Begeleidingsvormen

Op grond van de verschillende werkwijzen in de praktijk kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van begeleiding, namelijk:

  • persoonlijke trajectbegeleiding
  • casemanagement

Veel RMC-regio’s of gemeenten hanteren een eigen model waarin zij specifieke trajectbegeleiding aan de voortijdig schoolverlater bieden.

Persoonlijke trajectbegeleiding
Bij persoonlijke trajectbegeleiding wordt de jongere een-op-een begeleid. Voorop staat het persoonlijke contact en hulp bij het wegnemen van obstakels en het maken van (realistische) keuzes. Het is belangrijk dat er een duidelijk plan ligt voordat de begeleiding begint.

Het model van trajectbegeleiding kent meestal een aantal stappen:

  • opsporen van en contact leggen met voortijdig schoolverlaters;
  • houden van een intakegesprek;
  • doen van een goed aanbod van mogelijkheden;
  • uitvoeren van bemiddelings- en adviestaken;
  • opstellen van een handelingsplan;
  • sluiten van een trajectovereenkomst met de jongere;
  • bieden van nazorg na plaatsing in een traject.

Casemanagement
Casemanagement is een minder intensieve manier om de voortgang van een jongere in een schoolloopbaan of traject te volgen. Casemanagement kan zich uitsluitend richten op risicoleerlingen, hetzij op grond van een bepaald vastgesteld risicokenmerk (afgebroken opleiding, persoonskenmerken, thuissituatie), hetzij op grond van feitelijk opgetreden problemen (verzuim, schooluitval, criminaliteit, hulpvraag). Om de jongere te kunnen blijven monitoren is een goed registratiesysteem een voorwaarde.