Vraag & antwoord: Privacy

Categorie: Privacy
dinsdag 26 juni 2018

Volledige vraag:
Welke gegevens mag de LPA naast de DUO melding bij de school opvragen en welke gegevens mag de school verstrekken als zij overleg willen met de LPA? Heeft de school een informatieplicht naar ouders toe? Hebben ouders inzagerecht in de door de school verstrekte gegevens?

Antwoord:
De gegevens die de school mag melden bij de leerplichtambtenaar zijn opgenomen in het besluit verzuimmelding.

 In het kader van het onderzoek naar het vermoedelijke ongeoorloofde schoolverzuim kunnen er wel vragen gesteld worden over welke inzet de school heeft gedaan en wat daarvan het resultaat is geweest.
 
School dient de ouders te informeren over de melding bij leerplicht, maar voorafgaand zijn er al meerdere gesprekken geweest. Een ouder of een jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage in de gegevens die over hem worden verwerkt.

Categorie: Privacy
maandag 12 februari 2018

Vraag
Wat als een jongere niet wil dat zijn ouder(s) aanwezig is/zijn bij een verzuimgesprek?

Antwoord
Een jongere vanaf 16 jaar moet zelf toestemming geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Als een jongere aangeeft dat hij/zij liever niet met jou in gesprek wil als zijn ouders erbij zijn dan dien je dit te respecteren. Ouders kunnen hier niet tegen in gaan.
 
Ouders zijn vanuit de leerplichtwet verantwoordelijk voor het schoolverzuim van hun minderjarig kind. Dit betekent dat je hen de feitelijkheden rondom het verzuim moet meedelen. Dit mag ook vanuit de privacywetgeving. Je mag hen vertellen dàt er verzuim is, hoe vaak en wanneer. Je mag hen alleen niet vertellen wat de jongere (hun kind) als reden voor het verzuim heeft gegeven als deze jongere hier niet voorafgaand toestemming voor heeft verleend. De inhoud van het gesprek met de jongere over het verzuim mag je dan niet meedelen aan ouders.  
 
Als een jongere aangeeft dat hij/zij niet tegelijk met ouders in gesprek wil met jou over het verzuim dan dien jij dit te respecteren en vast te leggen in zijn/haar verklaring. Ook ouders dienen dit te respecteren.
Een tip is om dan eerst in gesprek te gaan met de ouders. Dan kan je namelijk ook niets vertellen over de inhoud van het gesprek met de jongere want dit heeft dan nog niet plaats gevonden.

Categorie: Privacy
maandag 4 december 2017

Vraag:

Mag je het dossier van een jongere die verhuist overdragen aan de nieuwe woongemeente? Is hier toestemming van jongere en/of ouders voor nodig? En is er een verschil in handelen tussen 18- en 18+?

 

In de Leerplichtregeling 1995 is de volgende tekst opgenomen:

Artikel 3. Verantwoordelijkheid burgemeester en wethouders

 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een administratie van de leerlingen die als ingezetenen met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
 2. Indien van een leerling in de basisregistratie personen een adres in een andere gemeente wordt opgenomen, zenden burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling laatstelijk zijn adres had de administratieve gegevens van de leerling aan die andere gemeente.

Het dossier kan dus worden doorgezonden. Wel dient er bij derden (school, zorgpartners enzovoort) te worden nagevraagd of hun informatie meegezonden mag worden.

Voor 18+ bestaat deze regeling niet. Indien een 18+ jongere verhuist dient hij toestemming te verlenen voor het overdragen van zijn dossier.

Categorie: Privacy
maandag 18 april 2016

Vraag:
Mag ik als leerplichtambtenaar naast de verklaring van de ouders dat zij bedenkingen hebben tegen de richting van de scholen binnen een redelijke afstand van hun woning ook eisen dat zij aan mij bekend maken welke richting zij zelf aanhangen?

Antwoord:
Het is het recht van de ouders om zich te beroepen op de vrijstellingsgrond van artikel 5 sub b van de leerplichtwet.

Hierbij moeten zij zich houden aan de voorwaarden van artikel 6 en 8 van deze wet.

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat iedere geloofs- of levensovertuiging voor deze vrijstelling in aanmerking kan komen voor deze vrijstelling.

Het enige wat de ouders naast de voorwaarden van de leerplichtwet moeten doen is een lijst met scholen overleggen waaruit duidelijk blijkt welke  overwegende bedenkingen zij hebben. Ze dienen hun beroep voor 1 juli voorafgaand aan het schooljaar in te dienen. Bovendien mogen ouders geen bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs waar de leerling het schooljaar voorafgaand aan het beroep, ingeschreven heeft gestaan. Dit betekent in de meeste gevallen dat wanneer een leerling op school inegschreven heeft gestaan er geen rechtsgeldig beroep meer gedaan kan worden.

Vanuit de wet en regelgeving mag je niet expliciet vragen welk geloof- of levensovertuiging de ouders aanhangen. Alleen hun verklaring is voldoende.

Dit betekent dat als de ouders aan de hierboven vernoemde voorwaarden hebben voldaan er van rechtswege vrijstelling van inschrijvingsplicht is ontstaan.

Categorie: Privacy
dinsdag 11 maart 2014

De volgende artikelen zijn van belang:

Volgens artikel 1 onder b Wbp valt onder de definitie verwerken het volgende:

verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

In artikel 2 Wbp is de volgende tekst opgenomen:
Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Hieruit blijkt dat deze wet van toepassing is op leerplicht en op het delen en verstrekken van gegevens betreffende leerlingen.

Art 5 Wbp

 1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 2. Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

Hieruit blijkt dat een jongere vanaf 16 jaar zelf toestemming dient te geven als er persoonsgegevens over hem of haar verwerkt worden, in die gevallen waarin toestemming nodig is. Een ouder kan dus geen dossier opvragen zonder toestemming van zijn zoon of dochter indien die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

Artikel 8 sub c Wbp geeft aan dat gegevens verwerkt mogen worden om een wettelijke taak uit te voeren. Het college van B&W heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op naleving van de Leerplichtwet (artikel 16 Lpw). Hiermee is de juridische basis gelegd om gegevens in een systeem op te mogen nemen.

Voor het opvragen van een dossier is artikel 35 Wbp van belang:

 1. De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
 3. Voordat een verantwoordelijke een mededeling doet als bedoeld in het eerste lid, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
 4. Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelingen omtrent de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.

Hieruit blijkt dat een betrokkene een dossier mag opvragen (vanaf 16 jaar met toestemming jongere). Binnen 4 weken moet er een volledig overzicht worden verstrekt aan de betrokkene. Lid 2 geeft aan dat ook de herkomst van de gegevens moet worden aangeven. Is er dus informatie van derden (school etc.) verifieer dan eerst of die informatie gedeeld mag worden. Alle informatie  die verkregen is van de leerling of de ouder zelf, mag altijd verwerkt worden, ook indien het bijzondere persoonsgegevens betreft.

Bijzonder persoonsgegevens volgens artikel 16 van de Wbp zijn:

De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Deze gegevens mogen dus wel verwerkt worden met uitdrukkelijke toestemming, of te wel wanneer je ze van ouders/leerling hebt gekregen, of als ze openbaar bekend zijn, zoals via Facebook. Zie artikel 23 Wbp:

Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover:
    a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
    b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
    c. dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
    d. dit noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een derde en het vragen van diens uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt;

Welke gegevens opgenomen mogen worden en met wie gedeeld mogen worden zonder dat er vooraf toestemming nodig is, maar op grond van de uitvoering van Leerplichtwet is artikel 20 van het Vrijstellingbesluit Wbp van belang. Hierin staat opgenomen welke gegevens en met wie deze gedeeld mogen worden, puur op basis van de wet. Wil je met anderen, dan hier beschreven staan, gegevens delen dan heb je daar uitdrukkelijke toestemming (artikel 8 sub a Wbp) voor nodig.

Artikel 20. Leerplicht

 1. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende leerplichtigen ter uitvoering van de Leerplichtwet 1969 door de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
   
 2. De verwerking geschiedt slechts voor:
  a. de uitvoering en toepassing van de Leerplichtwet 1969;
  b. de behandeling van geschillen.
   
 3. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
  a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerplichtige;
  b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
  c. nationaliteit en geboorteplaats;
  d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van de leerplichtige;
  e. gegevens met betrekking tot de inschrijving of afschrijving van de leerplichtige;
  f. gegevens ten aanzien van het schoolverloop, het schoolverzuim en van het beroep op een vrijstelling van de leerplicht;
  g. andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Leerplichtwet 1969 of een andere wet.
   
 4. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
  a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  b. de hoofden van scholen binnen en buiten de gemeente;
  c. de Arbeidsinspectie;
  d. in de gemeente werkzame schoolartsen;
  e. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
  f. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;
  g. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de wet uit te oefenen.
   
 5. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de leerplicht is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.