Instrumenten

Standaard voor het monitoren van jongeren in kwetsbare positie

Ingrado nam in 2017 het initiatief om samen met de RMC-regio’s een landelijke standaard te ontwikkelen voor het monitoren van de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie (JIKP). Deze standaard is een hulpmiddel voor regio’s om jongeren in beeld te brengen en te beoordelen welke jongere extra aandacht nodig heeft en welke niet. In 2019 zijn er voor het RMC t.b.v. het monitoren van de JIKP meer gegevens beschikbaar gekomen, zoals de uitstroomprofelen VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) en de inkomensgegevens van de 16- en 17-jarigen. Dit is van invloed op de inhoud van dit document. Vandaar dat deze dit najaar is herzien. Het was onze wens om deze standaard te ontwikkelen voor RMC en mét RMC. Dat hebben we gedaan: met een kerngroep van RMC- coördinatoren en applicatiebeheerders. Samen met deze kerngroep hebben we nu de update van de monitor gedaan, daarmee is er nu een nieuwe versie (3.0) beschikbaar (onderaan deze pagina te downloaden).

> Download de standaard monitor

 

Servicedocument Onderwijstijd in het mbo in relatie tot jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte

De Inspectie van het Onderwijs krijgt steeds vaker vragen over de mogelijkheden om correct om te gaan met onderwijstijd in relatie tot het kunnen bieden van een passend aanbod aan jongeren op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. Rond deze vraag heeft de inspectie in overleg met het ministerie van OCW en de MBO raad een servicedocument opgesteld.

Er zijn verschillende groepen jongeren die vanwege gedragsproblemen, een bijzondere thuissituatie of andersoortige kwetsbaarheid een extra ondersteuningsbehoefte hebben en het risico lopen om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief. Deze jongeren kunnen soms niet een regulier onderwijsprogramma volgen en bevinden zich vaak op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. Zij hebben extra aandacht nodig om goed te worden voorbereid op de eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen.

Ook de Leerplichtwet 1969 komt aan de orde als kader waarmee men te maken heeft. Daarom is dit document ook voor medewerkers Leerplicht en RMC interessant.

> Download het servicedocument

 

Participatiescan: samen voor betere kansen van jongeren op werk

De Participatiescan helpt regionale netwerken bij het verbeteren van de gezamenlijke aanpak om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. De scan helpt netwerkpartners vanuit de domeinen onderwijs, sociale dienst, werkbedrijven, werkgevers/werkgeversservicepunten, SBB, Leerplicht/RMC en Zorg om het juiste gesprek te voeren en tot een effectieve werkagenda te komen. De participatiescan maakt het mogelijk om samen met netwerkpartners verbeteracties te formuleren ten aanzien van deze succesfactoren en een gezamenlijk werkagenda op te zetten.

> Ga naar participatiescan.com

Meer over dit onderwerp