Instrumenten

Hieronder hebben we een aantal instrumenten voor u verzameld die helpen bij het uitvoeren van de leerplichtfunctie. Heeft u vragen of opmerkingen over een van de instrumenten? Neem contact op met het expertisecentrum van Ingrado

Formatiemeter leerplichtfunctie
Wilt u weten wat de ideale formatieomvang Leerplicht voor uw gemeente is? De Formatiemeter leerplichtfunctie 2014 helpt u erbij.

Download de formatiemeter hieronder >

Ambtsinstructie
Sinds 1995 moeten burgemeester en wethouders een instructie voor de leerplichtambtenaar vaststellen. Deze instructie geeft nadere inhoud aan de taak van de leerplichtambtenaar.

Het vierde lid van art. 16 luidt: burgemeester en wethouders stellen een instructie vast voor de ambtenaren, die tenminste bevat:

a. de wijze waarop de ambtenaren aan de in de artikelen 14, derde lid, 22 en 23 bedoelde taken uitvoering geven; 
b. de wijze waarop de gevallen van schoolverzuim die ter kennis van de gemeente worden gebracht, worden behandeld; 
c. de wijze waarop de ambtenaren bij de uitvoering van hun taken overleg plegen en samenwerken met hun ambtgenoten van de omliggende gemeenten; 
d. de aanwijzing van de diensten en instellingen waarmee de ambtenaren bij de uitvoering van hun taken dienen samen te werken.

Ingrado heeft een model-ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC opgesteld. Gemeenten kunnen deze gebruiken om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Bij de instructie hoort een addendum over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  Het format is goedgekeurd door de VNG. Leden kunnen de ambtsinstructie hier downloaden.

Download de ambtsinstructie en het addendum meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hieronder >

Overzicht vrijstellingen
De Leerplichtwet kent twee verschillende vrijstellingen, namelijk vrijstelling van de inschrijvingsplicht en vrijstelling van geregeld schoolbezoek. U kunt hier alles over lezen in het document Vrijstellingen Leerplichtwet dat u hieronder kunt downloaden. Weet u niet zeker of er sprake is van een vrijstelling? Zie dan onze handige Stroomschema’s vrijstelling, verzuim of vsv?

Download het document Vrijstellingen Leerplichtwet hieronder >

VSv-Kompas
Het Verzuim- en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) helpt gemeenten en RMC -(sub)regio’s om koers te kiezen. Het VSv Kompas is een besloten omgeving in de vorm van een digitaal platform, waar alle informatie is gebundeld over verzuim en uitval, over de maatregelen die worden genomen en over de (organisatie-) middelen die daarbij worden ingezet.

Het gaat dan om informatie uit de Art 25 rapportages, uit de VSV Verkenner, de RMC effectrapportages, de convenanten en een gerichte, aanvullende uitvraag onder gemeenten en RMC regio’s. Het VSv Kompas ordent deze informatie en helpt bij het maken van gerichte vergelijkingen van de eigen inzet en de eigen resultaten met de inzet en resultaten van andere gemeenten en regio’s.  

Aan de slag met het VSv Kompas >

Onderwijs-zorg
Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs.

Wie is er verantwoordelijk en welk wettelijk kader is van toepassing? De Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet geeft helderheid.

Download de handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet hieronder >

Downloads

Downloads