Standaard voor het monitoren van jongeren in kwetsbare positie

Augustus 2017 presenteerden we onze 'Standaard voor het monitoren van jongeren in kwetsbare positie'. De standaard is in eerste instantie een hulpmiddel voor regio’s om jongeren in beeld te brengen en te beoordelen welke jongere extra aandacht nodig heeft en welke niet. De eerste ervaringen met de Monitor Jongeren in een kwetsbare positie zijn inmiddels door de leden van de kerngroep geëvalueerd. De bevindingen zijn verwerkt in versie 2.0 die je hieronder vindt.

Wat viel op? In regio's waar de monitor in gebruik is, zijn echt alle jongeren in beeld, de case load kan veel beter gemanaged worden en er is ruimte voor regiospecifieke beleidskeuzes. Ga ook aan de slag met het inrichten van de monitor en realiseer het sluitende vangnet in de regio voor deze groep jongeren.

Achtergrond
De minister van OCW heeft in 2015 een pakket aan maatregelen aangekondigd om jongeren in kwetsbare positie te helpen een goede plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verwerven. Een aspect hiervan is het bieden van een sluitend vangnet in de regio voor deze jongeren door de RMC samen met de vsv partners. Onderdeel hiervan is het in beeld brengen en houden van jongeren in kwetsbare positie.

Standaard als hulpmiddel
In het voorjaar van 2017 heeft Ingrado een werkgroep bijeengebracht van RMC-coördinatoren en applicatiebeheerders uit het land. De werkgroep heeft een standaard ontwikkeld voor het monitoren van jongeren in kwetsbare positie. Doel van deze standaard is om regio’s te ondersteunen bij het inrichten van een monitor om jongeren in kwetsbare positie in beeld te brengen en te kunnen volgen. Het idee is bovendien dat als alle regio’s de monitor op dezelfde manier inrichten, er een landelijk vergelijkbaar beeld ontstaat.

De standaard beschrijft de opgave van de minister van OCW en de opbouw van de monitor. Ook geeft de standaard per stap in de monitor inzicht in de beschikbaarheid van gegevens en bronnen. Daarnaast is er alle ruimte voor de regio’s om de monitor aan te vullen en uit te breiden met data die nodig is voor regionaal beleid.

Implementatie
Het ministerie van OCW omarmt de standaard en wil regio’s helpen door de benodigde gegevens over de doelgroep beschikbaar te maken voor RMC. De kerngroep en Ingrado zijn in overleg met OCW over deze gegevens. Van de voortgang houden we je op de hoogte.

Meer informatie
Ingrado verzamelt vragen over de monitor en maakt de antwoorden beschikbaar in een Q&A. Je kan je vragen over de monitor stellen via e.dewit@ingrado.nl

Downloads