Onderzoek Leerplicht in het primair onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben de taak passend onderwijs te bieden en problemen bij leerlingen vroegtijdig te signaleren. Als leerlingen verzuimen kan dat een aanwijzing zijn voor problemen op school, in de thuissituatie of met de gezondheid. Juist daarom is het van belang om in een vroeg stadium – al in het primair onderwijs – de eerste signalen te herkennen.

Betrouwbare informatie over het verzuim van leerlingen is in dit kader van groot belang. Immers, een succesvolle aanpak begint bij een goed inzicht in de aard en omvang van de problematiek. Om een beter zicht te krijgen op de cijfers zijn per 1 april 2017 alle scholen voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aangesloten op het Verzuimregister van DUO.

Onderzoek door KBA Nijmegen
Ingrado, de landelijke organisatie voor Leerplicht en RMC, wil graag beter inzicht krijgen in het verzuim en de verzuimaanpak in het primair onderwijs en heeft KBA Nijmegen gevraagd daar onderzoek naar uit te voeren.

Het uitgevoerde onderzoek had ten doel inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van het ongeoorloofd en geoorloofd verzuim (met name ziekteverzuim) in het primair onderwijs (regulier en speciaal) en in de omgang van scholen en gemeenten (Leerplicht) met verzuim. Download het onderzoek hieronder.

In gesprek met de scholen
Voor Ingrado is dit onderzoek aanleiding om met de scholen in gesprek te gaan. Niet om hen te wijzen op ‘hoe het hoort’, maar om samen te kijken naar verlof en verzuim. Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling van kinderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ouders, school en gemeente. 

Flyer en ‘praatplaat’
Hieronder vind je een flyer waarmee je de directeuren van basisscholen en (v)so- scholen in jullie gemeente kunt uitnodigen voor een gesprek over verlof en verzuim. Wat kan wel, wat liever niet, hoe werk je samen aan het voorkomen van schoolverzuim en thuiszitten? 

Ook vind je hieronder een ‘Praatplaat’ die je kunt meenemen naar de afspraak met de school. Doel van deze plaat is om samen in gesprek te komen over de aanpak van het verzuim in het primair onderwijs.

We hopen dat we jullie hiermee ondersteunen in het contact met de scholen!

Lees ook het artikel in Ingrado Magazine 35 >

Downloads