Vraag & antwoord: In- en uitschrijven

Categorie: In- en uitschrijven
dinsdag 23 juli 2019

In artikel 10 van de Leerplichtwet is opgenomen dat alleen kan worden uitgeschreven wanneer er een andere schoolinschrijving is of een vrijstelling.

Als de leerling vertrekt zònder dat ouders aannemelijk hebben gemaakt dat de leerling op een andere school is ingeschreven, dan schrijft de school de leerling nog niet uit. De school meldt de afwezigheid van de leerling als ongeoorloofd verzuim via het DUO-verzuimloket aan de leerplichtambtenaar.

Als de leerling niet op school komt en school heeft van derden vernomen dat het kind bijvoorbeeld naar het buitenland is vertrokken of verhuisd is, dan geldt het volgende: als de ouders dit niet zelf aan school hebben doorgegeven, blijft de leerling ingeschreven op school en school meldt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim via het DUO-verzuimloket aan de leerplichtambtenaar. 

Bij DUO geldt de volgende afspraak: als de school twijfels of zorgen heeft over een goede overstap naar de nieuwe school, dan schrijft zij de leerling pas uit na overleg met de leerplichtambtenaar.  Als school de leerling heeft uitgeschreven van school, maar hij of zij staat nog wel ingeschreven in Nederland, dan krijgt de leerplichtambtenaar hiervan automatisch een melding. Op basis hiervan stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. Alle leerplichtige kinderen die in Nederland wonen moeten immers naar school.  

Er zijn meerdere hulpmiddelen voor scholen en leerplicht om de afweging te maken rond de vraag of een leerling kan worden uitgeschreven. De belangrijkste hierbij is natuurlijk het gesprek met de ouders en de leerling zelf: wat gaat de leerling doen na de eventuele uitschrijving?  En hoe blijft het recht op ontwikkeling beschermd bij de uitschrijving? Is de zorgplicht nog van kracht? Vragen die we zeker in zo’n situatie de revue kunnen laten passeren, vragen die ook passen bij de signalering- en analyse fase van de methodische aanpak schoolverzuim.

Tips en routes bij de uitschrijving:

https://www.ingrado.nl/assets/uploads/pdf/uitschrijven_stroomschema_versie_juli_2013_tcm7-40892%281%29.pdf

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/uitschrijven-leerling.jsp

https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/leerlingenadministratie/uitschrijven-leerling.jsp

Categorie: In- en uitschrijven
dinsdag 16 april 2019

Een jongere van bijvoorbeeld 15 jaar kan worden toegelaten tot het mbo als hij niet meer leerplichtig is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer deze jongeren in het po een klas heeft overgeslagen. De gehele periode in het po telt voor de Leerplichtwet mee als 8 jaren onderwijs. Indien een leerling 12 jaar onderwijs heeft gevolgd wordt hij kwalificatieplichtig en is daarmee dus toelaatbaar tot het mbo (uiteraard indien hij of zij aan de toelatingsvoorwaarden heeft voldaan).

Let wel op in verband met de leeftijd is stage lopen of werken maar minimaal mogelijk, dus dat moet wel kunnen bij de richting die de leerling kiest. Om diezelfde reden is het volgen van een BBL-opleiding bijna niet mogelijk.

De opleiding heeft dus wel redenen om te weigeren maar niet op grond van enkel de leeftijd.

BOL-opleiding

De voorwaarde van het niet meer leerplichtig zijn, geldt overigens niet voor  jongeren die een BOL-opleiding willen volgen. Jongeren die leerplichtig zijn en een BOL-opleiding willen volgen kunnen toegelaten worden tot het mbo (wanneer zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden).

Categorie: In- en uitschrijven
dinsdag 10 juli 2018

De vo-school moet de leerling uitschrijven want hij heeft zijn diploma behaald. De vo-school moet tot 1-10 actief op zoek naar een vervolgopleiding omdat de jongere zijn startkwalificatie nog niet heeft gehaald en daarmee een vsv-er wordt als er geen nieuwe schoolinschrijving is.

Zie voor meer informatie dit stroomschema van DUO.

Categorie: In- en uitschrijven
dinsdag 28 juni 2016

Een jongere die in de JJI verblijft, wordt geplaatst op een (VSO)school binnen de JJI. Er vindt een inschrijving plaats. Op basis daarvan kan de oude school de leerling uitschrijven. Dat betekent dat wanneer de jongere uit detentie komt niet automatisch de school van herkomst de leerling dient in te schrijven. Voordat de leerling vrij komt, wordt de jongere doorgegeven aan het netwerkberaad. Zij zullen op zoek moeten naar een dagbesteding/school voor de jongere. Het is voorstelbaar dat er een beroep wordt gedaan op het samenwerkingsverband.

Indien de jongere slechts een korte periode verblijft in de JJI of andere instelling is het voorstelbaar dat er afspraken worden gemaakt met de school van herkomst om de leerling wel opnieuw aan te nemen.

Indien er geen nieuwe schoolinschrijving volgt bij opname kan de leerling ook op geoorloofd afwezig worden gezet in de registratie en loopt de schoolinschrijving gewoon door.

Zie ook de handreiking onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf.

Categorie: In- en uitschrijven
woensdag 1 april 2015

De bepalingen over toelating en langdurige afwezigheid gelden ook voor het niet bekostigd onderwijs volgens artikel 58 Wet voortgezet onderwijs.

Uitschrijving daarentegen is niet opgenomen in dit artikel. Dat houdt in dat een particuliere school de leerling mag uitschrijven zonder dat daartegenover een school staat die bereid is de leerling toe te laten.