Opvragen en delen van (bijzondere) persoonsgegevens

Welke (bijzondere) persoonsgegevens mogen scholen met je delen?

De data over jongeren die je van scholen krijgt zijn persoonsgegevens (herleidbaar naar een individu). De wet zegt dat je daar goed mee om moet gaan. Data die je niet nodig hebt voor je werk, mag je niet verzamelen of opslaan. Deze info moet meteen vernietigd worden.

Ontvang je van school (bijvoorbeeld via het verzuimloket van DUO of per mail) informatie over ziekteverzuim of schorsing van een leerling, beide geoorloofd verzuim, dan moet je deze informatie vernietigen en mag je deze niet opslaan! School mag deze gegevens onder de AVG namelijk niet delen met leerplicht/RMC. Doen zij dat toch dan hebben zij een datalek.

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij er aan de voorwaarden van de AVG of aan de uitzonderingen zoals genoemd in de uitvoeringswet wordt voldaan.

Kijk ook in het Besluit Verzuimmelding wat kan/mag. Het digitaal loket biedt scholen de mogelijkheid om informatie te verstrekken over verzuimachtergronden. Daarbij kan het ook gaan om bijzondere persoonsgegevens, waarvoor een verhoogd beschermingsregime geldt.

In de Wet Verzuimmelding is vastgelegd dat de school via de uniforme meldprocedure bijzondere persoonsgegevens kan verstrekken over:

  • de godsdienst of levensovertuiging;
  • de gezondheid;
  • strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag

Echter alleen voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de informatieverstrekking over de achtergronden van het verzuim. Let op dat je in je registratiesysteem alleen die informatie vastlegt die een relatie heeft met het verzuim.

Meer over dit onderwerp

Alle vragen en antwoorden op een rij

Hier vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen over het opvragen en delen van (bijzondere) persoonsgegevens.  …