Instrumenten

Hier vind je een overzicht van handreikingen, handboeken en begrippenkaders die Ingrado heeft ontwikkeld of waarbij Ingrado betrokken is geweest.  Download veelgezochte documenten over o.a. M@ZL, ziekteverzuim en schoolverzuim en de Leerplichtwet. Mist u iets? We horen het graag.

Schoolverzuim en de Leerplichtwet
Dit handige overzicht maakte Ingrado in het kader van een serie voorlichtingsbijeenkomsten over melden van verzuim. Het overzicht is bedoeld voor (medewerkers van) scholen voor primair onderwijs en geeft uitleg over de Leerplichtwet en melden van verzuim bij DUO.

Download Schoolverzuim en de Leerplichtwet >

Handboek M@ZL: omgaan met ziekteverzuim
Met M@ZL (Medische advisering ziekgemelde leerlingen) is er structureel aandacht voor kinderen die afwezig zijn wegens ziekte. Door tijdig de achterliggende problematiek in kaart te brengen kunnen de school en de jeugdarts  de juiste (medische)zorg en ondersteuning organiseren. M@ZL is wetenschappelijk onderbouwd en getest in de praktijk (zie ook het oordeel M@ZL op het vo en het oordeel M@ZL op het mbo van de Erkenningscommissie Interventies).

Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs >

Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het Middelbaar Beroepsonderwijs >

Begrippenkader schoolverzuim
Dit begrippenkader biedt u een overzicht van de begrippen die gehanteerd worden rond verzuim van leerlingen inclusief de bijbehorende definities.

Download het begrippenkader >

Focus op onderwijstraject
Handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf (Justitiescholen en Jeugdzorg plus). Verder een rapportage van de opbrengsten van een werkgroep die zich heeft gebogen over het optimaliseren van de in- en uitstroom uit gesloten onderwijs.

Download de handreiking Focus op onderwijstraject >
Download de rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO >

Ziekteverzuim als signaal – (ZAS)
De Handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’ biedt praktische handvatten om onnodig schoolziekteverzuim aan te pakken. M@ZL (zie hierboven) is een doorontwikkeling van deze handreiking.

Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter >