Pact om thuiszitters naar school te krijgen

Het aantal thuiszittende leerplichtige kinderen moet naar beneden. Alle betrokken organisaties sluiten vandaag daarover een akkoord. Staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid) en Dekker (Onderwijs) tekenen op de eerste landelijke Thuiszitterstop het zogeheten Thuiszitterspact. 

De ambitie is dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. Om deze ambitie te realiseren, hebben de ministeries van VenJ, VWS en OCW, de PO-Raad, VO-raad en de VNG, het Thuiszitterspact getekend. Samen gaan ze gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en jeugdhulpverleners stimuleren, ondersteunen en soms ook achter de broek aan zitten om in hun regio al deze kinderen opnieuw een kans te bieden. De video over Rick die werd vertoond tijdens de top, liet iedereen nog eens zien tot welke resultaten een gezamenlijke aanpak kan leiden.

Hieronder kun je het Thuiszitterspact en het magazine dat naar aanleiding van de top werd gemaakt downloaden.

Aanjager
Voor thuiszitters moeten we allemaal een stapje extra zetten. Door te denken in oplossingen in plaats van problemen, door te praten mét in plaats van óver ouders en kinderen, door steeds weer de samenwerking te zoeken, door onderwijszorgarrangementen te ontwikkelen en door meteen actie te ondernemen bij beginnend verzuim. Om de betrokken partijen scherp te houden, start Marc Dullaert als aanjager Thuiszitterspact.

Onderzoek thuiszitters
Ingrado heeft in 2010 in afstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de dossiers van 110 thuiszitters laten onderzoeken. Enkele bevindingen uit dit thuiszittersonderzoek waren:

  • Het langdurig verzuim begint in bijna de helft van de gevallen zonder dat er eerdere meldingen van ongeoorloofd verzuim zijn geweest.
  • Het thuiszitten speelt in sterke mate bij jongeren in de leeftijd van 13 jaar, vlak na de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
  • Er blijkt sprake te zijn van zeer uiteenlopende problemen bij de thuiszitters. In de meeste gevallen is er sprake van meer problemen tegelijk.

Tijdens de Dag van de Leerplicht op 17 maart 2016 startte een aantal organisaties, waaronder Ingrado, het initiatief 'Lansbrekers' om thuiszitten aan te pakken.


> Download het Thuiszitterspact

> Bekijk het magazine n.a.v. de Thuiszitterstop

> Meer lezen over Ingrado en thuiszitters? Bekijk ons kennisdossier Thuiszitters


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.