Preventief werken

Is preventief werken onder de AVG nog wel mogelijk?

De AVG kent 6 grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verzameld. 80 tot 90% van je werk als medewerker Leerplicht/RMC valt onder de grondslag ‘wettelijke verplichting’. Maar hoe zit dat met de preventieve aanpak schoolverzuim?

Zodra we een verzuimmelding binnenkrijgen via DUO ontstaat er een wettelijke basis om bijvoorbeeld een verzuimgesprek aan te gaan met een jongere/ouder(s). Uiteraard is het wel van belang dat je checkt dat school eerst zelf het eigen verzuimprotocol heeft gevolgd. Denk aan ouders bellen als jongere verzuimt, jongere eerder laten starten op school of uren inhalen etc. Het mag niet zo zijn dat de leerplichtambtenaar of RMC’er de eerste persoon is die de ouders en/of de jongere met verzuim confronteert. 

De school dient ook de ouders en/of de jongere te informeren waar en wanneer het preventieve verzuimgesprek plaatsvindt. Het is dus belangrijk dat school verzuim meldt via het verzuimloket. Is de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken nog niet bereikt, dan kunnen zij via overig verzuim melden.

Om preventief AVG proof te werken, heb je dus áltijd een melding via DUO nodig.

Uiteraard hoef je niet te wachten tot het wettelijk verzuim van 16 uur in vier weken is bereikt. Scholen kunnen ook eerder verzuim melden via DUO via “overig verzuim”.

Een leerplichtige jongere die minder dan de wettelijke termijn -16 uur in 4 weken- verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van verzuim ligt in eerste instantie bij school.

Als de maatregelen die de school heeft genomen (ouders bellen, tijd inhalen of eerder melden) niet hebben geholpen, dan kan de school via het verzuimloket een melding via “overig verzuim” doen aan de leerplichtambtenaar. Deze kan de jongere oproepen bij het preventieve spreekuur en wijzen op de mogelijke consequenties als de jongere doorgaat met te laat komen.

Voorwaarde om een jongere preventief te spreken is dat je daarvoor een wettelijke basis/grondslag hebt. In dit geval dus een melding via DUO. Een lijst van de school met namen van jongeren met het verzoek om deze preventief te spreken zónder melding in DUO is niet AVG proof! Maak hierover dus duidelijke afspraken met school.

Aandachtspunt is ook dat je goed nagaat of je bevoegd (beëdigd) bent om jongeren preventief te spreken die niet uit jouw gemeente/regio komen. Als dat niet het geval is, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • je spreekt deze jongeren niet (immers geen wettelijke basis);
  • je zorgt ervoor dat er wél een wettelijke basis is, door te (laten) regelen dat je alsnog beëdigd wordt voor de gemeente/regio.

Stel dat er géén wettelijke basis is om (persoons)gegevens te delen, maar er toch een situatie is waarbij alle betrokkenen van mening zijn dat het in het algemeen belang is dat bepaalde informatie gedeeld wordt (bijvoorbeeld het Thuiszitterspact of de Aanpak jeugdgroepen). Dan zul je moeten aantonen dat de aanpak of het beleid een zaak is van algemeen belang (de publiekrechtelijke taak) art. 6 lid 1 onder de AVG.

Belangrijk is dan dat je aantoont dat er beleid ontwikkeld is, dat dit beschreven is en dat duidelijk is wat er met de informatie gebeurt.

Als je beleid hebt ontwikkeld op de grond algemeen belang, laat dit dan door het College vaststellen en zorg dat er voldaan wordt aan de verantwoordingseisen. 

Ook hier geldt dat schriftelijke afspraken of inmiddels bestaand beleid c.q. convenanten of samenwerkingsovereenkomsten AVG proof moeten zijn. Vraag bij twijfel je beleidsafdeling om na te gaan of deze nog voldoen aan de privacy wetgeving.

Meer over dit onderwerp

Alle vragen en antwoorden op een rij

Hier vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen over preventief werken na de inwerkingtreding van de AVG.…