Vraag & antwoord: Privacy

Categorie: Privacy
dinsdag 26 juni 2018

De gegevens die de school mag melden bij de leerplichtambtenaar zijn opgenomen in het besluit verzuimmelding.

In het kader van het onderzoek naar het vermoedelijke ongeoorloofde schoolverzuim kunnen er wel vragen gesteld worden over welke inzet de school heeft gedaan en wat daarvan het resultaat is geweest.

School dient de ouders te informeren over de melding bij leerplicht, maar voorafgaand zijn er al meerdere gesprekken geweest. Een ouder of een jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage in de gegevens die over hem worden verwerkt.

Categorie: Privacy
maandag 12 februari 2018

Een jongere vanaf 16 jaar moet zelf toestemming geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Als een jongere aangeeft dat hij/zij liever niet met jou in gesprek wil als zijn ouders erbij zijn dan dien je dit te respecteren. Ouders kunnen hier niet tegen in gaan.
 
Ouders zijn vanuit de leerplichtwet verantwoordelijk voor het schoolverzuim van hun minderjarig kind. Dit betekent dat je hen de feitelijkheden rondom het verzuim moet meedelen. Dit mag ook vanuit de privacywetgeving. Je mag hen vertellen dàt er verzuim is, hoe vaak en wanneer. Je mag hen alleen niet vertellen wat de jongere (hun kind) als reden voor het verzuim heeft gegeven als deze jongere hier niet voorafgaand toestemming voor heeft verleend. De inhoud van het gesprek met de jongere over het verzuim mag je dan niet meedelen aan ouders.  
 
Als een jongere aangeeft dat hij/zij niet tegelijk met ouders in gesprek wil met jou over het verzuim dan dien jij dit te respecteren en vast te leggen in zijn/haar verklaring. Ook ouders dienen dit te respecteren.
Een tip is om dan eerst in gesprek te gaan met de ouders. Dan kan je namelijk ook niets vertellen over de inhoud van het gesprek met de jongere want dit heeft dan nog niet plaats gevonden.

Categorie: Privacy
maandag 4 december 2017

In de Leerplichtregeling 1995 is de volgende tekst opgenomen:

Artikel 3. Verantwoordelijkheid burgemeester en wethouders

  1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een administratie van de leerlingen die als ingezetenen met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
  2. Indien van een leerling in de basisregistratie personen een adres in een andere gemeente wordt opgenomen, zenden burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling laatstelijk zijn adres had de administratieve gegevens van de leerling aan die andere gemeente.

Het dossier kan dus worden doorgezonden. Wel dient er bij derden (school, zorgpartners enzovoort) te worden nagevraagd of hun informatie meegezonden mag worden.

Voor 18+ bestaat deze regeling niet. Indien een 18+ jongere verhuist dient hij toestemming te verlenen voor het overdragen van zijn dossier.

Categorie: Privacy
maandag 18 april 2016

Het is het recht van de ouders om zich te beroepen op de vrijstellingsgrond van artikel 5 sub b van de leerplichtwet.

Hierbij moeten zij zich houden aan de voorwaarden van artikel 6 en 8 van deze wet.

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat iedere geloofs- of levensovertuiging voor deze vrijstelling in aanmerking kan komen voor deze vrijstelling.

Het enige wat de ouders naast de voorwaarden van de leerplichtwet moeten doen is een lijst met scholen overleggen waaruit duidelijk blijkt welke  overwegende bedenkingen zij hebben. Ze dienen hun beroep voor 1 juli voorafgaand aan het schooljaar in te dienen. Bovendien mogen ouders geen bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs waar de leerling het schooljaar voorafgaand aan het beroep, ingeschreven heeft gestaan. Dit betekent in de meeste gevallen dat wanneer een leerling op school ingeschreven heeft gestaan er geen rechtsgeldig beroep meer gedaan kan worden.

Vanuit de wet en regelgeving mag je niet expliciet vragen welk geloof- of levensovertuiging de ouders aanhangen. Alleen hun verklaring is voldoende.

Dit betekent dat als de ouders aan de hierboven vernoemde voorwaarden hebben voldaan er van rechtswege vrijstelling van inschrijvingsplicht is ontstaan.

Categorie: Privacy
woensdag 1 april 2015

De onderstaande informatie is afkomstig van de site van de Svb. Ouders dienen inderdaad te melden dat hun kind in het buitenland gaat studeren, de Svb houdt vervolgens toezicht, volgens de onderstaande wijze:

Voor kinderen die in het buitenland wonen en daarom niet onder het toezicht van een leerplichtambtenaar vallen, onderzoekt de SVB of het kind aan de volgende aan de Leerplichtwet 1969 ontleende verplichtingen voldoet:

• ingeschreven zijn bij een school of instelling met een inschrijvings- en verzuimadministratie,
• een opleiding volgen die leidt tot het behalen van een startkwalificatie,
• de school geregeld bezoeken,
• volledig dagonderwijs of een combinatie van leren en werken volgen.

De SVB gaat er vanuit dat met een opleiding een startkwalificatie kan worden behaald als is voldaan aan de volgende criteria:

• deskundige begeleiding of toezicht door de onderwijsinstelling;
• voorbereidend op enig examen, resulterend in een diploma of getuigschrift;
• de mogelijkheid tot het beroepsmatig verrichten van activiteiten overeenkomstig de opleiding;

Algemeen vormend onderwijs dat wordt afgesloten met een examen resulterend in een diploma of getuigschrift en dat toegang geeft tot vervolgonderwijs of dat als minimumvereiste geldt voor een functie of beroep, wordt aangemerkt als onderwijs waarmee een startkwalificatie kan worden behaald.

Praktische lessen of werkzaamheden worden als opleiding beschouwd voor zover deze een verplicht karakter hebben en een integrerend onderdeel van het theoretische onderwijs vormen.
Ten aanzien van de voorwaarde dat een kind de school of instelling regelmatig bezoekt sluit de SVB aan bij het bepaalde in artikel 21 van de Leerplichtwet 1969 zoals hiervoor beschreven voor kinderen die een vervolgstudie in Nederland volgen.

Als het onderwijs niet aan de bovenstaande criteria voldoet, maar dient als noodzakelijke voorbereiding op ander onderwijs dat wel aan de criteria voldoet, wordt deze vooropleiding door de SVB ook aangemerkt als onderwijs waarmee een startkwalificatie kan worden behaald.

De Svb moet dus in verband met het rechtmatig verstrekken van kinderbijslag, weten of een kind onderwijs volgt in het buitenland en op welke school. Deze informatie kan dus opgevraagd worden bij de leerplichtambtenaar. Omdat zij dit in het kader van hun wettelijke taak doen, mag deze informatie verstrekt worden.

Uiteraard kun je ouders hier ook op wijzen, maar in principe horen ouders dit te weten en hebben zij deze verplichting richting de Svb.