Achtergronden RMC

Meldplicht scholen
Scholen hebben een meldplicht. Jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, zonder startkwalificatie die gedurende een maand zonder geldige reden geen onderwijs volgen moeten door school worden gemeld bij de gemeente. Deze meldplicht geldt ook voor jongeren die van hun opleiding worden uitgeschreven of verwijderd.

Startkwalificatie en voortijdig schoolverlaters
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die geen startkwalificatie hebben behaald en geen opleiding volgen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2 of hoger van het mbo.

Uitzonderingen
Jongeren die het niveau van de startkwalificatie niet kunnen halen, bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke beperkingen, vallen niet onder de categorie voortijdig schoolverlaters.

Effectrapportage
Jaarlijks leveren de RMC-contactgemeenten bij het Ministerie van OCW de RMC-Effectrapportage in. Hierin staan cijfers over het aantal gemelde en het aantal herplaatste voortijdige schoolverlaters en informatie over de netwerken die voortijdig schoolverlaters begeleiden.

Vanaf schooljaar 2017-2018 is er een nieuw format voor de Regionale vsv-effectrapportage. Dit format is aangepast naar aanleiding van opmerkingen en tips die zijn opgehaald tijdens de informatie bijeenkomsten van september 2017. Je vindt het hieronder als download. Maar let op!

Pas vanaf het verslagjaar 2017-2018 wordt van jullie verwacht middels dit format te rapporteren. Voor de rapportage over het verslagjaar 2016-2017 dien je nog gebruik te maken van het oude format.

Om de gegevens van jouw eigen regio of gemeente te kunnen vergelijken met andere gemeenten of regio’s heeft Ingrado het VSv Kompas ontwikkeld.

Zie regelgeving voor meer informatie over taken en verantwoordelijkheden van de school en van de gemeente

Positionpaper RMC
Een overzicht van de kerndoelen en de instrumenten van de RMC staan in het position paper RMC. Je vindt het position paper hieronder als download.

Downloads