COVID-19 en het recht op onderwijs en ontwikkeling

In dit dossier verzamelen we nieuwsberichten, kennis en links naar de meest actuele informatie over het coronavirus en het (recht op) onderwijs.

Heb je vragen rond het coronavirus en (het recht op) onderwijs die hier niet worden beantwoord? Mail ons, wij denken graag met je mee.

Uitgelicht

Stappenplan handhavend optreden

In deze bijzondere periode van corona en gedeeltelijk (afstand) onderwijs staat het contact met de ouders en/of jongere nog steeds centraal. De…

Actuele informatie van de Rijksoverheid

Hier vind je diverse links naar informatie over COVID-19 van de Rijksoverheid, RIVM, DUO, VNG en de Inspectie over de laatste stand…

Gerelateerde vragen

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen en onderwijspersoneel verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.


Lees er alles over op de website van de Rijksoverheid


Volg ons nieuws over corona op onze website, we komen geregeld met nieuwe antwoorden, na afstemming met ministerie en inspectie,  ook over de mondkapjesplicht.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
woensdag 11 november 2020

Deze vraag leidt tot een aantal vervolgvragen:
 

Als een leerling geen mondkapje draagt mag de school de leerling dan naar huis sturen?

En als school de leerling naar huis mag sturen, is er dan sprake van ongeoorloofd verzuim?

Is een school in dat geval verplicht onderwijs te verzorgen op school dan wel op een alternatieve manier?

En wat als scholen alternatief onderwijs aanbieden voor die leerling die geen mondkapje draagt, is er dan sprake is van ongeoorloofd verzuim als de leerling het aangeboden onderwijs niet volgt?


De eerste stap begint bij de school. Het is belangrijk dat de school hier een gesprek over voert met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Er zijn twee situaties te onderscheiden:


1) De leerling komt niet op school

2) De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker
 

De leerling komt niet op school
Als een leerling niet op school verschijnt, ongeacht of dit te maken heeft met het niet willen dragen van een mondkapje, gelden de regels zoals deze ook in de normale situatie gelden. De school zal eerst het gesprek aangaan met de leerling en/of ouders/verzorgers over het verzuim. Dit kan leiden tot een verzuimmelding. De school is in ieder geval verplicht om vanaf 16 uur in vier weken een melding te doen van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt dan volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en zal een onderzoek instellen. In dit geval ligt de keuze om niet op school te komen bij de leerling.


De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker
Als een leerling wel op school verschijnt, maar geen mondkapje draagt (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om te bepalen wat er gaat gebeuren. De school zet eerst in op het goede gesprek. De school mag een maatregel treffen wanneer de school dit heeft opgenomen in haar veiligheidsbeleid. Het moet dan gaan om een maatregel die past bij de overtreding. De school bepaalt welke maatregelen dit zijn. In het uiterste geval kan de school een leerling schorsen en later verwijderen. Indien de school besluit tot schorsing of verwijdering van een leerling gelden de algemene artikelen omtrent schorsing en verwijdering voor het voortgezet onderwijs (WVO art. 13 en art. 14).


Als school alternatief onderwijs aanbiedt voor die leerlingen die geen mondkapje dragen, dan geldt dezelfde situatie zoals gecommuniceerd in het stappenplan. De leerplichtambtenaar werkt volgens de MAS. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet.


Lees ook: de laatste stand van zaken over mondkapjes in het onderwijs

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 3 november 2020

In een gezin dat zichzelf in volledige isolatie heeft geplaatst en al maanden niet buitenkomt, is sprake van een andere situatie dan bij een gezin waarvan de kinderen wel buitenspelen en naar de sportclub gaan.


In beide gevallen is een gesprek als eerste aan de orde. Wat zou kunnen helpen om hun angst weg te nemen? En wat is er nodig om het recht op ontwikkeling van hun kinderen te waarborgen?


Lees meer in het stappenplan handhavend optreden, het corona-onderwijsbulletin en de website weeraanwezigopschool.nl

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 13 augustus 2020

In deze situatie zijn meerdere benaderingen mogelijk, lees meer over ieders rol in het document van de Rijksoverheid

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 2 juli 2020

Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet worden gemeld, zowel voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren, als jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 


Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online onderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online onderwijs melden. Scholen wordt gevraagd om het controleren van ongeoorloofd verzuim bij online onderwijs uit te werken in het verzuimbeleid. 


Eerder verzuim melden dan na de wettelijke 16 uur (voor leer- en kwalificatieplichtigen) in vier weken (voor studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie) mag altijd. 


Zo wordt de school gevraagd om een melding te doen van verzuim voor de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken is bereikt als er zorgen zijn over een student. Bijvoorbeeld als een student bij de start van het schooljaar niet komt of als een student ondanks geboden ondersteuning het onderwijsprogramma niet volgt en uit beeld dreigt te raken. Dit kan via een melding “overig verzuim”. 


De leerplichtambtenaar of RMC-functionaris gaat dan onderzoeken waarom de student het programma niet volgt. Dit betreft zowel leer- en kwalificatieplichtige studenten als studenten tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 2 juli 2020

Zie hiervoor het stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 22 september 2020

De overheid tracht de verspreiding van het virus tegen te gaan door maatregelen die ook het onderwijsproces in het mbo en de mensen die daarbij betrokken zijn, raken.


De MBO Raad heeft een update gemaakt van de richtlijnen die van toepassing zijn binnen het MBO.


De richtlijnen gaan over onder meer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes.


> Bekijk de richtlijnen versie 2.0 van en voor het mbo in de huidige COVID-19 periode

Nieuws

Agenda