Hoe is RMC vastgelegd in de wet?

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet houdende regels inzake de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdige Schoolverlaten in werking getreden. Eén en ander is gepubliceerd in Staatsblad 2001-636.

Met deze wettelijke regels is het beleid ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten verankerd dat de rijksoverheid sinds het begin van de jaren negentig gevoerd heeft. In de wet is vastgelegd dat het bestrijden van voortijdig schoolverlaten een gezamenlijke taak is van de schoolbesturen en de gemeente. Vanaf 1 januari 2002 zijn de schoolbesturen verplicht om voortijdig schoolverlaters te melden bij de gemeente.

De wettelijke regeling aangaande het voortijdige schoolverlaten is niet vastgelegd in de Leerplichtwet of in een aparte RMC-wet, maar in de volgende onderwijswetten:

 • Wet op het voorgezet onderwijs
 • Wet op de expertise centra
 • Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Hierdoor wordt het beleid ten aanzien van voortijdig schoolverlaten een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de gemeente. De scholen zijn nu ook wettelijk verplicht niet-leerplichtigen tot 23 jaar te melden bij de gemeente.

De artikelen die betrekking hebben op de RMC bepalen dat:

1. Er sprake is van voortijdig schoolverlaten als:

 • een jongere nog geen 23 is én
 • hij/zij geen diploma van het vwo, de havo of niveau 2 van het mbo heeft én
 • hij/zij gedurende een maand zonder geldige reden het onderwijs niet meer heeft gevolgd of
 • hij/zij bij de school wordt uitgeschreven of van school wordt verwijderd.

2. Het bevoegd gezag van de school verplicht is:

 • om van leerlingen die niet meer leerplichtig zijn (ouder dan 18, jonger dan 23) en nog geen startkwalificatie hebben melding te doen bij de woongemeente van de jongere, wanneer er sprake is van voortijdig schoolverlaten.

3. De gemeente verantwoordelijk is voor:

 • Het maken van afspraken met scholen voor voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen voor mbo, en andere instellingen en organisaties die te maken hebben met voortijdig schoolverlaten over de inzet en verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.
 • Het zorgdragen voor de totstandkoming van een regionaal netwerk van die scholen, instellingen en organisaties.
 • Het organiseren en coördineren van de meldingen van voortijdig schoolverlaten, het registeren van deze meldingen en zorgdragen voor de doorverwijzing naar onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Verantwoording in de vorm van een jaarlijkse RMC Effectrapportage.

Bekijk ook de volledige wettekst