Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC

Leerplicht

Leerlingen zijn tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden leerplichtig. Dit betekent dat zij naar school moeten. Als leerlingen niet naar school gaan zonder een goede reden, dan meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens contact op met de leerling en zijn/haar ouders om samen te onderzoeken waarom de leerling niet naar school gaat. Als het nodig is dan schakelt de leerplichtambtenaar jeugdhulpverlening of jeugdzorg in. De inzet van de leerplichtambtenaar is in eerste instantie gericht op ondersteuning, als het nodig is dan kan de leerplichtambtenaar ook handhavend optreden.


Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo 2 of hoger hebben.  De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald. Of tot de dag dat je 18 jaar wordt. Dit betekent dat leerlingen een voltijd opleiding of combinatie van leren-werken moeten volgen. Het doel van de kwalificatieplicht is om schooluitval tegen te gaan en kansen op een baan te vergroten. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de kwalificatieplicht, de begeleiding bij het vinden van een geschikte opleiding en/of leerwerkplek is in veel regio’s belegd bij het RMC.


RMC

Leerlingen tussen de 18 en 23 jaar hoeven niet meer verplicht naar school. Scholen melden leerlingen die zonder startkwalificatie van school gaan wel bij de gemeente.  Deze melding komt terecht bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Het RMC heeft als wettelijke taak om voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar te registreren en leerlingen van het pro/vso te monitoren. Scholen en gemeenten leggen in een regionaal plan vast op welke manier zij jongeren ondersteunen om alsnog een startkwalificatie te behalen of, indien niet mogelijk, duurzaam werk of passende dagbesteding te vinden.