Maatschappelijke uitval is een gezamenlijke uitdaging

Donderdag 30 januari stuurden de ministers Slob, De Jonge en Dekker een brief naar de Tweede Kamer over thuiszitters in het funderend onderwijs. Ingrado herkent de resultaten die de bewindslieden in de brief presenteren en ziet kansen in de gepresenteerde oplossingsrichtingen. Wij blijven ons inzetten om de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen bij de (dreigende) thuiszitters in de regio verder te versterken en er zo voor te zorgen dat er voor alle kinderen en jongeren een passend zorg- en onderwijsaanbod komt. In de brief wordt Ingrado enkele malen als actieve en constructieve partner genoemd. Wij vinden dit een erkenning voor onze inspanningen én vooral die van onze leden.

Veranderende rol leerplicht

De leerplichtambtenaar is steeds meer actief in het voorkomen van schoolverzuim en thuiszitten, iemand met de focus op verbinding, op het beschermen van het recht op ontwikkeling. Wij blijven onze achterban ondersteunen bij het werken volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en bij de verdere ontwikkeling van de vaardigheden die deze nieuwe manier van werken vraagt. 


We zetten onverminderd in op het voorkomen van uitval door, samen met het onderwijs, verzuim zo vroeg mogelijk op te merken en te bespreken met jongeren en ouders. Een goede verzuimregistratie is daarvoor onmisbaar. Wij ondersteunen onze leden en de scholen hierbij met advies.


Ingrado is ervan overtuigd dat een betere informatievoorziening voor ouders en versterking van de zorgplicht voor scholen bijdraagt aan het terugdringen van het aantal thuiszitters. Vrijstellingen van de leerplicht mogen het recht op onderwijs en ontwikkeling nooit in de weg staan. Daarom is het wenselijk dat het goede gesprek gevoerd wordt met het onderwijs, ouders en gemeenten. Zo werken we aan maatwerk en onderwijs-zorg arrangementen die kansen vergroten.


Beweging in gang gezet

Onderwijs en gemeenten werken hard om maatschappelijke uitval terug te dringen. Maatschappelijke uitval, omdat inmiddels wel duidelijk is dat thuiszitten niet aan het kind ligt, maar aan een systeem dat er onvoldoende in slaagt het recht op onderwijs en ontwikkeling te bieden.


Op zoek naar manieren om alle kinderen te voorzien van een zo passend mogelijke plek om dit recht te verzilveren, bezoekt Ingrado dagelijks regio’s in het hele land. Om partijen met elkaar in contact te brengen en gesprekken op gang te helpen tussen gemeente en onderwijs. Om goede voorbeelden op te halen en te verspreiden. En om knelpunten te signaleren en door te geven aan de verantwoordelijke ministers. Zo hopen wij de ‘beweging in de regio’s waar in de toekomst op kan worden voortgebouwd’ verder te brengen.


Werk aan de winkel

We zijn er nog niet. Ondanks alle ambitie ziet ook Ingrado de uitdaging die er nog ligt. Er zijn te veel jeugdigen waarvoor het nog niet lukt, een aanbod gericht op ontwikkeling, te verzilveren. De intentie die in de brief is uitgesproken, daagt uit tot nog meer samenwerking. Samen staan we sterk met alle partners: het onderwijs, de gemeenten, ouders en de leerlingen.
 Meer weten over dit onderwerp?

> De brief aan de Tweede Kamer van de ministers Slob, De Jonge en Dekker

> Het debat over passend onderwijs en thuiszitters

> Leerplichtcijfers landelijk en per gemeente


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.