BOA nieuwe stijl

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het nieuwe stelsel voor scholing en beëdiging van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Centraal in het nieuwe stelsel staat dat niet langer eens in de 5 jaar de basis BOA-bevoegdheid opnieuw behaald moet worden, maar dat er sprake is van een semi-permanente vrijstelling in combinatie met permanente her- en bijscholing, gericht op het vakgebied van de leerplichtambtenaar.

> Lees meer over de BOA nieuwe stijl in Ingrado Magazine

Beleidsontwikkeling
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft eind 2012 de verplichting van de Permanente Her- en Bijscholing vastgelegd in de circulaire en de regiefunctie voor het examen BOA Basisbekwaamheid en de PHB belegd bij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

De BOA-examencommissie (zie hieronder) werkt aan het doorontwikkelen van de praktijkexamens voor de Permanente Her- en Bijscholing (module 3 en 4). De examencommissie werkt hierbij samen met de rayoncontactpersonen, de BOA-opleiders en de assessoren van de praktijkexamens.

Wat is vastgelegd over de Permanente Her- en Bijscholing?

In verband met de door de praktijk geuite wens tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inhuur is een wijziging in deze beleidsregels aangebracht in die zin dat inhuur nu mogelijk is in domein III.


Examencommissie
In september 2012 hebben ExTH en Ingrado de examencommissie BOA domein 3 ingesteld. In overleg met deskundigen uit het BOA domein Onderwijs zijn er in het afgelopen jaar examens ontwikkeld die door deze commissie zijn vastgesteld.

Wie zitten er in de examencommissie?

  • Ien Blaasse, Ingrado/ RBL Oosterschelderegio (voorzitter)
  • Jip van Mieghem, beleidsadviseur OM Arondissementsparket Den Haag
  • Karin Amptmeijer, leerplichtambtenaar RBL Holland Rijnland
  • Selma Hulst, projectleider Ingrado
  • Annelies van de Kolk, teammanager RBL Gooi en Vechtstreek
  • Carola Kelkholt, ExTh (ambtelijk secretaris)
  • Guillermo Holman, beleidsmedewerker onderwijs VNG
  • Anneke Veltman, leerplichtambtenaar RBL Midden Gelre

Meer informatie over de BOA nieuwe stijl vindt u op de website van ExTH.

Meer over dit onderwerp