MAS

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop.


De MAS wordt jaarlijks geevalueerd en waar nodig geactualiseerd door Ingrado, de landelijke werkgroep MAS (Ingrado, OM, HALT, RvdK) en de klankbordgroep (leerplichtambtenaren en andere leerplichtprofessionals). De meest recente versie is van april 2020. De laatste update van het signaleringsinstrument is van januari 2019 en nog steeds actueel in april 2020.


Naast een aantal tekstuele verbeteringen en ordeningen is de MAS is onder andere op de volgende
punten aangepast:

  • De Methodiek M@ZL is beter omschreven, zo ook de rol van de Jeugdarts
  • Verbreding van de definitie luxe verzuim, dagjes weg, niet aansluitend aan een vakantie kunnen ook als luxe verzuim gezien worden
  • Er is een richtlijn voor een herhaalberoep op artikel 5 onder c Lpw (schoolbezoek buitenland) opgenomen
  • De routes zijn niet langer genummerd
  • Preventieve aanpak in samenwerking met Halt is opgenomen
  • De contra-indicaties voor route dwang in een strafrechtelijk kader zijn geschrapt
  • Er is meer aandacht voor het toepassen van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
  • Duidelijkere omschrijving van het uitvoeren van dwang in civiel kader en de rol van Veilig Thuis
  • Omschrijving van de rol en taken van de Jeugdbeschermingstafel


Verschillen per regio

Opnieuw is duidelijk geworden dat de uitwerking van de MAS tussen regio’s kan verschillen. Er wordt in de MAS uitgegaan van een lokale overlegstructuur. Deze lokale overlegstructuur is afhankelijk van lokale afspraken. Het is dan ook van groot belang om op lokaal niveau afspraken te maken over hoe te werken met de MAS. Voor de implementatie is een handreiking beschikbaar

 

We hebben gemerkt dat niet alle browsers het signaleringsinstrument goed downloaden met de link in de MAS. Ervaar je problemen? Download dan het .zip bestand dat hieronder bij de downloads staat. Dubbelklik na het downloaden om het bestand uit te pakken en het signaleringsinstrument te openen.


Infographic Stappenplan MAS

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.


Downloads