Reactie internetconsultatie vrijstelling art. 5 onder a Lpw. 1969

Op 1 september 2020 is de internetconsultatie geopend voor het wetsvoorstel tot wijziging van de vrijstelling van de Leerplichtwet 1969 op grond van artikel 5 onder a. Ingrado heeft op deze consultatie gereageerd.

Het wetsvoorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet, alleen wordt afgegeven, als dit het beste aansluit bij het kind. Om dat doel te bereiken, wordt in dit wetsvoorstel vastgelegd dat de arts die beoordeelt of een kind psychisch of lichamelijk niet geschikt is om onderwijs te volgen, ook altijd een advies vanuit een onderwijskundige benaderingswijze tot zijn beschikking heeft bij zijn afweging. 

Naast het betrekken van de onderwijskundige benaderingswijze, wordt geregeld dat in de duur van de vrijstelling meer keuze is. De huidige tweedeling tussen enerzijds de vrijstelling voor een jaar en anderzijds de vrijstelling voor de duur van de gehele leerplichtige leeftijd is dan niet meer van toepassing. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de ontwikkeling van het kind en het recht op onderwijs. Uiteindelijk moet dit wetsvoorstel ook leiden tot minder vrijstellingen 5 onder a.

> Lees de reactie van Ingrado op de internetconsultatie