om een medische verklaring te eisen.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 1 december 2020

  Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen en onderwijspersoneel verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.


  Lees er alles over op de website van de Rijksoverheid


  Volg ons nieuws over corona op onze website, we komen geregeld met nieuwe antwoorden, na afstemming met ministerie en inspectie,  ook over de mondkapjesplicht.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  woensdag 11 november 2020

  Deze vraag leidt tot een aantal vervolgvragen:
   

  Als een leerling geen mondkapje draagt mag de school de leerling dan naar huis sturen?

  En als school de leerling naar huis mag sturen, is er dan sprake van ongeoorloofd verzuim?

  Is een school in dat geval verplicht onderwijs te verzorgen op school dan wel op een alternatieve manier?

  En wat als scholen alternatief onderwijs aanbieden voor die leerling die geen mondkapje draagt, is er dan sprake is van ongeoorloofd verzuim als de leerling het aangeboden onderwijs niet volgt?


  De eerste stap begint bij de school. Het is belangrijk dat de school hier een gesprek over voert met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Er zijn twee situaties te onderscheiden:


  1) De leerling komt niet op school

  2) De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker
   

  De leerling komt niet op school
  Als een leerling niet op school verschijnt, ongeacht of dit te maken heeft met het niet willen dragen van een mondkapje, gelden de regels zoals deze ook in de normale situatie gelden. De school zal eerst het gesprek aangaan met de leerling en/of ouders/verzorgers over het verzuim. Dit kan leiden tot een verzuimmelding. De school is in ieder geval verplicht om vanaf 16 uur in vier weken een melding te doen van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt dan volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en zal een onderzoek instellen. In dit geval ligt de keuze om niet op school te komen bij de leerling.


  De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker
  Als een leerling wel op school verschijnt, maar geen mondkapje draagt (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om te bepalen wat er gaat gebeuren. De school zet eerst in op het goede gesprek. De school mag een maatregel treffen wanneer de school dit heeft opgenomen in haar veiligheidsbeleid. Het moet dan gaan om een maatregel die past bij de overtreding. De school bepaalt welke maatregelen dit zijn. In het uiterste geval kan de school een leerling schorsen en later verwijderen. Indien de school besluit tot schorsing of verwijdering van een leerling gelden de algemene artikelen omtrent schorsing en verwijdering voor het voortgezet onderwijs (WVO art. 13 en art. 14).


  Als school alternatief onderwijs aanbiedt voor die leerlingen die geen mondkapje dragen, dan geldt dezelfde situatie zoals gecommuniceerd in het stappenplan. De leerplichtambtenaar werkt volgens de MAS. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet.


  Lees ook: de laatste stand van zaken over mondkapjes in het onderwijs