Onderwijs op een andere locatie

In uitzonderlijke situaties waarin kinderen niet volledig kunnen meedoen met het reguliere onderwijs op een school en waarin de huidige mogelijkheden voor maatwerk niet volstaan, loopt het recht op onderwijs voor deze kinderen gevaar. Dat kan zijn in het geval van onderwijs en toptalent, ouders die een wereldreis willen maken met hun kinderen en (langdurige) ziekte. Onderwijs op een andere locatie dan de school kan in zo'n geval een oplossing zijn.

De rijksoverheid wil de mogelijkheden voor onderwijs op een andere locatie dan de school verruimen. Dit zou voor onder anderen thuiszitters meer passende arrangementen mogelijk maken.

Inwerkingtreding van eventuele nieuwe wetgeving laat nog op zich wachten. De meest recente ontwikkelingen zijn de internetconsultatie van eind 2016 en de brief van minister Slob met daarin de toezegging dat hij twee onderwerpen uit de concept-wet Onderwijs op een andere locatie gaat uitwerken. Meer hierover lees je in IM #36


Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet: twee casussen in een nieuw perspectief
Vooruitlopend op de voorstellen die in de brief Onderwijs op een andere locatie dan school worden gedaan heeft Ingrado gewerkt aan een handreiking onderwijs-zorg. Hierin beschrijven we de mogelijkheden die er nu al zijn binnen de huidige wetgeving om onderwijs te combineren met zorg. Eind 2018 hebben we deze bovendien aangepast aan de Variawet.

Download de Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

Uitgelicht

Kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan de school

Met de voorstellen in deze brief biedt (toenmalig) staatsecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, meer mogelijkheden voor onderwijs op een andere locatie dan…

Notitie Ingrado over artikel 5 onder b (thuisonderwijs)

Ingrado heeft zich naar aanleiding van de kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan school afgevraagd wat de plannen van (toenmalig)…

Gerelateerde vragen

Categorie: Algemeen
dinsdag 8 januari 2019

Op wereldreis gaan is nog niet mogelijk met leerplichtige kinderen. Het wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt (onderwijs op een andere locatie dan school) is nog niet behandeld door de Tweede en Eerste Kamer, dus hier kan niet op vooruit gelopen worden. 

Zodra meer bekend is over de behandeling van dit onderwerp informeren we je hierover via de website.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Hier biedt de Leerplichtwet geen ruimte voor. Vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw moeten omstandigheden betreffen die buiten de wil en invloedsfeer van ouders en of leerling zijn gelegen Dit betreft een vrijwillige keus, dus vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw is niet mogelijk.

Op dit moment is onderwijs op een andere locatie nog niet mogelijk, mogelijk dat in de toekomst hier meer ruimte voor komt.

Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
dinsdag 16 oktober 2018

In eerste instantie heeft de leerplichtambtenaar hier geen rol in. Het is een zaak tussen ouders, leerling , school, zorg en de Inspectie van het Onderwijs.

De beleidsregel hierover is gepubliceerd in de Staatscourant.

Ingrado heeft de notitie Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet aangepast aan de Variawet. Lees hier het bericht en download de nieuwe versie van de notitie.

Agenda