Onderwijstijd in het mbo in relatie tot jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte

De Inspectie van het Onderwijs krijgt steeds vaker vragen over de mogelijkheden om correct om te gaan met onderwijstijd in relatie tot het kunnen bieden van een passend aanbod aan jongeren op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. Rond deze vraag heeft de inspectie in overleg met het ministerie van OCW en de MBO raad een servicedocument opgesteld.

Er zijn verschillende groepen jongeren die vanwege gedragsproblemen, een bijzondere thuissituatie of andersoortige kwetsbaarheid een extra ondersteuningsbehoefte hebben en het risico lopen om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief. Deze jongeren kunnen soms niet een regulier onderwijsprogramma volgen en bevinden zich vaak op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. Zij hebben extra aandacht nodig om goed te worden voorbereid op de eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen.

Ook de Leerplichtwet 1969 komt aan de orde als kader waarmee men te maken heeft. Daarom is dit document ook voor medewerkers Leerplicht en RMC interessant.

Downloads