Handboeken leerplicht

De kerntaken van de leerplichtambtenaar zijn toezicht houden op de naleving van leerplicht en kwalificatieplicht en voorkomen van schooluitval van leerlingen tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Het recht op onderwijs dient zoveel mogelijk te worden gewaarborgd.

Bij de uitvoering van deze taken zoekt de leerplichtambtenaar nauwe samenwerking met de scholen.

De handboeken zijn bedoeld als handreiking voor medewerkers van scholen die te maken hebben met verzuim van leerlingen zonder startkwalificatie en beantwoorden vragen als:

  • Waar moet een verzuimregistratie aan voldoen?
  • Wanneer mag je een leerling uitschrijven?
  • Hoe gaan we om met schorsen van leerlingen?
  • Wat zijn de wettelijke verplichtingen en hoe kunnen we die uitvoeren?

Je kunt de handboeken hieronder downloaden. De inhoud wordt met enige regelmaat van een update voorzien door Ingrado. De handboeken kunnen worden aangevuld met gemeentelijke afspraken en contactinformatie.

De handboeken worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Downloads