MAS

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop.

De MAS wordt jaarlijks geactualiseerd door Ingrado, de landelijke werkgroep, de klankbordgroep en Regioplan. De huidige versie is van september 2018. De laatste update van het signaleringsinstrument is van januari 2019.

Wat is er veranderd in de meest recente versie?

  • Er is rekening gehouden met de AVG
  • De Methodiek M@ZL is opgenomen als erkende interventie bij ziekteverzuim
  • De indicaties voor de route dwang in civiel kader zijn verzwaard
  • De beschrijving van de uitvoering van de routes is aangescherpt
  • Het format (HALT) proces-verbaal is aangepast
  • De beschrijving vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging is aangescherpt
  • Het signaleringsinstrument schoolverzuim is aangescherpt
  • Er wordt verwezen in de MAS naar de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Er wordt nadrukkelijk verwezen naar de bijlagen. Hier is belangrijke informatie te vinden
  • De werkinstructie Melding Sociale Verzekeringsbank is opgenomen in de bijlagen

Verschillen per regio
Opnieuw is duidelijk geworden dat de uitwerking van de MAS tussen regio’s kan verschillen. Er wordt in de MAS uitgegaan van een lokale overlegstructuur. Deze lokale overlegstructuur is afhankelijk van lokale afspraken.

Het is dan ook van groot belang om op lokaal niveau afspraken te maken over hoe te werken met de MAS. Voor de implementatie is deze handreiking beschikbaar.

 

We hebben gemerkt dat niet alle browsers het signaleringsinstrument goed downloaden met de link in de MAS. Ervaar je problemen? Download dan het .zip bestand dat hieronder bij de downloads staat. Dubbelklik na het downloaden om het bestand uit te pakken en het signaleringsinstrument te openen.


Infographic Stappenplan MAS

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Downloads