Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals in onderwijs en zorg, waaronder leerplichtambtenaren, verplicht te werken met een afwegingskader bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het afwegingskader gaat helpen bij het wegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en het daarom noodzakelijk is te melden bij Veilig Thuis. Het doel is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Beroepsgroepen werken in clusters aan een afwegingskader
De beroepsgroepen werken in clusters samen aan een afwegingskader, onder leiding van een projectleider. Organisaties hoeven dus niet zelf een afwegingskader te ontwikkelen. Bij elk cluster is een vertegenwoordiger van Veilig Thuis betrokken.

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de beroepsgroepen in deze sectoren verplicht te werken met een afwegingskader in stap 4 van de Meldcode. Op 1 juli is het afwegingskader gereed. De tweede helft van 2018 doen professionals vervolgens ervaring op met het werken met hun vernieuwde meldcode en staat in het teken van deskundigheidsbevordering en scholing.

Ingrado sluit voor de leerplichtambtenaren aan bij het cluster onderwijs voor het ontwikkelen van de meldcode omdat dit het meest past bij de functie van leerplichtambtenaar: wij hebben de jongere in beeld voordat er sprake is van handhaving of zorg.

Uitgelicht

Afwegingskader meldcode leerplicht/RMC

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren…

Q & A Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een aantal veelgestelde vragen over hun werkwijze verzameld. In onderstaand overzicht vind je de vragen én antwoorden die Veilig Thuis kreeg over…

Agenda