Verzuim 18+

De aanpak van verzuim is meer dan ooit een zaak van alle betrokkenen. Het welzijn en de toekomst van de jongeren hangt er vanaf. Goed samenspel tussen de scholen, RMC en ketenpartners biedt mogelijkheden om die aanpak nog verder te verbeteren. Om snel te kunnen ingrijpen als dat nodig is, maar ook om risicoleerlingen op te sporen en preventieve maatregelen te treffen. Verzuim is een risicofactor voor uitval. Door snel en preventief in te grijpen bij verzuim, kan uitval worden voorkomen. 


De wettelijke termijn van het melden van ongeoorloofd verzuim voor zowel leer- en kwalificatieplichtige jongeren, als jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald, is 16 uur verzuim in 4 weken.


Eerder verzuim melden dan na de wettelijke 16 uur in 4 weken mag altijd. Zo wordt de school gevraagd om een melding te doen van verzuim vóór de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken is bereikt, als er zorgen zijn over een student. Bijvoorbeeld als een student bij de start van het schooljaar niet komt of als een student ondanks geboden ondersteuning het onderwijsprogramma niet volgt en uit beeld dreigt te raken. Dit kan via een melding “overig verzuim”. 


Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online onderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online onderwijs melden. Scholen is gevraagd om het controleren van ongeoorloofd verzuim bij online onderwijs uit te werken in het verzuimbeleid.


Als het verzuim gemeld is, neemt de RMC functionaris contact op met de school en ouders en/of jongere. Vanaf 12 jaar is een student medeverantwoordelijk voor het schoolverzuim. De RMC-functionaris gaat onderzoeken waarom de student het programma niet volgt. Bij achterliggende problematiek kan de RMC functionaris helpen bij het zoeken naar een oplossing.