Onderzoek naar thuiszitters

Wat is de oorzaak van thuiszitten en welke aanpak werkt? Een overzicht van uitgevoerde onderzoeken.

Thuiszitters, sneller terug naar school (2010)
Opdrachtgever: Ingrado
Uitvoerder: Jan van Eekelen (LoBoRoN)

Naar aanleiding van signalen dat een vrij grote groep jongeren langer dan enkele weken ongeoorloofd zou verzuimen heeft Ingrado het initiatief genomen om te onderzoeken wat de omvang van die groep echt is. Op basis van dossieronderzoek is bovendien onderzocht welke mogelijkheden er voor leerplichtambtenaren zijn om het thuiszitten terug te dringen.

Download het thuiszittersonderzoek 2010 >

Opstaan tegen het thuiszitten (2011)
Opdrachtgever: Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs
Uitvoerder: Kohnstamm Instituut en Sardes

Op verzoek van het ministerie van OCW zijn de mogelijkheden verkend om in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat leerplichtige leerlingen (langdurig) thuiszitten. Het accent ligt op preventie in het primair onderwijs (regulier en speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs).

Download het rapport Opstaan tegen het thuiszitten >

Van leerplicht naar leerrecht (2013)
Opdrachtgever: Kinderombudsman
Uitvoerder: Kinderombudsman

Adviesrapport Van leerplicht naar leerrecht over waarborging van het recht op onderwijs naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszitters uit 2013 van de Kinderombudsman. Zie ook de reactie van Ingrado op het rapport van de kinderombudsman.

Download het rapport Van leerplicht naar leerrecht >

Rapportage Passend onderwijs zonder thuiszitters
2014 Uitvoerder: Ingrado en Gedragswerk

Deze rapportage beschrijft de in het schooljaar 2013 – 2014 bij vijf ‘pilot-samenwerkingsverbanden’ passend onderwijs uitgevoerde inventarisatie naar de belangrijkste voorwaarden voor een effectieve aanpak van thuiszitten.

Download Passend onderwijs zonder thuiszitters >