Instrumenten

Handhaving kan zich richten op jongeren en ouders, maar ook op onderwijsinstellingen. Hieronder beschrijven we een aantal instrumenten waarover de leerplichtambtenaar kan beschikken bij de handhaving van de Leerplichtwet.

Periodieke controle verzuimregistratie
Gemeenten mogen het onderwijsnummer gebruiken voor de naleving van wetgeving voor de leerplicht, voortijdig schoolverlaten en de inburgering.

Protocollen en handboeken
Protocollen worden ingezet om standaardafhandeling te realiseren binnen organisaties of tussen organisaties. Een voorbeeld-protocol kun je hieronder downloaden.

Download voorbeeld protocol >

Halt-taakstraf opleggen
Sinds 2010 is schoolverzuim een zogenaamd 'Halt-waardig' feit. Dat houdt in dat bij ernstig schoolverzuim een alternatieve sanctie opgelegd kan worden. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Jongeren komen pas bij Halt nadat de school en de leerplichtambtenaar verschillende maatregelen hebben genomen die geen resultaat hebben opgeleverd en de leerplichtambtenaar besluit een proces-verbaal uit te schrijven. De afdoening maakt gebruik van een digitale leeropdracht, die aansluit bij de leefwereld van de jongeren.

Voor verwijzing naar Halt geldt een onder- en een bovengrens. De jongere heeft minimaal meerdere dagdelen verzuimd of is meer dan negen keer te laat gekomen. De ondergrens laat ruimte voor maatwerk. Leerplichtambtenaren, scholen en Halt kunnen hierover binnen hun werkgebied afspraken maken. De bovengrens is een week onafgebroken verzuim of maximaal tien dagen verzuim per half schooljaar.

Maatregel SVb (opschorten kinderbijslag)
Een zorgvuldige overweging en motivering en een juiste administratieve afhandeling is bij deze maatregel van belang. De ambtsinstructie helpt je hierbij.

Download de ambtsinstructie Maatregel SVb >

Straatacties
Bij straatacties spreken leerplichtambtenaren jongeren aan die onder schooltijd op straat zijn. Zij controleren of de jongeren spijbelen.

Downloads

Downloads