Handreiking implementatie MAS

Om ervoor te zorgen dat de MAS bij leerplicht en ketenpartners bekend is, is het van belang de MAS te agenderen. Zowel in de eigen organisatie als in een overleg met de betrokken ketenpartners. Om je hierbij te ondersteunen is deze handreiking gemaakt. Denk er hierbij aan om naast het Openbaar Ministerie (OM), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) Stichting Halt en leerplicht ook de hulpverlening in het lokale veld (de sociale teams en wijkteams, CJG etc.) en het onderwijs uit te nodigen.

Downloads