Instrumenten

Hieronder hebben we een aantal instrumenten voor je verzameld die helpen bij het uitvoeren van de leerplichtfunctie. Heb je vragen of opmerkingen over een van de instrumenten? Neem contact op met het expertisecentrum van Ingrado

Formatiemeter leerplichtfunctie
Wil je weten wat de ideale formatieomvang Leerplicht voor jouw gemeente is? De Formatiemeter leerplichtfunctie 2014 helpt je erbij.

Download de formatiemeter hieronder >

Ambtsinstructie leerplicht/RMC juli 2018
Volgens artikel 16, lid 4 van de Leerplichtwet 1969 is aan het college opgedragen een instructie vast te stellen voor de medewerker leerplicht/RMC. Hierin wordt vermeld hoe de wettelijke taken die de gemeente zijn opgelegd moeten worden uitgevoerd. Ook dient aangegeven te worden hoe overleg wordt gepleegd met de leerplichtambtenaren in de omliggende gemeenten en met welke instanties bij de uitvoering van de taken moet worden samengewerkt. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat leerplicht het karakter heeft van maatschappelijke zorg.

De instructie voor de medewerker leerplicht/RMC is opgesteld om de gewenste werkwijze met betrekking tot het toezicht op de naleving van de leerplicht en het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten zo duidelijk mogelijk, en toegesneden op de situatie in de regio, vast te leggen. Meer achtergrond lees je in dit bericht.

De instructie kan worden aangepast aan de situatie in jouw regio en houdt rekening met de AVG en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Download de ambtsinstructie hieronder >

Overzicht vrijstellingen
De Leerplichtwet kent twee verschillende vrijstellingen, namelijk vrijstelling van de inschrijvingsplicht en vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Je kunt hier alles over lezen in het document Vrijstellingen Leerplichtwet dat je hieronder kunt downloaden. Weet uje niet zeker of er sprake is van een vrijstelling? Zie dan onze handige Stroomschema’s vrijstelling, verzuim of vsv?

Download het document Vrijstellingen Leerplichtwet hieronder >

VSv-Kompas
Het Verzuim- en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) helpt gemeenten en RMC -(sub)regio’s om koers te kiezen. Het VSv Kompas is een besloten omgeving in de vorm van een digitaal platform, waar alle informatie is gebundeld over verzuim en uitval, over de maatregelen die worden genomen en over de (organisatie-) middelen die daarbij worden ingezet.

Het gaat dan om informatie uit de Art 25 rapportages, uit de VSV Verkenner, de RMC effectrapportages, de convenanten en een gerichte, aanvullende uitvraag onder gemeenten en RMC regio’s. Het VSv Kompas ordent deze informatie en helpt bij het maken van gerichte vergelijkingen van de eigen inzet en de eigen resultaten met de inzet en resultaten van andere gemeenten en regio’s.  

Aan de slag met het VSv Kompas >

Onderwijs-zorg
Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet, die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, lees je wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is.

In deze handreiking is ook rekening gehouden met een wijziging in de Variawet van 1 augustus 2018.

Download de handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet hieronder >

Downloads

Downloads