De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) staat niet stil

Op 16 maart 2017 is de MAS gelanceerd. Daarna hebben we niet stil gezeten. Wat is er gebeurd en wat zijn de plannen voor de tweede helft van 2017 en voor 2018? Een update.

Wat is de MAS?
MAS staat voor Methodische Aanpak Schoolverzuim. Dit is een beschrijving van de werkwijze van de leerplichtambtenaar bij schoolverzuim. Deze werkwijze is methodisch, wat betekent dat er een aantal fasen wordt onderscheiden: waarnemen, analyseren, plannen, handelen en evalueren.

In deze werkwijze is ook de rol en werkwijze van ketenpartners opgenomen. In de MAS wordt er vanuit gegaan dat er een overlegstructuur met ketenpartners is ingericht. De MAS is ontwikkeld samen met de ketenpartners; Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, HALT en VNG. Deze ketenpartners werken samen in een begeleidingsgroep die de MAS blijft monitoren en ontwikkelen.

‘Pas toe of leg uit’
Het doel van de MAS is om ‘binnen leerplicht’ op een vergelijkbare wijze te werken, dus volgens de MAS. Dit met ruimte voor de discretionaire bevoegdheid van de leerplichtambtenaar. De aanpak biedt, afhankelijk van de situatie, ruimte om gemotiveerd andere keuzes te maken. ‘Pas toe of leg uit’ is het motto van de MAS.

De MAS vervangt de SAS (Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim). De visie achter de MAS is dat primair wordt ingezet op preventie en (vrijwillige) jeugdhulp.

Wat is er sinds de introductie gebeurd met de MAS?
In het kader van de MAS heeft een aantal rayoncontactpersonen en leden van de klankbordgroep MAS een training oplossingsgericht werken gevolgd. Dit was een tweedaagse (gespreks-) training die is bedoeld om ouders en jongeren te motiveren en zelf aan het werk te gaan en een oplossing te zoeken voor het schoolverzuim. Dit om een proces-verbaal te voorkomen. Aan deze training hebben 30 mensen deelgenomen.

Ook tijdens de werkconferentie van Ingrado in april is aandacht besteed aan de MAS. In 2 workshops konden leden kennismaken met de MAS. In september wordt de workshop MAS weer aangeboden op de werkconferentie van Ingrado.

Inmiddels is ook een aantal rechters en officieren van justitie opgeleid op het gebied van leerplicht en hebben zij tijdens die training kennis kunnen nemen van de MAS.

De MAS is een dynamisch instrument. Dit betekent dat hij waar nodig wordt aangepast. Om goed te monitoren wat er speelt is een 'learning community' platform ingericht.

MAS als onderdeel permanente her- en bijscholing BOA
De MAS zal vanaf 1 januari 2018 onderdeel worden van de BOA permanente her- en bijscholing. In module 4 bepaalt de leerplichtambtenaar aan de hand van een casus welke maatregelen hij gaat inzetten met in acht neming van de beschreven werkwijze in de MAS. Hij toetst deze aan het signaleringsinstrument schoolverzuim (zie bijlage 9 MAS) en gaat daarna in gesprek over de gemaakte keuzes.

Dit signaleringsinstrument is een hulpmiddel voor de leerplichtambtenaar om een keuze te maken voor een vervolgroute binnen de MAS. Dit instrument is bedoeld om de leerplichtambtenaar te ondersteunen door hem te wijzen op zoveel mogelijk verschillende aspecten die een rol kunnen spelen bij het verzuim. Het instrument is nadrukkelijk niet bedoeld om een diagnose te stellen.

Met deze module wordt aangesloten bij de werkwijze van de hedendaagse professional die bewuste en methodisch onderbouwde keuzes maakt. De MAS zal ook aan bod komen in module 2 van de BOA, het theorie onderdeel ‘onderwijs specifiek’. Meer informatie over de eindtermen van het BOA examen >

Voorlichting over de MAS
Inmiddels heeft Ingrado van een aantal gemeenten het verzoek gekregen voorlichting te geven over de MAS. Interesse? Neem dan contact op met Ingrado en dan kunnen we een offerte maken. Voor meer informatie: s.hulst@ingrado.nl

Omdat in de MAS juist de samenwerking met ketenpartners belangrijk is willen we in 2018 met de ketenpartners aansluiten bij regiobijeenkomsten leerplicht en de MAS agenderen.

MAS en ketenpartners
Om goed te kunnen werken volgens de MAS is het van belang dat ook de ketenpartners op regionaal niveau op de hoogte zijn van de MAS en deze werkwijze kunnen toepassen. De ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor het verspreiden en implementeren van de MAS binnen hun eigen organisaties in het land. Op dit moment wordt de MAS verspreid binnen de Raad voor de Kinderbescherming, het OM en HALT.

Verwachte ontwikkelingen MAS 2018
Vanaf de zomer gaan we aan het werk om de MAS een nog preventievere werkwijze te maken. Dit doen we door aandacht te besteden aan ziekteverzuim. Hierover hebben we onder andere contact met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Ook gaan we de onderwijsraden en Ouders en Onderwijs betrekken bij de MAS.

Meer lezen over de MAS? In het Ingrado Magazine van maart verscheen een artikel over de MAS

Vragen over de MAS? Neem contact op met: s.hulst@ingrado.nl


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.